Index: Greek New Testament

 

Revelation 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

12:1 kai sêmeion mega ôphthê en tô ouranô gunê peribeblêmenê ton êlion kai ê selênê upokatô tôn podôn autês kai epi tês kephalês autês stephanos asterôn dôdeka

12:2 kai en gastri echousa a=kai b=ekrazen ats=krazei ôdinousa kai basanizomenê tekein

12:3 kai ôphthê allo sêmeion en tô ouranô kai idou drakôn b=puros megas ats=purros echôn kephalas epta kai kerata deka kai epi tas kephalas autou ts=diadêmata epta ab=diadêmata

12:4 kai ê oura autou surei to triton tôn asterôn tou ouranou kai ebalen autous eis tên gên kai o drakôn estêken enôpion tês gunaikos tês mellousês tekein ina otan tekê to teknon autês kataphagê

12:5 kai eteken uion a=arsen tsb=arrena os mellei poimainein panta ta ethnê en rabdô sidêra kai êrpasthê to teknon autês pros ton theon kai ab=pros ton thronon autou

12:6 kai ê gunê ephugen eis tên erêmon opou echei ab=ekei topon êtoimasmenon b=upo ats=apo tou theou ina ekei b=ektrephôsin ats=trephôsin autên êmeras chilias diakosias exêkonta

12:7 kai egeneto polemos en tô ouranô o michaêl kai oi aggeloi autou a=tou ab=polemêsai ts=epolemêsan ab=meta ts=kata tou drakontos kai o drakôn b=epolemêse ats=epolemêsen kai oi aggeloi autou

12:8 kai ouk ab=ischusen ts=ischusan ab=oude ts=oute topos eurethê b=autô ats=autôn eti en tô ouranô

12:9 kai eblêthê o drakôn o megas o ophis o archaios o kaloumenos diabolos kai ats=o satanas o planôn tên oikoumenên olên eblêthê eis tên gên kai oi aggeloi autou met autou eblêthêsan

12:10 kai êkousa phônên megalên ts=legousan en tô ouranô ab=legousan arti egeneto ê sôtêria kai ê dunamis kai ê basileia tou theou êmôn kai ê exousia tou christou autou oti ab=eblêthê ts=kateblêthê o a=katêgôr tsb=katêgoros tôn adelphôn êmôn o katêgorôn a=autou

12:11 kai autoi enikêsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon tês marturias autôn kai ouk êgapêsan tên psuchên autôn achri thanatou

12:12 dia touto euphrainesthe ab=[oi] ts=oi ouranoi kai oi en autois skênountes ouai b=tê b=gê ts=tois ts=katoikousin ats=tên ats=gên kai b=tê ats=tên b=thalassê ats=thalassan oti katebê o diabolos pros umas echôn thumon megan eidôs oti oligon kairon echei

12:13 kai ote eiden o drakôn oti eblêthê eis tên gên b=ediôxe ats=ediôxen tên gunaika êtis b=eteke ats=eteken ton a=arsena tsb=arrena

12:14 kai edothêsan tê gunaiki a=ai duo pteruges tou aetou tou megalou ina petêtai eis tên erêmon eis ton topon autês b=opôs ats=opou b=trephêtai ats=trephetai ekei kairon kai kairous kai êmisu kairou apo prosôpou tou opheôs

12:15 kai ebalen o ophis ts=opisô ts=tês ts=gunaikos ek tou stomatos autou ab=opisô ab=tês ab=gunaikos udôr ôs potamon ina ab=autên ts=tautên potamophorêton poiêsê

12:16 kai eboêthêsen ê gê tê gunaiki kai ênoixen ê gê to stoma autês kai b=katepie ats=katepien ton potamon on ebalen o drakôn ek tou stomatos autou

12:17 kai ôrgisthê o drakôn epi tê gunaiki kai b=apêlthe ats=apêlthen poiêsai polemon meta tôn loipôn tou spermatos autês tôn têrountôn tas entolas tou theou kai echontôn tên marturian ts=tou iêsou ts=christou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase