Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

42:1 vyr` yjqb ky ys-sbr bm&rym vy`mr yjqb lbnyv lmh ttr`v.

42:2 vy`mr hnh smjty ky ys-sbr bm&rym rdv-smh vsbrv-lnv msm vnxyh vl` nmvt.

42:3 vyrdv `xy-yv$p jsrh lsbr br mm&rym.

42:4 v`t-bnymyn `xy yv$p l`-slx yjqb `t-`xyv ky `mr pn-yqr`nv `$vn.

42:5 vyb`v bny ysr`l lsbr btvk hb`ym ky-hyh hrjb b`r& knjn.

42:6 vyv$p hv` hsly+ jl-h`r& hv` hmsbyr lkl-jm h`r& vyb`v `xy yv$p vystxvv-lv `pym `r&h.

42:7 vyr` yv$p `t-`xyv vykrm vytnkr `lyhm vydbr `tm qsvt vy`mr `lhm m`yn b`tm vy`mrv m`r& knjn lsbr-`kl.

42:8 vykr yv$p `t-`xyv vhm l` hkrhv.

42:9 vyzkr yv$p `t hxlmvt `sr xlm lhm vy`mr `lhm mrglym `tm lr`vt `t-jrvt h`r& b`tm.

42:10 vy`mrv `lyv l` `dny vjbdyk b`v lsbr-`kl.

42:11 klnv bny `ys-`xd nxnv knym `nxnv l`-hyv jbdyk mrglym.

42:12 vy`mr `lhm l` ky-jrvt h`r& b`tm lr`vt.

42:13 vy`mrv snym jsr jbdyk `xym `nxnv bny `ys-`xd b`r& knjn vhnh hq+n `t-`bynv hyvm vh`xd `ynnv.

42:14 vy`mr `lhm yv$p hv` `sr dbrty `lkm l`mr mrglym `tm.

42:15 bz`t tbxnv xy prjh `m-t&`v mzh ky `m-bbv` `xykm hq+n hnh.

42:16 slxv mkm `xd vyqx `t-`xykm v`tm h`$rv vybxnv dbrykm h`mt `tkm v`m-l` xy prjh ky mrglym `tm.

42:17 vy`$p `tm `l-msmr slst ymym.

42:18 vy`mr `lhm yv$p byvm hslysy z`t jsv vxyv `t-h`lhym `ny yr`.

42:19 `m-knym `tm `xykm `xd y`$r bbyt msmrkm v`tm lkv hby`v sbr rjbvn btykm.

42:20 v`t-`xykm hq+n tby`v `ly vy`mnv dbrykm vl` tmvtv vyjsv-kn.

42:21 vy`mrv `ys `l-`xyv `bl `smym `nxnv jl-`xynv `sr r`ynv &rt npsv bhtxnnv `lynv vl` smjnv jl-kn b`h `lynv h&rh hz`t.

42:22 vyjn r`vbn `tm l`mr hlv` `mrty `lykm l`mr `l-tx+`v byld vl` smjtm vgm-dmv hnh ndrs.

42:23 vhm l` ydjv ky smj yv$p ky hmly& byntm.

42:24 vy$b mjlyhm vybk vysb `lhm vydbr `lhm vyqx m`tm `t-smjvn vy`$r `tv ljynyhm.

42:25 vy&v yv$p vyml`v `t-klyhm br vlhsyb k$pyhm `ys `l-sqv vltt lhm &dh ldrk vyjs lhm kn.

42:26 vys`v `t-sbrm jl-xmryhm vylkv msm.

42:27 vyptx h`xd `t-sqv ltt m$pv` lxmrv bmlvn vyr` `t-k$pv vhnh- hv` bpy `mtxtv.

42:28 vy`mr `l-`xyv hvsb k$py vgm hnh b`mtxty vy&` lbm vyxrdv `ys `l-`xyv l`mr mh-z`t jsh `lhym lnv.

42:29 vyb`v `l-yjqb `byhm `r&h knjn vygydv lv `t kl-hqrt `tm l`mr.

42:30 dbr h`ys `dny h`r& `tnv qsvt vytn `tnv kmrglym `t-h`r&.

42:31 vn`mr `lyv knym `nxnv l` hyynv mrglym.

42:32 snym-jsr `nxnv `xym bny `bynv h`xd `ynnv vhq+n hyvm `t-`bynv b`r& knjn.

42:33 vy`mr `lynv h`ys `dny h`r& bz`t `dj ky knym `tm `xykm h`xd hnyxv `ty v`t-rjbvn btykm qxv vlkv.

42:34 vhby`v `t-`xykm hq+n `ly v`djh ky l` mrglym `tm ky knym `tm `t-`xykm `tn lkm v`t-h`r& t$xrv.

42:35 vyhy hm mryqym sqyhm vhnh-`ys &rvr-k$pv bsqv vyr`v `t-&rrvt k$pyhm hmh v`byhm vyyr`v.

42:36 vy`mr `lhm yjqb `byhm `ty skltm yv$p `ynnv vsmjvn `ynnv v`t- bnymn tqxv jly hyv klnh.

42:37 vy`mr r`vbn `l-`byv l`mr `t-sny bny tmyt `m-l` `by`nv `lyk tnh `tv jl-ydy v`ny `sybnv `lyk.

42:38 vy`mr l`-yrd bny jmkm ky-`xyv mt vhv` lbdv ns`r vqr`hv `$vn bdrk `sr tlkv-bh vhvrdtm `t-sybty bygvn s`vlh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase