Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

10:1 v`lh tvldt bny-nx sm xm vypt vyvldv lhm bnym `xr hmbvl.

10:2 bny ypt gmr vmgvg vmdy vyvn vtbl vmsk vtyr$.

10:3 vbny gmr `sknz vrypt vtgrmh.

10:4 vbny yvn `lysh vtrsys ktym vddnym.

10:5 m`lh nprdv `yy hgvym b`r&tm `ys llsnv lmspxtm bgvyhm.

10:6 vbny xm kvs vm&rym vpv+ vknjn.

10:7 vbny kvs $b` vxvylh v$bth vrjmh v$btk` vbny rjmh sb` vddn.

10:8 vkvs yld `t-nmrd hv` hxl lhyvt gbr b`r&.

10:9 hv`-hyh gbr-&yd lpny yhvh jl-kn y`mr knmrd gbvr &yd lpny yhvh.

10:10 vthy r`syt mmlktv bbl v`rk v`kd vklnh b`r& snjr.

10:11 mn-h`r& hhv` y&` `svr vybn `t-nynvh v`t-rxbt jyr v`t-klx.

10:12 v`t-r$n byn nynvh vbyn klx hv` hjyr hgdlh.

10:13 vm&rym yld `t-lvdym v`t-jnmym v`t-lhbym v`t-nptxym.

10:14 v`t-ptr$ym v`t-k$lxym `sr y&`v msm plstym v`t-kptrym.

10:15 vknjn yld `t-&ydn bkrv v`t-xt.

10:16 v`t-hybv$y v`t-h`mry v`t hgrgsy.

10:17 v`t-hxvy v`t-hjrqy v`t-h$yny.

10:18 v`t-h`rvdy v`t-h&mry v`t-hxmty v`xr np&v mspxvt hknjny.

10:19 vyhy gbvl hknjny m&ydn b`kh grrh jd-jzh b`kh $dmh vjmrh v`dmh v&bym jd-lsj.

10:20 `lh bny-xm lmspxtm llsntm b`r&tm bgvyhm.

10:21 vlsm yld gm-hv` `by kl-bny-jbr `xy ypt hgdvl.

10:22 bny sm jylm v`svr v`rpksd vlvd v`rm.

10:23 vbny `rm jv& vxvl vgtr vms.

10:24 v`rpksd yld `t-slx vslx yld `t-jbr.

10:25 vljbr yld sny bnym sm h`xd plg ky bymyv nplgh h`r& vsm `xyv yq+n.

10:26 vyq+n yld `t-`lmvdd v`t-slp v`t-x&rmvt v`t-yrx.

10:27 v`t-hdvrm v`t-`vzl v`t-dqlh.

10:28 v`t-jvbl v`t-`bym`l v`t-sb`.

10:29 v`t-`vpr v`t-xvylh v`t-yvbb kl-`lh bny yq+n.

10:30 vyhy mvsbm mms` b`kh $prh hr hqdm.

10:31 `lh bny-sm lmspxtm llsntm b`r&tm lgvyhm.

10:32 `lh mspxt bny-nx ltvldtm bgvyhm vm`lh nprdv hgvym b`r& `xr hmbvl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase