Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

40:1 vyhy `xr hdbrym h`lh x+`v msqh mlk-m&rym vh`ph l`dnyhm lmlk m&rym.

40:2 vyq&p prjh jl sny $ry$yv jl sr hmsqym vjl sr h`vpym.

40:3 vytn `tm bmsmr byt sr h+bxym `l-byt h$hr mqvm `sr yv$p `$vr sm.

40:4 vypqd sr h+bxym `t-yv$p `tm vysrt `tm vyhyv ymym bmsmr.

40:5 vyxlmv xlvm snyhm `ys xlmv blylh `xd `ys kptrvn xlmv hmsqh vh`ph `sr lmlk m&rym `sr `$vrym bbyt h$hr.

40:6 vyb` `lyhm yv$p bbqr vyr` `tm vhnm zjpym.

40:7 vys`l `t-$ry$y prjh `sr `tv bmsmr byt `dnyv l`mr mdvj pnykm rjym hyvm.

40:8 vy`mrv `lyv xlvm xlmnv vptr `yn `tv vy`mr `lhm yv$p hlv` l`lhym ptrnym $prv-n` ly.

40:9 vy$pr sr-hmsqym `t-xlmv lyv$p vy`mr lv bxlvmy vhnh-gpn lpny.

40:10 vbgpn slsh srygm vhv` kprxt jlth n&h hbsylv `skltyh jnbym.

40:11 vkv$ prjh bydy v`qx `t-hjnbym v`sx+ `tm `l-kv$ prjh v`tn `t- hkv$ jl-kp prjh.

40:12 vy`mr lv yv$p zh ptrnv slst hsrgym slst ymym hm.

40:13 bjvd slst ymym ys` prjh `t-r`sk vhsybk jl-knk vntt kv$-prjh bydv kmsp+ hr`svn `sr hyyt msqhv.

40:14 ky `m-zkrtny `tk k`sr yy+b lk vjsyt-n` jmdy x$d vhzkrtny `l- prjh vhv&`tny mn-hbyt hzh.

40:15 ky-gnb gnbty m`r& hjbrym vgm-ph l`-jsyty m`vmh ky-smv `ty bbvr.

40:16 vyr` sr-h`pym ky +vb ptr vy`mr `l-yv$p `p-`ny bxlvmy vhnh slsh $ly xry jl-r`sy.

40:17 vb$l hjlyvn mkl m`kl prjh mjsh `ph vhjvp `kl `tm mn-h$l mjl r`sy.

40:18 vyjn yv$p vy`mr zh ptrnv slst h$lym slst ymym hm.

40:19 bjvd slst ymym ys` prjh `t-r`sk mjlyk vtlh `vtk jl-j& v`kl hjvp `t-bsrk mjlyk.

40:20 vyhy byvm hslysy yvm hldt `t-prjh vyjs msth lkl-jbdyv vys` `t-r`s sr hmsqym v`t-r`s sr h`pym btvk jbdyv.

40:21 vysb `t-sr hmsqym jl-msqhv vytn hkv$ jl-kp prjh.

40:22 v`t sr h`pym tlh k`sr ptr lhm yv$p.

40:23 vl`-zkr sr-hmsqym `t-yv$p vyskxhv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase