Index: Greek New Testament

 

Revelation 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

10:1 kai eidon ats=allon aggelon ischuron katabainonta ek tou ouranou peribeblêmenon nephelên kai ab=ê iris epi tês kephalês ab=autou kai to prosôpon autou ôs o êlios kai oi podes autou ôs stuloi puros

10:2 kai ab=echôn ts=eichen en tê cheiri autou b=biblion ats=biblaridion tsb=aneôgmenon a=êneôgmenon kai b=ethêke ats=ethêken ton poda autou ton dexion epi ab=tês ts=tên ab=thalassês ts=thalassan ton de euônumon epi ab=tês ts=tên ab=gês ts=gên

10:3 kai b=ekraxe ats=ekraxen phônê megalê ôsper leôn mukatai kai ote ekraxen elalêsan ai epta brontai tas eautôn phônas

10:4 kai ote elalêsan ai epta brontai ts=tas ts=phônas ts=eautôn tsb=emellon a=êmellon graphein kai êkousa phônên ek tou ouranou legousan ts=moi sphragison a elalêsan ai epta brontai kai mê ab=auta ts=tauta grapsês

10:5 kai o aggelos on eidon estôta epi tês thalassês kai epi tês gês b=êre ats=êren tên cheira autou ab=tên ab=dexian eis ton ouranon

10:6 kai ômosen b=[en] ats=en tô zônti eis tous aiônas tôn aiônôn os b=ektise ats=ektisen ton ouranon kai ta en autô kai tên gên kai ta en autê kai tên thalassan kai ta en autê oti chronos ab=ouketi ts=ouk estai ts=eti

10:7 ab=all ts=alla en tais êmerais tês phônês tou ebdomou aggelou otan mellê salpizein kai ab=etelesthê ts=telesthê to mustêrion tou theou ôs b=euêggelise ats=euêggelisen ab=tous ts=tois ats=eautou ab=doulous b=autou ts=doulois ab=tous ts=tois ab=prophêtas ts

10:8 kai ê phônê ên êkousa ek tou ouranou palin a=lalousan tsb=lalousa met emou kai a=legousan tsb=legousa upage labe to a=biblion b=biblidarion ts=biblaridion to b=aneôgmenon ats=êneôgmenon en tê cheiri ab=tou aggelou tou estôtos epi tês thalassês kai epi tês

10:9 kai a=apêltha tsb=apêlthon pros ton aggelon legôn autô ab=dounai ts=dos moi to b=biblidarion ats=biblaridion kai legei moi labe kai kataphage auto kai pikranei sou tên koilian all en tô stomati sou estai gluku ôs meli

10:10 kai elabon to b=biblion ats=biblaridion ek tês cheiros tou aggelou kai katephagon auto kai ên en tô stomati mou ôs meli gluku kai ote ephagon auto epikranthê ê koilia mou

10:11 kai a=legousin tsb=legei moi dei se palin prophêteusai epi laois kai b=epi b=ethnesi ats=ethnesin kai glôssais kai b=basileusi ats=basileusin pollois

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase