Index: Greek New Testament

 

James 2

[1] [2] [3] [4] [5]

2:1 adelphoi mou mÍ en a=prosŰpolÍmpsiais tsb=prosŰpolÍpsiais echete tÍn pistin tou kuriou ÍmŰn iÍsou christou tÍs doxÍs

2:2 ean gar eiselthÍ eis tsb=tÍn sunagŰgÍn umŰn anÍr chrusodaktulios en esthÍti lampra eiselthÍ de kai ptŰchos en rupara esthÍti

2:3 tsb=kai epiblepsÍte a=de epi ton phorounta tÍn esthÍta tÍn lampran kai eipÍte tsb=autŰ su kathou Űde kalŰs kai tŰ ptŰchŰ eipÍte su stÍthi ekei Í kathou tsb=Űde upo to upopodion mou

2:4 tsb=kai ou diekrithÍte en eautois kai egenesthe kritai dialogismŰn ponÍrŰn

2:5 akousate adelphoi mou agapÍtoi ouch o theos exelexato tous ptŰchous a=tŰ a=kosmŰ tsb=tou tsb=kosmou ts=toutou plousious en pistei kai klÍronomous tÍs basileias Ís epÍggeilato tois agapŰsin auton

2:6 umeis de Ítimasate ton ptŰchon ouch oi plousioi katadunasteuousin umŰn kai autoi elkousin umas eis kritÍria

2:7 ouk autoi blasphÍmousin to kalon onoma to epiklÍthen eph umas

2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata tÍn graphÍn agapÍseis ton plÍsion sou Űs seauton kalŰs poieite

2:9 ei de a=prosŰpolÍmpteite tsb=prosŰpolÍpteite amartian ergazesthe elegchomenoi upo tou nomou Űs parabatai

2:10 ostis gar olon ton nomon a=tÍrÍsÍ tsb=tÍrÍsei a=ptaisÍ tsb=ptaisei de en eni gegonen pantŰn enochos

2:11 o gar eipŰn mÍ b=moicheuseis ats=moicheusÍs eipen kai mÍ b=phoneuseis ats=phoneusÍs ei de ou a=moicheueis tsb=moicheuseis a=phoneueis tsb=phoneuseis de gegonas parabatÍs nomou

2:12 outŰs laleite kai outŰs poieite Űs dia nomou eleutherias mellontes krinesthai

2:13 Í gar krisis ab=aneleos ts=anileŰs tŰ mÍ poiÍsanti eleos ts=kai katakauchatai b=eleon ats=eleos kriseŰs

2:14 ti to ophelos adelphoi mou ean pistin legÍ tis echein erga de mÍ echÍ mÍ dunatai Í pistis sŰsai auton

2:15 ean tsb=de adelphos Í adelphÍ gumnoi uparchŰsin kai leipomenoi tsb=Űsin tÍs ephÍmerou trophÍs

2:16 eipÍ de tis autois ex umŰn upagete en eirÍnÍ thermainesthe kai chortazesthe mÍ dŰte de autois ta epitÍdeia tou sŰmatos ti to ophelos

2:17 outŰs kai Í pistis ean mÍ tsb=erga echÍ a=erga nekra estin kath eautÍn

2:18 all erei tis su pistin echeis kagŰ erga echŰ deixon moi tÍn pistin sou as=chŰris bt=ek tŰn ergŰn tsb=sou kagŰ tsb=deixŰ soi a=deixŰ ek tŰn ergŰn mou tÍn pistin tsb=mou

2:19 su pisteueis oti tsb=o tsb=theos eis estin a=o a=theos kalŰs poieis kai ta daimonia pisteuousin kai phrissousin

2:20 theleis de gnŰnai Ű anthrŰpe kene oti Í pistis chŰris tŰn ergŰn a=argÍ tsb=nekra estin

2:21 abraam o patÍr ÍmŰn ouk ex ergŰn edikaiŰthÍ anenegkas isaak ton uion autou epi to thusiastÍrion

2:22 blepeis oti Í pistis sunÍrgei tois ergois autou kai ek tŰn ergŰn Í pistis eteleiŰthÍ

2:23 kai eplÍrŰthÍ Í graphÍ Í legousa episteusen de abraam tŰ theŰ kai elogisthÍ autŰ eis dikaiosunÍn kai philos theou eklÍthÍ

2:24 orate tsb=toinun oti ex ergŰn dikaioutai anthrŰpos kai ouk ek pisteŰs monon

2:25 omoiŰs de kai raab Í pornÍ ouk ex ergŰn edikaiŰthÍ upodexamenÍ tous aggelous kai etera odŰ ekbalousa

2:26 Űsper gar to sŰma chŰris pneumatos nekron estin outŰs kai Í pistis chŰris tsb=tŰn ergŰn nekra estin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase