Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

27:1 vyhy ky-zqn y&xq vtkhyn jynyv mr`t vyqr` `t-jsv bnv hgdl vy`mr `lyv bny vy`mr `lyv hnny.

27:2 vy`mr hnh-n` zqnty l` ydjty yvm mvty.

27:3 vjth s`-n` klyk tlyk vqstk v&` hsdh v&vdh ly &ydh.

27:4 vjsh-ly m+jmym k`sr `hbty vhby`h ly v`klh bjbvr tbrkk npsy b+rm `mvt.

27:5 vrbqh smjt bdbr y&xq `l-jsv bnv vylk jsv hsdh l&vd &yd lhby`.

27:6 vrbqh `mrh `l-yjqb bnh l`mr hnh smjty `t-`byk mdbr `l-jsv `xyk l`mr.

27:7 hby`h ly &yd vjsh-ly m+jmym v`klh v`brkkh lpny yhvh lpny mvty.

27:8 vjth bny smj bqly l`sr `ny m&vh `tk.

27:9 lk-n` `l-h&`n vqx-ly msm sny gdyy jzym +bym v`jsh `tm m+jmym l`byk k`sr `hb.

27:10 vhb`t l`byk v`kl bjbr `sr ybrkk lpny mvtv.

27:11 vy`mr yjqb `l-rbqh `mv hn jsv `xy `ys sjr v`nky `ys xlq.

27:12 `vly ymsny `by vhyyty bjynyv kmtjtj vhb`ty jly qllh vl` brkh.

27:13 vt`mr lv `mv jly qlltk bny `k smj bqly vlk qx-ly.

27:14 vylk vyqx vyb` l`mv vtjs `mv m+jmym k`sr `hb `byv.

27:15 vtqx rbqh `t-bgdy jsv bnh hgdl hxmdt `sr `th bbyt vtlbs `t- yjqb bnh hq+n.

27:16 v`t jrt gdyy hjzym hlbysh jl-ydyv vjl xlqt &v`ryv.

27:17 vttn `t-hm+jmym v`t-hlxm `sr jsth byd yjqb bnh.

27:18 vyb` `l-`byv vy`mr `by vy`mr hnny my `th bny.

27:19 vy`mr yjqb `l-`byv `nky jsv bkrk jsyty k`sr dbrt `ly qvm-n` sbh v`klh m&ydy bjbvr tbrkny npsk.

27:20 vy`mr y&xq `l-bnv mh-zh mhrt lm&` bny vy`mr ky hqrh yhvh `lhyk lpny.

27:21 vy`mr y&xq `l-yjqb gsh-n` v`msk bny h`th zh bny jsv `m-l`.

27:22 vygs yjqb `l-y&xq `byv vymshv vy`mr hql qvl yjqb vhydym ydy jsv.

27:23 vl` hkyrv ky-hyv ydyv kydy jsv `xyv sjrt vybrkhv.

27:24 vy`mr `th zh bny jsv vy`mr `ny.

27:25 vy`mr hgsh ly v`klh m&yd bny lmjn tbrkk npsy vygs-lv vy`kl vyb` lv yyn vyst.

27:26 vy`mr `lyv y&xq `byv gsh-n` vsqh-ly bny.

27:27 vygs vysq-lv vyrx `t-ryx bgdyv vybrkhv vy`mr r`h ryx bny kryx sdh `sr brkv yhvh.

27:28 vytn-lk h`lhym m+l hsmym vmsmny h`r& vrb dgn vtyrs.

27:29 yjbdvk jmym vystxv lk l`mym hvh gbyr l`xyk vystxvv lk bny `mk `rryk `rvr vmbrkyk brvk.

27:30 vyhy k`sr klh y&xq lbrk `t-yjqb vyhy `k y&` y&` yjqb m`t pny y&xq `byv vjsv `xyv b` m&ydv.

27:31 vyjs gm-hv` m+jmym vyb` l`byv vy`mr l`byv yqm `by vy`kl m&yd bnv bjbr tbrkny npsk.

27:32 vy`mr lv y&xq `byv my-`th vy`mr `ny bnk bkrk jsv.

27:33 vyxrd y&xq xrdh gdlh jd-m`d vy`mr my-`pv` hv` h&d-&yd vyb` ly v`kl mkl b+rm tbv` v`brkhv gm-brvk yhyh.

27:34 ksmj jsv `t-dbry `byv vy&jq &jqh gdlh vmrh jd-m`d vy`mr l`byv brkny gm-`ny `by.

27:35 vy`mr b` `xyk bmrmh vyqx brktk.

27:36 vy`mr hky qr` smv yjqb vyjqbny zh pjmym `t-bkrty lqx vhnh jth lqx brkty vy`mr hl`-`< ly brkh.

27:37 vyjn y&xq vy`mr ljsv hn gbyr smtyv lk v`t-kl-`xyv ntty lv ljbdym vdgn vtyrs $mktyv vlkh `pv` mh `jsh bny.

27:38 vy`mr jsv `l-`byv hbrkh `xt hv`-lk `by brkny gm-`ny `by vys` jsv qlv vybk.

27:39 vyjn y&xq `byv vy`mr `lyv hnh msmny h`r& yhyh mvsbk vm+l hsmym mjl.

27:40 vjl-xrbk txyh v`t-`xyk tjbd vhyh k`sr tryd vprqt jlv mjl &v`rk.

27:41 vys+m jsv `t-yjqb jl-hbrkh `sr brkv `byv vy`mr jsv blbv yqrbv ymy `bl `by v`hrgh `t-yjqb `xy.

27:42 vygd lrbqh `t-dbry jsv bnh hgdl vtslx vtqr` lyjqb bnh hq+n vt`mr `lyv hnh jsv `xyk mtnxm lk lhrgk.

27:43 vjth bny smj bqly vqvm brx-lk `l-lbn `xy xrnh.

27:44 vysbt jmv ymym `xdym jd `sr-tsvb xmt `xyk.

27:45 jd-svb `p-`xyk mmk vskx `t `sr-jsyt lv vslxty vlqxtyk msm lmh `skl gm-snykm yvm `xd.

27:46 vt`mr rbqh `l-y&xq q&ty bxyy mpny bnvt xt `m-lqx yjqb `sh mbnvt-xt k`lh mbnvt h`r& lmh ly xyym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase