Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

32:1 vyskm lbn bbqr vynsq lbnyv vlbnvtyv vybrk `thm vylk vysb lbn lmqmv.

32:2 vyjqb hlk ldrkv vypgjv-bv ml`ky `lhym.

32:3 vy`mr yjqb k`sr r`m mxnh `lhym zh vyqr` sm-hmqvm hhv` mxnym.

32:4 vyslx yjqb ml`kym lpnyv `l-jsv `xyv `r&h sjyr sdh `dvm.

32:5 vy&v `tm l`mr kh t`mrvn l`dny ljsv kh `mr jbdk yjqb jm-lbn grty v`xr jd-jth.

32:6 vyhy-ly svr vxmvr &`n vjbd vspxh v`slxh lhgyd l`dny lm&`-xn bjynyk.

32:7 vysbv hml`kym `l-yjqb l`mr b`nv `l-`xyk `l-jsv vgm hlk lqr`tk v`rbj-m`vt `ys jmv.

32:8 vyyr` yjqb m`d vy&r lv vyx& `t-hjm `sr-`tv v`t-h&`n v`t-hbqr vhgmlym lsny mxnvt.

32:9 vy`mr `m-ybv` jsv `l-hmxnh h`xt vhkhv vhyh hmxnh hns`r lply+h.

32:10 vy`mr yjqb `lhy `by `brhm v`lhy `by y&xq yhvh h`mr `ly svb l`r&k vlmvldtk v`y+ybh jmk.

32:11 q+nty mkl hx$dym vmkl-h`mt `sr jsyt `t-jbdk ky bmqly jbrty `t-hyrdn hzh vjth hyyty lsny mxnvt.

32:12 h&ylny n` myd `xy myd jsv ky-yr` `nky `tv pn-ybv` vhkny `m jl-bnym.

32:13 v`th `mrt hy+b `y+yb jmk vsmty `t-zrjk kxvl hym `sr l`-y$pr mrb.

32:14 vyln sm blylh hhv` vyqx mn-hb` bydv mnxh ljsv `xyv.

32:15 jzym m`tym vtysym jsrym rxlym m`tym v`ylym jsrym.

32:16 gmlym mynyqvt vbnyhm slsym prvt `rbjym vprym jsrh `tnt jsrym vjyrm jsrh.

32:17 vytn byd-jbdyv jdr jdr lbdv vy`mr `l-jbdyv jbrv lpny vrvx tsymv byn jdr vbyn jdr.

32:18 vy&v `t-hr`svn l`mr ky ypgsk jsv `xy vs`lk l`mr lmy-`th v`nh tlk vlmy `lh lpnyk.

32:19 v`mrt ljbdk lyjqb mnxh hv` slvxh l`dny ljsv vhnh gm-hv` `xrynv.

32:20 vy&v gm `t-hsny gm `t-hslysy gm `t-kl-hhlkym `xry hjdrym l`mr kdbr hzh tdbrvn `l-jsv bm&`km `tv.

32:21 v`mrtm gm hnh jbdk yjqb `xrynv ky-`mr `kprh pnyv bmnxh hhlkt lpny v`xry-kn `r`h pnyv `vly ys` pny.

32:22 vtjbr hmnxh jl-pnyv vhv` ln blylh-hhv` bmxnh.

32:23 vyqm blylh hv` vyqx `t-sty nsyv v`t-sty spxtyv v`t-`xd jsr yldyv vyjbr `t mjbr ybq.

32:24 vyqxm vyjbrm `t-hnxl vyjbr `t-`sr-lv.

32:25 vyvtr yjqb lbdv vy`bq `ys jmv jd jlvt hsxr.

32:26 vyr` ky l` ykl lv vygj bkp-yrkv vtqj kp-yrk yjqb bh`bqv jmv.

32:27 vy`mr slxny ky jlh hsxr vy`mr l` `slxk ky `m-brktny.

32:28 vy`mr `lyv mh-smk vy`mr yjqb.

32:29 vy`mr l` yjqb y`mr jvd smk ky `m-ysr`l ky-sryt jm-`lhym vjm- `nsym vtvkl.

32:30 vys`l yjqb vy`mr hgydh-n` smk vy`mr lmh zh ts`l lsmy vybrk `tv sm.

32:31 vyqr` yjqb sm hmqvm pny`l ky-r`yty `lhym pnym `l-pnym vtn&l npsy.

32:32 vyzrx-lv hsms k`sr jbr `t-pnv`l vhv` &lj jl-yrkv.

32:33 jl-kn l`-y`klv bny-ysr`l `t-gyd hnsh `sr jl-kp hyrk jd hyvm hzh ky ngj bkp-yrk yjqb bgyd hnsh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase