Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

38:1 vyhy bjt hhv` vyrd yhvdh m`t `xyv vy+ jd-`ys jdlmy vsmv xyrh.

38:2 vyr`-sm yhvdh bt-`ys knjny vsmv svj vyqxh vyb` `lyh.

38:3 vthr vtld bn vyqr` `t-smv jr.

38:4 vthr jvd vtld bn vtqr` `t-smv `vnn.

38:5 vt$p jvd vtld bn vtqr` `t-smv slh vhyh bkzyb bldth `tv.

38:6 vyqx yhvdh `sh ljr bkvrv vsmh tmr.

38:7 vyhy jr bkvr yhvdh rj bjyny yhvh vymthv yhvh.

38:8 vy`mr yhvdh l`vnn b` `l-`st `xyk vybm `th vhqm zrj l`xyk.

38:9 vydj `vnn ky l` lv yhyh hzrj vhyh `m-b` `l-`st `xyv vsxt `r&h lblty ntn-zrj l`xyv.

38:10 vyrj bjyny yhvh `sr jsh vymt gm-`tv.

38:11 vy`mr yhvdh ltmr kltv sby `lmnh byt-`byk jd-ygdl slh bny ky `mr pn-ymvt gm-hv` k`xyv vtlk tmr vtsb byt `byh.

38:12 vyrbv hymym vtmt bt-svj `st-yhvdh vynxm yhvdh vyjl jl-gzzy &`nv hv` vxyrh rjhv hjdlmy tmnth.

38:13 vygd ltmr l`mr hnh xmyk jlh tmnth lgz &`nv.

38:14 vt$r bgdy `lmnvth mjlyh vtk$ b&jyp vttjlp vtsb bptx jynym `sr jl-drk tmnth ky r`th ky-gdl slh vhv` l`-ntnh lv l`sh.

38:15 vyr`h yhvdh vyxsbh lzvnh ky k$th pnyh.

38:16 vy+ `lyh `l-hdrk vy`mr hbh-n` `bv` `lyk ky l` ydj ky kltv hv` vt`mr mh-ttn-ly ky tbv` `ly.

38:17 vy`mr `nky `slx gdy-jzym mn-h&`n vt`mr `m-ttn jrbvn jd slxk.

38:18 vy`mr mh hjrbvn `sr `tn-lk vt`mr xtmk vptylk vm+k `sr bydk vytn-lh vyb` `lyh vthr lv.

38:19 vtqm vtlk vt$r &jyph mjlyh vtlbs bgdy `lmnvth.

38:20 vyslx yhvdh `t-gdy hjzym byd rjhv hjdlmy lqxt hjrbvn myd h`sh vl` m&`h.

38:21 vys`l `t-`nsy mqmh l`mr `yh hqdsh hv` bjynym jl-hdrk vy`mrv l`-hyth bzh qdsh.

38:22 vysb `l-yhvdh vy`mr l` m&`tyh vgm `nsy hmqvm `mrv l`-hyth bzh qdsh.

38:23 vy`mr yhvdh tqx-lh pn nhyh lbvz hnh slxty hgdy hzh v`th l` m&`th.

38:24 vyhy kmsls xdsym vygd lyhvdh l`mr znth tmr kltk vgm hnh hrh lznvnym vy`mr yhvdh hv&y`vh vtsrp.

38:25 hv` mv&`t vhy` slxh `l-xmyh l`mr l`ys `sr-`lh lv `nky hrh vt`mr hkr-n` lmy hxtmt vhptylym vhm+h h`lh.

38:26 vykr yhvdh vy`mr &dqh mmny ky-jl-kn l`-nttyh lslh bny vl`- y$p jvd ldjth.

38:27 vyhy bjt ldth vhnh t`vmym bb+nh.

38:28 vyhy bldth vytn-yd vtqx hmyldt vtqsr jl-ydv sny l`mr zh y&` r`snh.

38:29 vyhy kmsyb ydv vhnh y&` `xyv vt`mr mh-pr&t jlyk pr& vyqr` smv pr&.

38:30 v`xr y&` `xyv `sr jl-ydv hsny vyqr` smv zrx.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase