Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

39:1 vyv$p hvrd m&rymh vyqnhv pv+ypr $ry$ prjh sr h+bxym `ys m&ry myd hysmj`lym `sr hvrdhv smh.

39:2 vyhy yhvh `t-yv$p vyhy `ys m&lyx vyhy bbyt `dnyv hm&ry.

39:3 vyr` `dnyv ky yhvh `tv vkl `sr-hv` jsh yhvh m&lyx bydv.

39:4 vym&` yv$p xn bjynyv vysrt `tv vypqdhv jl-bytv vkl-ys-lv ntn bydv.

39:5 vyhy m`z hpqyd `tv bbytv vjl kl-`sr ys-lv vybrk yhvh `t-byt hm&ry bgll yv$p vyhy brkt yhvh bkl-`sr ys-lv bbyt vbsdh.

39:6 vyjzb kl-`sr-lv byd-yv$p vl`-ydj `tv m`vmh ky `m-hlxm `sr-hv` `vkl vyhy yv$p yph-t`r vyph mr`h.

39:7 vyhy `xr hdbrym h`lh vts` `st-`dnyv `t-jynyh `l-yv$p vt`mr skbh jmy.

39:8 vym`n vy`mr `l-`st `dnyv hn `dny l`-ydj `ty mh-bbyt vkl `sr- ys-lv ntn bydy.

39:9 `ynnv gdvl bbyt hzh mmny vl`-xsk mmny m`vmh ky `m-`vtk b`sr `t-`stv v`yk `jsh hrjh hgdlh hz`t vx+`ty l`lhym.

39:10 vyhy kdbrh `l-yv$p yvm yvm vl`-smj `lyh lskb `&lh lhyvt jmh.

39:11 vyhy khyvm hzh vyb` hbyth ljsvt ml`ktv v`yn `ys m`nsy hbyt sm bbyt.

39:12 vttpshv bbgdv l`mr skbh jmy vyjzb bgdv bydh vyn$ vy&` hxv&h.

39:13 vyhy kr`vth ky-jzb bgdv bydh vyn$ hxv&h.

39:14 vtqr` l`nsy byth vt`mr lhm l`mr r`v hby` lnv `ys jbry l&xq bnv b` `ly lskb jmy v`qr` bqvl gdvl.

39:15 vyhy ksmjv ky-hrymty qvly v`qr` vyjzb bgdv `&ly vyn$ vy&` hxv&h.

39:16 vtnx bgdv `&lh jd-bv` `dnyv `l-bytv.

39:17 vtdbr `lyv kdbrym h`lh l`mr b`-`ly hjbd hjbry `sr-hb`t lnv l&xq by.

39:18 vyhy khrymy qvly v`qr` vyjzb bgdv `&ly vyn$ hxv&h.

39:19 vyhy ksmj `dnyv `t-dbry `stv `sr dbrh `lyv l`mr kdbrym h`lh jsh ly jbdk vyxr `pv.

39:20 vyqx `dny yv$p `tv vytnhv `l-byt h$hr mqvm `sr-`$vry hmlk `$vrym vyhy-sm bbyt h$hr.

39:21 vyhy yhvh `t-yv$p vy+ `lyv x$d vytn xnv bjyny sr byt-h$hr.

39:22 vytn sr byt-h$hr byd-yv$p `t kl-h`$yrm `sr bbyt h$hr v`t kl- `sr jsym sm hv` hyh jsh.

39:23 `yn sr byt-h$hr r`h `t-kl-m`vmh bydv b`sr yhvh `tv v`sr-hv` jsh yhvh m&lyx.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase