Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

17:1 vyhy `brm bn-tsjym snh vtsj snym vyr` yhvh `l-`brm vy`mr `lyv `ny-`l sdy hthlk lpny vhyh tmym.

17:2 v`tnh bryty byny vbynk v`rbh `vtk bm`d m`d.

17:3 vypl `brm jl-pnyv vydbr `tv `lhym l`mr.

17:4 `ny hnh bryty `tk vhyyt l`b hmvn gvym.

17:5 vl`-yqr` jvd `t-smk `brm vhyh smk `brhm ky `b-hmvn gvym nttyk.

17:6 vhprty `tk bm`d m`d vnttyk lgvym vmlkym mmk y&`v.

17:7 vhqmty `t-bryty byny vbynk vbyn zrjk `xryk ldrtm lbryt jvlm lhyvt lk l`lhym vlzrjk `xryk.

17:8 vntty lk vlzrjk `xryk `t `r& mgryk `t kl-`r& knjn l`xzt jvlm vhyyty lhm l`lhym.

17:9 vy`mr `lhym `l-`brhm v`th `t-bryty tsmr `th vzrjk `xryk ldrtm.

17:10 z`t bryty `sr tsmrv byny vbynykm vbyn zrjk `xryk hmvl lkm kl- zkr.

17:11 vnmltm `t bsr jrltkm vhyh l`vt bryt byny vbynykm.

17:12 vbn-smnt ymym ymvl lkm kl-zkr ldrtykm ylyd byt vmqnt-k$p mkl bn-nkr `sr l` mzrjk hv`.

17:13 hmvl ymvl ylyd bytk vmqnt k$pk vhyth bryty bbsrkm lbryt jvlm.

17:14 vjrl zkr `sr l`-ymvl `t-bsr jrltv vnkrth hnps hhv` mjmyh `t- bryty hpr.

17:15 vy`mr `lhym `l-`brhm sry `stk l`-tqr` `t-smh sry ky srh smh.

17:16 vbrkty `th vgm ntty mmnh lk bn vbrktyh vhyth lgvym mlky jmym mmnh yhyv.

17:17 vypl `brhm jl-pnyv vy&xq vy`mr blbv hlbn m`h-snh yvld v`m- srh hbt-tsjym snh tld.

17:18 vy`mr `brhm `l-h`lhym lv ysmj`l yxyh lpnyk.

17:19 vy`mr `lhym `bl srh `stk yldt lk bn vqr`t `t-smv y&xq vhqmty `t-bryty `tv lbryt jvlm lzrjv `xryv.

17:20 vlysmj`l smjtyk hnh brkty `tv vhpryty `tv vhrbyty `tv bm`d m`d snym-jsr nsy`m yvlyd vnttyv lgvy gdvl.

17:21 v`t-bryty `qym `t-y&xq `sr tld lk srh lmvjd hzh bsnh h`xrt.

17:22 vykl ldbr `tv vyjl `lhym mjl `brhm.

17:23 vyqx `brhm `t-ysmj`l bnv v`t kl-ylydy bytv v`t kl-mqnt k$pv kl-zkr b`nsy byt `brhm vyml `t-bsr jrltm bj&m hyvm hzh k`sr dbr `tv `lhym.

17:24 v`brhm bn-tsjym vtsj snh bhmlv bsr jrltv.

17:25 vysmj`l bnv bn-sls jsrh snh bhmlv `t bsr jrltv.

17:26 bj&m hyvm hzh nmvl `brhm vysmj`l bnv.

17:27 vkl-`nsy bytv ylyd byt vmqnt-k$p m`t bn-nkr nmlv `tv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase