Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

44:1 vy&v `t-`sr jl-bytv l`mr ml` `t-`mtxt h`nsym `kl k`sr yvklvn s`t vsym k$p-`ys bpy `mtxtv.

44:2 v`t-gbyjy gbyj hk$p tsym bpy `mtxt hq+n v`t k$p sbrv vyjs kdbr yv$p `sr dbr.

44:3 hbqr `vr vh`nsym slxv hmh vxmryhm.

44:4 hm y&`v `t-hjyr l` hrxyqv vyv$p `mr l`sr jl-bytv qvm rdp `xry h`nsym vhsgtm v`mrt `lhm lmh slmtm rjh txt +vbh.

44:5 hlv` zh `sr ysth `dny bv vhv` nxs ynxs bv hrjtm `sr jsytm.

44:6 vysgm vydbr `lhm `t-hdbrym h`lh.

44:7 vy`mrv `lyv lmh ydbr `dny kdbrym h`lh xlylh ljbdyk mjsvt kdbr hzh.

44:8 hn k$p `sr m&`nv bpy `mtxtynv hsybnv `lyk m`r& knjn v`yk ngnb mbyt `dnyk k$p `v zhb.

44:9 `sr ym&` `tv mjbdyk vmt vgm-`nxnv nhyh l`dny ljbdym.

44:10 vy`mr gm-jth kdbrykm kn-hv` `sr ym&` `tv yhyh-ly jbd v`tm thyv nqym.

44:11 vymhrv vyvrdv `ys `t-`mtxtv `r&h vyptxv `ys `mtxtv.

44:12 vyxps bgdvl hxl vbq+n klh vym&` hgbyj b`mtxt bnymn.

44:13 vyqrjv smltm vyjm$ `ys jl-xmrv vysbv hjyrh.

44:14 vyb` yhvdh v`xyv byth yv$p vhv` jvdnv sm vyplv lpnyv `r&h.

44:15 vy`mr lhm yv$p mh-hmjsh hzh `sr jsytm hlv` ydjtm ky-nxs ynxs `ys `sr kmny.

44:16 vy`mr yhvdh mh-n`mr l`dny mh-ndbr vmh-n&+dq h`lhym m&` `t- jvn jbdyk hnnv jbdym l`dny gm-`nxnv gm `sr-nm&` hgbyj bydv.

44:17 vy`mr xlylh ly mjsvt z`t h`ys `sr nm&` hgbyj bydv hv` yhyh- ly jbd v`tm jlv lslvm `l-`bykm.

44:18 vygs `lyv yhvdh vy`mr by `dny ydbr-n` jbdk dbr b`zny `dny v`l-yxr `pk bjbdk ky kmvk kprjh.

44:19 `dny s`l `t-jbdyv l`mr hys-lkm `b `v-`x.

44:20 vn`mr `l-`dny ys-lnv `b zqn vyld zqnym q+n v`xyv mt vyvtr hv` lbdv l`mv v`byv `hbv.

44:21 vt`mr `l-jbdyk hvrdhv `ly v`symh jyny jlyv.

44:22 vn`mr `l-`dny l`-yvkl hnjr ljzb `t-`byv vjzb `t-`byv vmt.

44:23 vt`mr `l-jbdyk `m-l` yrd `xykm hq+n `tkm l` t$pvn lr`vt pny.

44:24 vyhy ky jlynv `l-jbdk `by vngd-lv `t dbry `dny.

44:25 vy`mr `bynv sbv sbrv-lnv mj+-`kl.

44:26 vn`mr l` nvkl lrdt `m-ys `xynv hq+n `tnv vyrdnv ky-l` nvkl lr`vt pny h`ys v`xynv hq+n `ynnv `tnv.

44:27 vy`mr jbdk `by `lynv `tm ydjtm ky snym yldh-ly `sty.

44:28 vy&` h`xd m`ty v`mr `k +rp +rp vl` r`ytyv jd-hnh.

44:29 vlqxtm gm-`t-zh mjm pny vqrhv `$vn vhvrdtm `t-sybty brjh s`lh.

44:30 vjth kb`y `l-jbdk `by vhnjr `ynnv `tnv vnpsv qsvrh bnpsv.

44:31 vhyh kr`vtv ky-`yn hnjr vmt vhvrydv jbdyk `t-sybt jbdk `bynv bygvn s`lh.

44:32 ky jbdk jrb `t-hnjr mjm `by l`mr `m-l` `by`nv `lyk vx+`ty l`by kl-hymym.

44:33 vjth ysb-n` jbdk txt hnjr jbd l`dny vhnjr yjl jm-`xyv.

44:34 ky-`yk `jlh `l-`by vhnjr `ynnv `ty pn `r`h brj `sr ym&` `t- `by.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase