Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

37:1 vysb yjqb b`r& mgvry `byv b`r& knjn.

37:2 `lh tldvt yjqb yv$p bn-sbj-jsrh snh hyh rjh `t-`xyv b&`n vhv` njr `t-bny blhh v`t-bny zlph nsy `byv vyb` yv$p `t-dbtm rjh `l- `byhm.

37:3 vysr`l `hb `t-yv$p mkl-bnyv ky-bn-zqnym hv` lv vjsh lv ktnt p$ym.

37:4 vyr`v `xyv ky-`tv `hb `byhm mkl-`xyv vysn`v `tv vl` yklv dbrv lslm.

37:5 vyxlm yv$p xlvm vygd l`xyv vyv$pv jvd sn` `tv.

37:6 vy`mr `lyhm smjv-n` hxlvm hzh `sr xlmty.

37:7 vhnh `nxnv m`lmym `lmym btvk hsdh vhnh qmh `lmty vgm-n&bh vhnh t$bynh `lmtykm vtstxvyn l`lmty.

37:8 vy`mrv lv `xyv hmlk tmlk jlynv `m-msvl tmsl bnv vyv$pv jvd sn` `tv jl-xlmtyv vjl-dbryv.

37:9 vyxlm jvd xlvm `xr vy$pr `tv l`xyv vy`mr hnh xlmty xlvm jvd vhnh hsms vhyrx v`xd jsr kvkbym mstxvym ly.

37:10 vy$pr `l-`byv v`l-`xyv vygjr-bv `byv vy`mr lv mh hxlvm hzh `sr xlmt hbv` nbv` `ny v`mk v`xyk lhstxvt lk `r&h.

37:11 vyqn`v-bv `xyv v`byv smr `t-hdbr.

37:12 vylkv `xyv lrjvt `t-&`n `byhm bskm.

37:13 vy`mr ysr`l `l-yv$p hlv` `xyk rjym bskm lkh v`slxk `lyhm vy`mr lv hnny.

37:14 vy`mr lv lk-n` r`h `t-slvm `xyk v`t-slvm h&`n vhsbny dbr vyslxhv mjmq xbrvn vyb` skmh.

37:15 vym&`hv `ys vhnh tjh bsdh vys`lhv h`ys l`mr mh-tbqs.

37:16 vy`mr `t-`xy `nky mbqs hgydh-n` ly `yph hm rjym.

37:17 vy`mr h`ys n$jv mzh ky smjty `mrym nlkh dtynh vylk yv$p `xr `xyv vym&`m bdtn.

37:18 vyr`v `tv mrxq vb+rm yqrb `lyhm vytnklv `tv lhmytv.

37:19 vy`mrv `ys `l-`xyv hnh bjl hxlmvt hlzh b`.

37:20 vjth lkv vnhrghv vnslkhv b`xd hbrvt v`mrnv xyh rjh `klthv vnr`h mh-yhyv xlmtyv.

37:21 vysmj r`vbn vy&lhv mydm vy`mr l` nknv nps.

37:22 vy`mr `lhm r`vbn `l-tspkv-dm hslykv `tv `l-hbvr hzh `sr bmdbr vyd `l-tslxv-bv lmjn h&yl `tv mydm lhsybv `l-`byv.

37:23 vyhy k`sr-b` yv$p `l-`xyv vypsy+v `t-yv$p `t-ktntv `t-ktnt hp$ym `sr jlyv.

37:24 vyqxhv vyslkv `tv hbrh vhbvr rq `yn bv mym.

37:25 vysbv l`kl-lxm vys`v jynyhm vyr`v vhnh `rxt ysmj`lym b`h mgljd vgmlyhm ns`ym nk`t v&ry vl+ hvlkym lhvryd m&rymh.

37:26 vy`mr yhvdh `l-`xyv mh-b&j ky nhrg `t-`xynv vk$ynv `t-dmv.

37:27 lkv vnmkrnv lysmj`lym vydnv `l-thy-bv ky-`xynv bsrnv hv` vysmjv `xyv.

37:28 vyjbrv `nsym mdynym $xrym vymskv vyjlv `t-yv$p mn-hbvr vymkrv `t-yv$p lysmj`lym bjsrym k$p vyby`v `t-yv$p m&rymh.

37:29 vysb r`vbn `l-hbvr vhnh `yn-yv$p bbvr vyqrj `t-bgdyv.

37:30 vysb `l-`xyv vy`mr hyld `ynnv v`ny `nh `ny-b`.

37:31 vyqxv `t-ktnt yv$p vysx+v sjyr jzym vy+blv `t-hktnt bdm.

37:32 vyslxv `t-ktnt hp$ym vyby`v `l-`byhm vy`mrv z`t m&`nv hkr-n` hktnt bnk hv` `m-l`.

37:33 vykyrh vy`mr ktnt bny xyh rjh `klthv +rp +rp yv$p.

37:34 vyqrj yjqb smltyv vysm sq bmtnyv vyt`bl jl-bnv ymym rbym.

37:35 vyqmv kl-bnyv vkl-bntyv lnxmv vym`n lhtnxm vy`mr ky-`rd `l- bny `bl s`lh vybk `tv `byv.

37:36 vhmdnym mkrv `tv `l-m&rym lpv+ypr $ry$ prjh sr h+bxym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase