Index: Greek New Testament

 

1 John 2

[1] [2] [3] [4] [5]

2:1 teknia mou tauta graphô umin ina mê amartête kai ean tis amartê paraklêton echomen pros ton patera iêsoun christon dikaion

2:2 kai autos ilasmos estin peri tôn amartiôn êmôn ou peri tôn êmeterôn de monon alla kai peri olou tou kosmou

2:3 kai en toutô ginôskomen oti egnôkamen auton ean tas entolas autou têrômen

2:4 o legôn a=oti egnôka auton kai tas entolas autou mê têrôn pseustês estin kai en toutô ê alêtheia ouk estin

2:5 os d an têrê autou ton logon alêthôs en toutô ê agapê tou theou teteleiôtai en toutô ginôskomen oti en autô esmen

2:6 o legôn en autô menein opheilei kathôs ekeinos periepatêsen kai autos a=[outôs] tsb=outôs peripatein

2:7 a=agapêtoi tsb=adelphoi ouk entolên kainên graphô umin all entolên palaian ên eichete ap archês ê entolê ê palaia estin o logos on êkousate tsb=ap tsb=archês

2:8 palin entolên kainên graphô umin o estin alêthes en autô kai en umin oti ê skotia paragetai kai to phôs to alêthinon êdê phainei

2:9 o legôn en tô phôti einai kai ton adelphon autou misôn en tê skotia estin eôs arti

2:10 o agapôn ton adelphon autou en tô phôti menei kai skandalon en autô ouk estin

2:11 o de misôn ton adelphon autou en tê skotia estin kai en tê skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti ê skotia etuphlôsen tous ophthalmous autou

2:12 graphô umin teknia oti apheôntai umin ai amartiai dia to onoma autou

2:13 graphô umin pateres oti egnôkate ton ap archês graphô umin neaniskoi oti nenikêkate ton ponêron a=egrapsa tsb=graphô umin paidia oti egnôkate ton patera

2:14 egrapsa umin pateres oti egnôkate ton ap archês egrapsa umin neaniskoi oti ischuroi este kai o logos tou theou en umin menei kai nenikêkate ton ponêron

2:15 mê agapate ton kosmon mêde ta en tô kosmô ean tis agapa ton kosmon ouk estin ê agapê tou patros en autô

2:16 oti pan to en tô kosmô ê epithumia tês sarkos kai ê epithumia tôn ophthalmôn kai ê alazoneia tou biou ouk estin ek tou patros all ek tou kosmou estin

2:17 kai o kosmos paragetai kai ê epithumia autou o de poiôn to thelêma tou theou menei eis ton aiôna

2:18 paidia eschatê ôra estin kai kathôs êkousate oti tsb=o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginôskomen oti eschatê ôra estin

2:19 ex êmôn a=exêlthan tsb=exêlthon all ouk êsan ex êmôn ei gar tsb=êsan ex êmôn a=êsan memenêkeisan an meth êmôn all ina phanerôthôsin oti ouk eisin pantes ex êmôn

2:20 kai umeis chrisma echete apo tou agiou kai oidate a=pantes tsb=panta

2:21 ouk egrapsa umin oti ouk oidate tên alêtheian all oti oidate autên kai oti pan pseudos ek tês alêtheias ouk estin

2:22 tis estin o pseustês ei mê o arnoumenos oti iêsous ouk estin o christos outos estin o antichristos o arnoumenos ton patera kai ton uion

2:23 pas o arnoumenos ton uion oude as=ton as=patera as=echei as=o as=omologôn as=ton as=uion as=kai ton patera echei

2:24 umeis tsb=oun o êkousate ap archês en umin menetô ean en umin meinê o ap archês êkousate kai umeis en tô uiô kai en tô patri meneite

2:25 kai autê estin ê epaggelia ên autos epêggeilato êmin tên zôên tên aiônion

2:26 tauta egrapsa umin peri tôn planôntôn umas

2:27 kai umeis to chrisma o elabete ap autou a=menei en umin tsb=menei kai ou chreian echete ina tis didaskê umas all ôs to a=autou tsb=auto chrisma didaskei umas peri pantôn kai alêthes estin kai ouk estin pseudos kai kathôs edidaxen umas a=menete tsb=meneite

2:28 kai nun teknia menete en autô ina a=ean tsb=otan phanerôthê a=schômen tsb=echômen parrêsian kai mê aischunthômen ap autou en tê parousia autou

2:29 ean eidête oti dikaios estin ginôskete oti a=kai pas o poiôn tên dikaiosunên ex autou gegennêtai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase