Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

12:1 vy`mr yhvh `l-`brm lk-lk m`r&k vmmvldtk vmbyt `byk `l-h`r& `sr `r`k.

12:2 v`jsk lgvy gdvl v`brkk v`gdlh smk vhyh brkh.

12:3 v`brkh mbrkyk vmqllk ``r vnbrkv bk kl mspxt h`dmh.

12:4 vylk `brm k`sr dbr `lyv yhvh vylk `tv lv+ v`brm bn-xms snym vsbjym snh b&`tv mxrn.

12:5 vyqx `brm `t-sry `stv v`t-lv+ bn-`xyv v`t-kl-rkvsm `sr rksv v`t-hnps `sr-jsv bxrn vy&`v llkt `r&h knjn vyb`v `r&h knjn.

12:6 vyjbr `brm b`r& jd mqvm skm jd `lvn mvrh vhknjny `z b`r&.

12:7 vyr` yhvh `l-`brm vy`mr lzrjk `tn `t-h`r& hz`t vybn sm mzbx lyhvh hnr`h `lyv.

12:8 vyjtq msm hhrh mqdm lbyt-`l vy+ `hlh byt-`l mym vhjy mqdm vybn-sm mzbx lyhvh vyqr` bsm yhvh.

12:9 vy$j `brm hlvk vn$vj hngbh.

12:10 vyhy rjb b`r& vyrd `brm m&rymh lgvr sm ky-kbd hrjb b`r&.

12:11 vyhy k`sr hqryb lbv` m&rymh vy`mr `l-sry `stv hnh-n` ydjty ky `sh ypt-mr`h `t.

12:12 vhyh ky-yr`v `tk hm&rym v`mrv `stv z`t vhrgv `ty v`tk yxyv.

12:13 `mry-n` `xty `t lmjn yy+b-ly bjbvrk vxyth npsy bgllk.

12:14 vyhy kbv` `brm m&rymh vyr`v hm&rym `t-h`sh ky-yph hv` m`d.

12:15 vyr`v `th sry prjh vyhllv `th `l-prjh vtqx h`sh byt prjh.

12:16 vl`brm hy+yb bjbvrh vyhy-lv &`n-vbqr vxmrym vjbdym vspxt v`tnt vgmlym.

12:17 vyngj yhvh `t-prjh ngjym gdlym v`t-bytv jl-dbr sry `st `brm.

12:18 vyqr` prjh l`brm vy`mr mh-z`t jsyt ly lmh l`-hgdt ly ky `stk hv`.

12:19 lmh `mrt `xty hv` v`qx `th ly l`sh vjth hnh `stk qx vlk.

12:20 vy&v jlyv prjh `nsym vyslxv `tv v`t-`stv v`t-kl-`sr-lv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase