Index: Greek New Testament

 

Revelation 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

3:1 kai tŰ aggelŰ tÍs en sardesin ekklÍsias grapson tade legei o echŰn ta abs=epta pneumata tou theou kai tous epta asteras oida sou ta erga oti ts=to onoma echeis oti zÍs kai nekros ei

3:2 ginou grÍgorŰn kai ab=stÍrison ts=stÍrixon ta loipa a a=emellon b=emelles ts=mellei b=apoballein ats=apothanein ou gar eurÍka sou ta erga peplÍrŰmena enŰpion tou theou ab=mou

3:3 mnÍmoneue oun pŰs eilÍphas b=[kai ats=kai Íkousas kai b=tÍrei] ats=tÍrei kai metanoÍson ean oun mÍ grÍgorÍsÍs ÍxŰ tsb=epi tsb=se Űs kleptÍs kai ou mÍ gnŰs poian Űran ÍxŰ epi se

3:4 a=alla b=all ats=echeis oliga b=echeis onomata ts=kai en sardesin a ouk emolunan ta imatia autŰn kai b=peripatÍsousi ats=peripatÍsousin met emou en leukois oti axioi eisin

3:5 o nikŰn a=outŰs tsb=outos peribaleitai en imatiois leukois kai ou mÍ exaleipsŰ to onoma autou ek tÍs biblou tÍs zŰÍs kai ab=omologÍsŰ ts=exomologÍsomai to onoma autou enŰpion tou patros mou kai enŰpion tŰn aggelŰn autou

3:6 o echŰn ous akousatŰ ti to pneuma legei tais ekklÍsiais

3:7 kai tŰ aggelŰ tÍs en philadelpheia ekklÍsias grapson tade legei o agios o alÍthinos o echŰn tÍn ab=klein ts=kleida tsb=tou b=dad ts=dabid a=dauid o anoigŰn kai oudeis ab=kleisei b=autÍn b=ei b=mÍ b=o b=anoigŰn ts=kleiei ats=kai ts=kleiei a=kleiŰn kai oude

3:8 oida sou ta erga idou dedŰka enŰpion sou thuran a=ÍneŰgmenÍn tsb=aneŰgmenÍn ab=Ín ts=kai oudeis dunatai kleisai autÍn oti mikran echeis dunamin kai etÍrÍsas mou ton logon kai ouk ÍrnÍsŰ to onoma mou

3:9 idou a=didŰ tsb=didŰmi ek tÍs sunagŰgÍs tou satana tŰn legontŰn eautous ioudaious einai kai ouk eisin alla pseudontai idou poiÍsŰ autous ina a=Íxousin b=ÍxŰsi ts=ÍxŰsin kai a=proskunÍsousin tsb=proskunÍsŰsin enŰpion tŰn podŰn sou kai gnŰsin oti ats=egŰ Íg

3:10 oti etÍrÍsas ton logon tÍs upomonÍs mou kagŰ se tÍrÍsŰ ek tÍs Űras tou peirasmou tÍs mellousÍs erchesthai epi tÍs oikoumenÍs olÍs peirasai tous katoikountas epi tÍs gÍs

3:11 ts=idou erchomai tachu kratei o echeis ina mÍdeis labÍ ton stephanon sou

3:12 o nikŰn poiÍsŰ auton stulon en tŰ naŰ tou theou mou kai exŰ ou mÍ exelthÍ eti kai grapsŰ ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tÍs poleŰs tou theou mou tÍs kainÍs ierousalÍm Í bs=katabainei at=katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to on

3:13 o echŰn ous akousatŰ ti to pneuma legei tais ekklÍsiais

3:14 kai tŰ aggelŰ tÍs ab=en ab=laodikeia ekklÍsias ts=laodikeŰn grapson tade legei o amÍn o martus o pistos kai alÍthinos Í archÍ tÍs ktiseŰs tou theou

3:15 oida sou ta erga oti oute psuchros ei oute zestos ophelon psuchros ab=Ís ts=eiÍs Í zestos

3:16 outŰs oti chliaros ei kai a=oute b=ou ab=zestos oute psuchros ts=oute ts=zestos mellŰ se emesai ek tou stomatos mou

3:17 oti legeis ats=oti plousios eimi kai peploutÍka kai a=ouden tsb=oudenos chreian echŰ kai ouk oidas oti su ei o talaipŰros kai b=o eleeinos kai ptŰchos kai tuphlos kai gumnos

3:18 sumbouleuŰ soi agorasai b=chrusion par emou ats=chrusion pepurŰmenon ek puros ina ploutÍsÍs kai imatia leuka ina peribalÍ kai mÍ phanerŰthÍ Í aischunÍ tÍs gumnotÍtos sou kai a= b=kollurion b=ina b=egchrisÍ a=egchrisai ts=kollourion ts=egchriso

3:19 egŰ osous ean philŰ elegchŰ kai paideuŰ a=zÍleue tsb=zÍlŰson oun kai metanoÍson

3:20 idou estÍka epi tÍn thuran kai krouŰ ean tis akousÍ tÍs phŰnÍs mou kai anoixÍ tÍn thuran a=[kai] b=kai eiseleusomai pros auton kai deipnÍsŰ met autou kai autos met emou

3:21 o nikŰn dŰsŰ autŰ kathisai met emou en tŰ thronŰ mou Űs kagŰ enikÍsa kai ekathisa meta tou patros mou en tŰ thronŰ autou

3:22 o echŰn ous akousatŰ ti to pneuma legei tais ekklÍsiais

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase