Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

14:1 vyhy bymy `mrpl mlk-snjr `ryvk mlk `l$r kdrljmr mlk jylm vtdjl mlk gvym.

14:2 jsv mlxmh `t-brj mlk $dm v`t-brsj mlk jmrh sn`b mlk `dmh vsm`br mlk &byym vmlk blj hy`-&jr.

14:3 kl-`lh xbrv `l-jmq hsdym hv` ym hmlx.

14:4 stym jsrh snh jbdv `t-kdrljmr vsls-jsrh snh mrdv.

14:5 vb`rbj jsrh snh b` kdrljmr vhmlkym `sr `tv vykv `t-rp`ym bjstrt qrnym v`t-hzvzym bhm v`t h`ymym bsvh qrytym.

14:6 v`t-hxry bhrrm sjyr jd `yl p`rn `sr jl-hmdbr.

14:7 vysbv vyb`v `l-jyn msp+ hv` qds vykv `t-kl-sdh hjmlqy vgm `t- h`mry hysb bx&&n tmr.

14:8 vy&` mlk-$dm vmlk jmrh vmlk `dmh vmlk &byym vmlk blj hv`-&jr vyjrkv `tm mlxmh bjmq hsdym.

14:9 `t kdrljmr mlk jylm vtdjl mlk gvym v`mrpl mlk snjr v`ryvk mlk `l$r `rbjh mlkym `t-hxmsh.

14:10 vjmq hsdym b`rt b`rt xmr vyn$v mlk-$dm vjmrh vyplv-smh vhns`rym hrh n$v.

14:11 vyqxv `t-kl-rks $dm vjmrh v`t-kl-`klm vylkv.

14:12 vyqxv `t-lv+ v`t-rksv bn-`xy `brm vylkv vhv` ysb b$dm.

14:13 vyb` hply+ vygd l`brm hjbry vhv` skn b`lny mmr` h`mry `xy `skl v`xy jnr vhm bjly bryt-`brm.

14:14 vysmj `brm ky nsbh `xyv vyrq `t-xnykyv ylydy bytv smnh jsr vsls m`vt vyrdp jd-dn.

14:15 vyxlq jlyhm lylh hv` vjbdyv vykm vyrdpm jd-xvbh `sr msm`l ldmsq.

14:16 vysb `t kl-hrks vgm `t-lv+ `xyv vrksv hsyb vgm `t-hnsym v`t- hjm.

14:17 vy&` mlk-$dm lqr`tv `xry svbv mhkvt `t-kdr-ljmr v`t-hmlkym `sr `tv `l-jmq svh hv` jmq hmlk.

14:18 vmlky-&dq mlk slm hv&y` lxm vyyn vhv` khn l`l jlyvn.

14:19 vybrkhv vy`mr brvk `brm l`l jlyvn qnh smym v`r&.

14:20 vbrvk `l jlyvn `sr-mgn &ryk bydk vytn-lv mjsr mkl.

14:21 vy`mr mlk-$dm `l-`brm tn-ly hnps vhrks qx-lk.

14:22 vy`mr `brm `l-mlk $dm hrmty ydy `l-yhvh `l jlyvn qnh smym v`r&.

14:23 `m-mxv+ vjd srvk-njl v`m-`qx mkl-`sr-lk vl` t`mr `ny hjsrty `t-`brm.

14:24 bljdy rq `sr `klv hnjrym vxlq h`nsym `sr hlkv `ty jnr `skl vmmr` hm yqxv xlqm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase