Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

1:1 br`syt br` `lhym `t hsmym v`t h`r&.

1:2 vh`r& hyth thv vbhv vxsk jl-pny thvm vrvx `lhym mrxpt jl-pny hmym.

1:3 vy`mr `lhym yhy `vr vyhy-`vr.

1:4 vyr` `lhym `t-h`vr ky-+vb vybdl `lhym byn h`vr vbyn hxsk.

1:5 vyqr` `lhym l`vr yvm vlxsk qr` lylh vyhy-jrb vyhy-bqr yvm `xd.

1:6 vy`mr `lhym yhy rqyj btvk hmym vyhy mbdyl byn mym lmym.

1:7 vyjs `lhym `t-hrqyj vybdl byn hmym `sr mtxt lrqyj vbyn hmym `sr mjl lrqyj vyhy-kn.

1:8 vyqr` `lhym lrqyj smym vyhy-jrb vyhy-bqr yvm sny.

1:9 vy`mr `lhym yqvv hmym mtxt hsmym `l-mqvm `xd vtr`h hybsh vyhy- kn.

1:10 vyqr` `lhym lybsh `r& vlmqvh hmym qr` ymym vyr` `lhym ky- +vb.

1:11 vy`mr `lhym tds` h`r& ds` jsb mzryj zrj j& pry jsh pry lmynv `sr zrjv-bv jl-h`r& vyhy-kn.

1:12 vtv&` h`r& ds` jsb mzryj zrj lmynhv vj& jsh-pry `sr zrjv-bv lmynhv vyr` `lhym ky-+vb.

1:13 vyhy-jrb vyhy-bqr yvm slysy.

1:14 vy`mr `lhym yhy m`rt brqyj hsmym lhbdyl byn hyvm vbyn hlylh vhyv l`tt vlmvjdym vlymym vsnym.

1:15 vhyv lm`vrt brqyj hsmym lh`yr jl-h`r& vyhy-kn.

1:16 vyjs `lhym `t-sny hm`rt hgdlym `t-hm`vr hgdl lmmslt hyvm v`t- hm`vr hq+n lmmslt hlylh v`t hkvkbym.

1:17 vytn `tm `lhym brqyj hsmym lh`yr jl-h`r&.

1:18 vlmsl byvm vblylh vlhbdyl byn h`vr vbyn hxsk vyr` `lhym ky- +vb.

1:19 vyhy-jrb vyhy-bqr yvm rbyjy.

1:20 vy`mr `lhym ysr&v hmym sr& nps xyh vjvp yjvpp jl-h`r& jl-pny rqyj hsmym.

1:21 vybr` `lhym `t-htnynm hgdlym v`t kl-nps hxyh hrmst `sr sr&v hmym lmynhm v`t kl-jvp knp lmynhv vyr` `lhym ky-+vb.

1:22 vybrk `tm `lhym l`mr prv vrbv vml`v `t-hmym bymym vhjvp yrb b`r&.

1:23 vyhy-jrb vyhy-bqr yvm xmysy.

1:24 vy`mr `lhym tv&` h`r& nps xyh lmynh bhmh vrms vxytv-`r& lmynh vyhy-kn.

1:25 vyjs `lhym `t-xyt h`r& lmynh v`t-hbhmh lmynh v`t kl-rms h`dmh lmynhv vyr` `lhym ky-+vb.

1:26 vy`mr `lhym njsh `dm b&lmnv kdmvtnv vyrdv bdgt hym vbjvp hsmym vbbhmh vbkl-h`r& vbkl-hrms hrms jl-h`r&.

1:27 vybr` `lhym `t-h`dm b&lmv b&lm `lhym br` `tv zkr vnqbh br` `tm.

1:28 vybrk `tm `lhym vy`mr lhm `lhym prv vrbv vml`v `t-h`r& vkbsh vrdv bdgt hym vbjvp hsmym vbkl-xyh hrmst jl-h`r&.

1:29 vy`mr `lhym hnh ntty lkm `t-kl-jsb zrj zrj `sr jl-pny kl- h`r& v`t-kl-hj& `sr-bv pry-j& zrj zrj lkm yhyh l`klh.

1:30 vlkl-xyt h`r& vlkl-jvp hsmym vlkl rvms jl-h`r& `sr-bv nps xyh `t-kl-yrq jsb l`klh vyhy-kn.

1:31 vyr` `lhym `t-kl-`sr jsh vhnh-+vb m`d vyhy-jrb vyhy-bqr yvm hssy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase