Index: Greek New Testament

 

James 1

[1] [2] [3] [4] [5]

1:1 iakŰbos theou kai kuriou iÍsou christou doulos tais dŰdeka phulais tais en tÍ diaspora chairein

1:2 pasan charan ÍgÍsasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesÍte poikilois

1:3 ginŰskontes oti to dokimion umŰn tÍs pisteŰs katergazetai upomonÍn

1:4 Í de upomonÍ ergon teleion echetŰ ina Íte teleioi kai oloklÍroi en mÍdeni leipomenoi

1:5 ei de tis umŰn leipetai sophias aiteitŰ para tou didontos theou pasin aplŰs kai b=ouk ats=mÍ oneidizontos kai dothÍsetai autŰ

1:6 aiteitŰ de en pistei mÍden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludŰni thalassÍs anemizomenŰ kai ripizomenŰ

1:7 mÍ gar oiesthŰ o anthrŰpos ekeinos oti a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai ti para tou kuriou

1:8 anÍr dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou

1:9 kauchasthŰ de o adelphos o tapeinos en tŰ upsei autou

1:10 o de plousios en tÍ tapeinŰsei autou oti Űs anthos chortou pareleusetai

1:11 aneteilen gar o Ílios sun tŰ kausŰni kai exÍranen ton chorton kai to anthos autou exepesen kai Í euprepeia tou prosŰpou autou apŰleto outŰs kai o plousios en tais poreiais autou maranthÍsetai

1:12 makarios anÍr os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai ton stephanon tÍs zŰÍs on epÍggeilato tsb=o tsb=kurios tois agapŰsin auton

1:13 mÍdeis peirazomenos legetŰ oti apo ts=tou theou peirazomai o gar theos apeirastos estin kakŰn peirazei de autos oudena

1:14 ekastos de peirazetai upo tÍs idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos

1:15 eita Í epithumia sullabousa tiktei amartian Í de amartia apotelestheisa apokuei thanaton

1:16 mÍ planasthe adelphoi mou agapÍtoi

1:17 pasa dosis agathÍ kai pan dŰrÍma teleion anŰthen estin katabainon apo tou patros tŰn phŰtŰn par Ű ouk eni parallagÍ Í tropÍs aposkiasma

1:18 boulÍtheis apekuÍsen Ímas logŰ alÍtheias eis to einai Ímas aparchÍn tina tŰn autou ktismatŰn

1:19 a=iste tsb=Űste adelphoi mou agapÍtoi estŰ a=de pas anthrŰpos tachus eis to akousai bradus eis to lalÍsai bradus eis orgÍn

1:20 orgÍ gar andros dikaiosunÍn theou a=ouk tsb=ou a=ergazetai tsb=katergazetai

1:21 dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prautÍti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sŰsai tas psuchas umŰn

1:22 ginesthe de poiÍtai logou kai mÍ monon akroatai paralogizomenoi eautous

1:23 oti ei tis akroatÍs logou estin kai ou poiÍtÍs outos eoiken andri katanoounti to prosŰpon tÍs geneseŰs autou en esoptrŰ

1:24 katenoÍsen gar eauton kai apelÍluthen kai eutheŰs epelatheto opoios Ín

1:25 o de parakupsas eis nomon teleion ton tÍs eleutherias kai parameinas tsb=outos ouk akroatÍs epilÍsmonÍs genomenos alla poiÍtÍs ergou outos makarios en tÍ poiÍsei autou estai

1:26 ei tis dokei thrÍskos einai tsb=en tsb=umin mÍ chalinagŰgŰn glŰssan autou ab=alla ts=all apatŰn kardian autou toutou mataios Í thrÍskeia

1:27 thrÍskeia kathara kai amiantos para ats=tŰ theŰ kai patri autÍ estin episkeptesthai orphanous kai chÍras en tÍ thlipsei autŰn aspilon eauton tÍrein apo tou kosmou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase