Index: Greek New Testament

 

2 Peter 2

[1] [2] [3]

2:1 egenonto de kai pseudoprophêtai en tô laô ôs kai en umin esontai pseudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apôleias kai ton agorasanta autous despotên arnoumenoi epagontes eautois tachinên apôleian

2:2 kai polloi exakolouthêsousin autôn tais ab=aselgeiais ts=apôleiais di ous ê odos tês alêtheias blasphêmêthêsetai

2:3 kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai ois to krima ekpalai ouk argei kai ê apôleia autôn ou b=nustaxei ats=nustazei

2:4 ei gar o theos aggelôn amartêsantôn ouk epheisato alla seirais zophou tartarôsas paredôken eis krisin ab=têroumenous ts=tetêrêmenous

2:5 kai archaiou kosmou ouk epheisato ab=alla ts=all ogdoon nôe dikaiosunês kêruka ephulaxen kataklusmon kosmô asebôn epaxas

2:6 kai poleis sodomôn kai gomorras tephrôsas a=[katastrophê] tsb=katastrophê katekrinen upodeigma mellontôn a= tsb=asebein tetheikôs

2:7 kai dikaion lôt kataponoumenon upo tês tôn athesmôn en aselgeia anastrophês errusato

2:8 blemmati gar kai akoê o dikaios egkatoikôn en autois êmeran ex êmeras psuchên dikaian anomois ergois ebasanizen

2:9 oiden kurios eusebeis ek s=peirasmôn abt=peirasmou ruesthai adikous de eis êmeran kriseôs kolazomenous têrein

2:10 malista de tous opisô sarkos en epithumia miasmou poreuomenous kai kuriotêtos kataphronountas tolmêtai authadeis doxas ou tremousin blasphêmountes

2:11 opou aggeloi ischui kai dunamei meizones ontes ou pherousin kat autôn para a=kuriou tsb=kuriô blasphêmon krisin

2:12 outoi de ôs aloga zôa a=gegennêmena phusika tsb=gegenêmena eis alôsin kai phthoran en ois agnoousin blasphêmountes en tê phthora autôn a=kai a=phtharêsontai tsb=kataphtharêsontai

2:13 a=adikoumenoi tsb=komioumenoi misthon adikias êdonên êgoumenoi tên en êmera truphên spiloi kai mômoi entruphôntes en tais apatais autôn suneuôchoumenoi umin

2:14 ophthalmous echontes mestous moichalidos kai akatapaustous amartias deleazontes psuchas astêriktous kardian gegumnasmenên ab=pleonexias ts=pleonexiais echontes kataras tekna

2:15 a=kataleipontes tsb=katalipontes ts=tên eutheian odon eplanêthêsan exakolouthêsantes tê odô tou balaam tou bosor os misthon adikias êgapêsen

2:16 elegxin de eschen idias paranomias upozugion aphônon en anthrôpou phônê phthegxamenon ekôlusen tên tou prophêtou paraphronian

2:17 outoi eisin pêgai anudroi a=kai a=omichlai tsb=nephelai upo lailapos elaunomenai ois o zophos tou skotous tsb=eis tsb=aiôna tetêrêtai

2:18 uperogka gar mataiotêtos phtheggomenoi deleazousin en epithumiais sarkos s=en aselgeiais tous a=oligôs tsb=ontôs a=apopheugontas tsb=apophugontas tous en planê anastrephomenous

2:19 eleutherian autois epaggellomenoi autoi douloi uparchontes tês phthoras ô gar tis êttêtai toutô tsb=kai dedoulôtai

2:20 ei gar apophugontes ta miasmata tou kosmou en epignôsei tou kuriou a=[êmôn] kai sôtêros iêsou christou toutois de palin emplakentes êttôntai gegonen autois ta eschata cheirona tôn prôtôn

2:21 kreitton gar ên autois mê epegnôkenai tên odon tês dikaiosunês ê epignousin a=upostrepsai tsb=epistrepsai ek tês paradotheisês autois agias entolês

2:22 sumbebêken tsb=de autois to tês alêthous paroimias kuôn epistrepsas epi to idion exerama kai us lousamenê eis a=kulismon tsb=kulisma borborou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase