Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

22:1 vyhy `xr hdbrym h`lh vh`lhym n$h `t-`brhm vy`mr `lyv `brhm vy`mr hnny.

22:2 vy`mr qx-n` `t-bnk `t-yxydk `sr-`hbt `t-y&xq vlk-lk `l-`r& hmryh vhjlhv sm ljlh jl `xd hhrym `sr `mr `lyk.

22:3 vyskm `brhm bbqr vyxbs `t-xmrv vyqx `t-sny njryv `tv v`t y&xq bnv vybqj j&y jlh vyqm vylk `l-hmqvm `sr-`mr-lv h`lhym.

22:4 byvm hslysy vys` `brhm `t-jynyv vyr` `t-hmqvm mrxq.

22:5 vy`mr `brhm `l-njryv sbv-lkm ph jm-hxmvr v`ny vhnjr nlkh jd- kh vnstxvh vnsvbh `lykm.

22:6 vyqx `brhm `t-j&y hjlh vysm jl-y&xq bnv vyqx bydv `t-h`s v`t- hm`klt vylkv snyhm yxdv.

22:7 vy`mr y&xq `l-`brhm `byv vy`mr `by vy`mr hnny bny vy`mr hnh h`s vhj&ym v`yh hsh ljlh.

22:8 vy`mr `brhm `lhym yr`h-lv hsh ljlh bny vylkv snyhm yxdv.

22:9 vyb`v `l-hmqvm `sr `mr-lv h`lhym vybn sm `brhm `t-hmzbx vyjrk `t-hj&ym vyjqd `t-y&xq bnv vysm `tv jl-hmzbx mmjl lj&ym.

22:10 vyslx `brhm `t-ydv vyqx `t-hm`klt lsx+ `t-bnv.

22:11 vyqr` `lyv ml`k yhvh mn-hsmym vy`mr `brhm `brhm vy`mr hnny.

22:12 vy`mr `l-tslx ydk `l-hnjr v`l-tjs lv m`vmh ky jth ydjty ky- yr` `lhym `th vl` xskt `t-bnk `t-yxydk mmny.

22:13 vys` `brhm `t-jynyv vyr` vhnh-`yl `xr n`xz b$bk bqrnyv vylk `brhm vyqx `t-h`yl vyjlhv ljlh txt bnv.

22:14 vyqr` `brhm sm-hmqvm hhv` yhvh yr`h `sr y`mr hyvm bhr yhvh yr`h.

22:15 vyqr` ml`k yhvh `l-`brhm snyt mn-hsmym.

22:16 vy`mr by nsbjty n`m-yhvh ky yjn `sr jsyt `t-hdbr hzh vl` xskt `t-bnk `t-yxydk.

22:17 ky-brk `brkk vhrbh `rbh `t-zrjk kkvkby hsmym vkxvl `sr jl- spt hym vyrs zrjk `t sjr `ybyv.

22:18 vhtbrkv bzrjk kl gvyy h`r& jqb `sr smjt bqly.

22:19 vysb `brhm `l-njryv vyqmv vylkv yxdv `l-b`r sbj vysb `brhm bb`r sbj.

22:20 vyhy `xry hdbrym h`lh vygd l`brhm l`mr hnh yldh mlkh gm-hv` bnym lnxvr `xyk.

22:21 `t-jv& bkrv v`t-bvz `xyv v`t-qmv`l `by `rm.

22:22 v`t-ksd v`t-xzv v`t-plds v`t-ydlp v`t btv`l.

22:23 vbtv`l yld `t-rbqh smnh `lh yldh mlkh lnxvr `xy `brhm.

22:24 vpylgsv vsmh r`vmh vtld gm-hv` `t-+bx v`t-gxm v`t-txs v`t- mjkh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase