Index: Greek New Testament

 

1 John 4

[1] [2] [3] [4] [5]

4:1 agapÍtoi mÍ panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou theou estin oti polloi pseudoprophÍtai exelÍluthasin eis ton kosmon

4:2 en toutŰ b=ginŰsketai ats=ginŰskete to pneuma tou theou pan pneuma o omologei iÍsoun christon en sarki elÍluthota ek tou theou estin

4:3 kai pan pneuma o mÍ omologei ats=ton iÍsoun tsb=christon tsb=en tsb=sarki tsb=elÍluthota ek tou theou ouk estin kai touto estin to tou antichristou o akÍkoate oti erchetai kai nun en tŰ kosmŰ estin ÍdÍ

4:4 umeis ek tou theou este teknia kai nenikÍkate autous oti meizŰn estin o en umin Í o en tŰ kosmŰ

4:5 autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmos autŰn akouei

4:6 Ímeis ek tou theou esmen o ginŰskŰn ton theon akouei ÍmŰn os ouk estin ek tou theou ouk akouei ÍmŰn ek toutou ginŰskomen to pneuma tÍs alÍtheias kai to pneuma tÍs planÍs

4:7 agapÍtoi agapŰmen allÍlous oti Í agapÍ ek tou theou estin kai pas o agapŰn ek tou theou gegennÍtai kai ginŰskei ton theon

4:8 o mÍ agapŰn ouk egnŰ ton theon oti o theos agapÍ estin

4:9 en toutŰ ephanerŰthÍ Í agapÍ tou theou en Ímin oti ton uion autou ton monogenÍ apestalken o theos eis ton kosmon ina zÍsŰmen di autou

4:10 en toutŰ estin Í agapÍ ouch oti Ímeis a=ÍgapÍkamen tsb=ÍgapÍsamen ton theon all oti autos ÍgapÍsen Ímas kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri tŰn amartiŰn ÍmŰn

4:11 agapÍtoi ei outŰs o theos ÍgapÍsen Ímas kai Ímeis opheilomen allÍlous agapan

4:12 theon oudeis pŰpote tetheatai ean agapŰmen allÍlous o theos en Ímin menei kai Í agapÍ autou tsb=teteleiŰmenÍ tsb=estin en Ímin a=teteleiŰmenÍ a=estin

4:13 en toutŰ ginŰskomen oti en autŰ menomen kai autos en Ímin oti ek tou pneumatos autou dedŰken Ímin

4:14 kai Ímeis tetheametha kai marturoumen oti o patÍr apestalken ton uion sŰtÍra tou kosmou

4:15 os a=ean tsb=an omologÍsÍ oti iÍsous estin o uios tou theou o theos en autŰ menei kai autos en tŰ theŰ

4:16 kai Ímeis egnŰkamen kai pepisteukamen tÍn agapÍn Ín echei o theos en Ímin o theos agapÍ estin kai o menŰn en tÍ agapÍ en tŰ theŰ menei kai o theos en autŰ a=menei b=[menei]

4:17 en toutŰ teteleiŰtai Í agapÍ meth ÍmŰn ina parrÍsian echŰmen en tÍ Ímera tÍs kriseŰs oti kathŰs ekeinos estin kai Ímeis esmen en tŰ kosmŰ toutŰ

4:18 phobos ouk estin en tÍ agapÍ all Í teleia agapÍ exŰ ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiŰtai en tÍ agapÍ

4:19 Ímeis agapŰmen tsb=auton oti autos prŰtos ÍgapÍsen Ímas

4:20 ean tis eipÍ oti agapŰ ton theon kai ton adelphon autou misÍ pseustÍs estin o gar mÍ agapŰn ton adelphon autou on eŰraken ton theon on ouch eŰraken a=ou tsb=pŰs dunatai agapan

4:21 kai tautÍn tÍn entolÍn echomen ap autou ina o agapŰn ton theon agapa kai ton adelphon autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase