Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 46

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

46:1 vy$j ysr`l vkl-`sr-lv vyb` b`rh sbj vyzbx zbxym l`lhy `byv y&xq.

46:2 vy`mr `lhym lysr`l bmr`t hlylh vy`mr yjqb yjqb vy`mr hnny.

46:3 vy`mr `nky h`l `lhy `byk `l-tyr` mrdh m&rymh ky-lgvy gdvl `symk sm.

46:4 `nky `rd jmk m&rymh v`nky `jlk gm-jlh vyv$p ysyt ydv jl- jynyk.

46:5 vyqm yjqb mb`r sbj vys`v bny-ysr`l `t-yjqb `byhm v`t-+pm v`t- nsyhm bjglvt `sr-slx prjh ls`t `tv.

46:6 vyqxv `t-mqnyhm v`t-rkvsm `sr rksv b`r& knjn vyb`v m&rymh yjqb vkl-zrjv `tv.

46:7 bnyv vbny bnyv `tv bntyv vbnvt bnyv vkl-zrjv hby` `tv m&rymh.

46:8 v`lh smvt bny-ysr`l hb`ym m&rymh yjqb vbnyv bkr yjqb r`vbn.

46:9 vbny r`vbn xnvk vplv` vx&rn vkrmy.

46:10 vbny smjvn ymv`l vymyn v`hd vykyn v&xr vs`vl bn-hknjnyt.

46:11 vbny lvy grsvn qht vmrry.

46:12 vbny yhvdh jr v`vnn vslh vpr& vzrx vymt jr v`vnn b`r& knjn vyhyv bny-pr& x&rn vxmvl.

46:13 vbny ysskr tvlj vpvh vyvb vsmrn.

46:14 vbny zblvn $rd v`lvn vyxl`l.

46:15 `lh bny l`h `sr yldh lyjqb bpdn `rm v`t dynh btv kl-nps bnyv vbnvtyv slsym vsls.

46:16 vbny gd &pyvn vxgy svny v`&bn jry v`rvdy v`r`ly.

46:17 vbny `sr ymnh vysvh vysvy vbryjh vsrx `xtm vbny bryjh xbr vmlky`l.

46:18 `lh bny zlph `sr-ntn lbn ll`h btv vtld `t-`lh lyjqb ss jsrh nps.

46:19 bny rxl `st yjqb yv$p vbnymn.

46:20 vyvld lyv$p b`r& m&rym `sr yldh-lv `$nt bt-pv+y prj khn `n `t-mnsh v`t-`prym.

46:21 vbny bnymn blj vbkr v`sbl gr` vnjmn `xy vr`s mpym vxpym v`rd.

46:22 `lh bny rxl `sr yld lyjqb kl-nps `rbjh jsr.

46:23 vbny-dn xsym.

46:24 vbny nptly yx&`l vgvny vy&r vslm.

46:25 `lh bny blhh `sr-ntn lbn lrxl btv vtld `t-`lh lyjqb kl-nps sbjh.

46:26 kl-hnps hb`h lyjqb m&rymh y&`y yrkv mlbd nsy bny-yjqb kl-nps ssym vss.

46:27 vbny yv$p `sr-yld-lv bm&rym nps snym kl-hnps lbyt-yjqb hb`h m&rymh sbjym.

46:28 v`t-yhvdh slx lpnyv `l-yv$p lhvrt lpnyv gsnh vyb`v `r&h gsn.

46:29 vy`$r yv$p mrkbtv vyjl lqr`t-ysr`l `byv gsnh vyr` `lyv vypl jl-&v`ryv vybk jl-&v`ryv jvd.

46:30 vy`mr ysr`l `l-yv$p `mvth hpjm `xry r`vty `t-pnyk ky jvdk xy.

46:31 vy`mr yv$p `l-`xyv v`l-byt `byv `jlh v`gydh lprjh v`mrh `lyv `xy vbyt-`by `sr b`r&-knjn b`v `ly.

46:32 vh`nsym rjy &`n ky-`nsy mqnh hyv v&`nm vbqrm vkl-`sr lhm hby`v.

46:33 vhyh ky-yqr` lkm prjh v`mr mh-mjsykm.

46:34 v`mrtm `nsy mqnh hyv jbdyk mnjvrynv vjd-jth gm-`nxnv gm- `btynv bjbvr tsbv b`r& gsn ky-tvjbt m&rym kl-rjh &`n.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase