Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

31:1 vysmj `t-dbry bny-lbn l`mr lqx yjqb `t kl-`sr l`bynv vm`sr l`bynv jsh `t kl-hkbd hzh.

31:2 vyr` yjqb `t-pny lbn vhnh `ynnv jmv ktmvl slsvm.

31:3 vy`mr yhvh `l-yjqb svb `l-`r& `bvtyk vlmvldtk v`hyh jmk.

31:4 vyslx yjqb vyqr` lrxl vll`h hsdh `l-&`nv.

31:5 vy`mr lhn r`h `nky `t-pny `bykn ky-`ynnv `ly ktml slsm v`lhy `by hyh jmdy.

31:6 v`tnh ydjtn ky bkl-kxy jbdty `t-`bykn.

31:7 v`bykn htl by vhxlp `t-mskrty jsrt mnym vl`-ntnv `lhym lhrj jmdy.

31:8 `m-kh y`mr nqdym yhyh skrk vyldv kl-h&`n nqdym v`m-kh y`mr jqdym yhyh skrk vyldv kl-h&`n jqdym.

31:9 vy&l `lhym `t-mqnh `bykm vytn-ly.

31:10 vyhy bjt yxm h&`n v`s` jyny v`r` bxlvm vhnh hjtdym hjlym jl- h&`n jqdym nqdym vbrdym.

31:11 vy`mr `ly ml`k h`lhym bxlvm yjqb v`mr hnny.

31:12 vy`mr s`-n` jynyk vr`h kl-hjtdym hjlym jl-h&`n jqdym nqdym vbrdym ky r`yty `t kl-`sr lbn jsh lk.

31:13 `nky h`l byt-`l `sr msxt sm m&bh `sr ndrt ly sm ndr jth qvm &` mn-h`r& hz`t vsvb `l-`r& mvldtk.

31:14 vtjn rxl vl`h vt`mrnh lv hjvd lnv xlq vnxlh bbyt `bynv.

31:15 hlv` nkryvt nxsbnv lv ky mkrnv vy`kl gm-`kvl `t-k$pnv.

31:16 ky kl-hjsr `sr h&yl `lhym m`bynv lnv hv` vlbnynv vjth kl `sr `mr `lhym `lyk jsh.

31:17 vyqm yjqb vys` `t-bnyv v`t-nsyv jl-hgmlym.

31:18 vynhg `t-kl-mqnhv v`t-kl-rksv `sr rks mqnh qnynv `sr rks bpdn `rm lbv` `l-y&xq `byv `r&h knjn.

31:19 vlbn hlk lgzz `t-&`nv vtgnb rxl `t-htrpym `sr l`byh.

31:20 vygnb yjqb `t-lb lbn h`rmy jl-bly hgyd lv ky brx hv`.

31:21 vybrx hv` vkl-`sr-lv vyqm vyjbr `t-hnhr vysm `t-pnyv hr hgljd.

31:22 vygd llbn byvm hslysy ky brx yjqb.

31:23 vyqx `t-`xyv jmv vyrdp `xryv drk sbjt ymym vydbq `tv bhr hgljd.

31:24 vyb` `lhym `l-lbn h`rmy bxlm hlylh vy`mr lv hsmr lk pn-tdbr jm-yjqb m+vb jd-rj.

31:25 vysg lbn `t-yjqb vyjqb tqj `t-`hlv bhr vlbn tqj `t-`xyv bhr hgljd.

31:26 vy`mr lbn lyjqb mh jsyt vtgnb `t-lbby vtnhg `t-bnty ksbyvt xrb.

31:27 lmh nxb`t lbrx vtgnb `ty vl`-hgdt ly v`slxk bsmxh vbsrym btp vbknvr.

31:28 vl` n+stny lnsq lbny vlbnty jth h$klt jsv.

31:29 ys-l`l ydy ljsvt jmkm rj v`lhy `bykm `ms `mr `ly l`mr hsmr lk mdbr jm-yjqb m+vb jd-rj.

31:30 vjth hlk hlkt ky-nk$p nk$pth lbyt `byk lmh gnbt `t-`lhy.

31:31 vyjn yjqb vy`mr llbn ky yr`ty ky `mrty pn-tgzl `t-bnvtyk mjmy.

31:32 jm `sr tm&` `t-`lhyk l` yxyh ngd `xynv hkr-lk mh jmdy vqx-lk vl`-ydj yjqb ky rxl gnbtm.

31:33 vyb` lbn b`hl yjqb vb`hl l`h vb`hl sty h`mht vl` m&` vy&` m`hl l`h vyb` b`hl rxl.

31:34 vrxl lqxh `t-htrpym vtsmm bkr hgml vtsb jlyhm vymss lbn `t- kl-h`hl vl` m&`.

31:35 vt`mr `l-`byh `l-yxr bjyny `dny ky lv` `vkl lqvm mpnyk ky- drk nsym ly vyxps vl` m&` `t-htrpym.

31:36 vyxr lyjqb vyrb blbn vyjn yjqb vy`mr llbn mh-psjy mh x+`ty ky dlqt `xry.

31:37 ky-msst `t-kl-kly mh-m&`t mkl kly-bytk sym kh ngd `xy v`xyk vyvkyxv byn snynv.

31:38 zh jsrym snh `nky jmk rxlyk vjzyk l` sklv v`yly &`nk l` `klty.

31:39 +rph l`-hb`ty `lyk `nky `x+nh mydy tbqsnh gnbty yvm vgnbty lylh.

31:40 hyyty byvm `klny xrb vqrx blylh vtdd snty mjyny.

31:41 zh-ly jsrym snh bbytk jbdtyk `rbj-jsrh snh bsty bntyk vss snym b&`nk vtxlp `t-mskrty jsrt mnym.

31:42 lvly `lhy `by `lhy `brhm vpxd y&xq hyh ly ky jth ryqm slxtny `t-jnyy v`t-ygyj kpy r`h `lhym vyvkx `ms.

31:43 vyjn lbn vy`mr `l-yjqb hbnvt bnty vhbnym bny vh&`n &`ny vkl `sr-`th r`h ly-hv` vlbnty mh-`jsh l`lh hyvm `v lbnyhn `sr yldv.

31:44 vjth lkh nkrth bryt `ny v`th vhyh ljd byny vbynk.

31:45 vyqx yjqb `bn vyrymh m&bh.

31:46 vy`mr yjqb l`xyv lq+v `bnym vyqxv `bnym vyjsv-gl vy`klv sm jl-hgl.

31:47 vyqr`-lv lbn ygr shdvt` vyjqb qr` lv gljd.

31:48 vy`mr lbn hgl hzh jd byny vbynk hyvm jl-kn qr`-smv gljd.

31:49 vhm&ph `sr `mr y&p yhvh byny vbynk ky n$tr `ys mrjhv.

31:50 `m-tjnh `t-bnty v`m-tqx nsym jl-bnty `yn `ys jmnv r`h `lhym jd byny vbynk.

31:51 vy`mr lbn lyjqb hnh hgl hzh vhnh hm&bh `sr yryty byny vbynk.

31:52 jd hgl hzh vjdh hm&bh `m-`ny l`-`jbr `lyk `t-hgl hzh v`m-`th l`-tjbr `ly `t-hgl hzh v`t-hm&bh hz`t lrjh.

31:53 `lhy `brhm v`lhy nxvr ysp+v bynynv `lhy `byhm vysbj yjqb bpxd `byv y&xq.

31:54 vyzbx yjqb zbx bhr vyqr` l`xyv l`kl-lxm vy`klv lxm vylynv bhr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase