Main Index: Hebrew Transliteration

 

Genesis 47

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

47:1 vyb` yv$p vygd lprjh vy`mr `by v`xy v&`nm vbqrm vkl-`sr lhm b`v m`r& knjn vhnm b`r& gsn.

47:2 vmq&h `xyv lqx xmsh `nsym vy&gm lpny prjh.

47:3 vy`mr prjh `l-`xyv mh-mjsykm vy`mrv `l-prjh rjh &`n jbdyk gm- `nxnv gm-`bvtynv.

47:4 vy`mrv `l-prjh lgvr b`r& b`nv ky-`yn mrjh l&`n `sr ljbdyk ky- kbd hrjb b`r& knjn vjth ysbv-n` jbdyk b`r& gsn.

47:5 vy`mr prjh `l-yv$p l`mr `byk v`xyk b`v `lyk.

47:6 `r& m&rym lpnyk hv` bmy+b h`r& hvsb `t-`byk v`t-`xyk ysbv b`r& gsn v`m-ydjt vys-bm `nsy-xyl vsmtm sry mqnh jl-`sr-ly.

47:7 vyb` yv$p `t-yjqb `byv vyjmdhv lpny prjh vybrk yjqb `t-prjh.

47:8 vy`mr prjh `l-yjqb kmh ymy sny xyyk.

47:9 vy`mr yjqb `l-prjh ymy sny mgvry slsym vm`t snh mj+ vrjym hyv ymy sny xyy vl` hsygv `t-ymy sny xyy `bty bymy mgvryhm.

47:10 vybrk yjqb `t-prjh vy&` mlpny prjh.

47:11 vyvsb yv$p `t-`byv v`t-`xyv vytn lhm `xzh b`r& m&rym bmy+b h`r& b`r& rjm$$ k`sr &vh prjh.

47:12 vyklkl yv$p `t-`byv v`t-`xyv v`t kl-byt `byv lxm lpy h+p.

47:13 vlxm `yn bkl-h`r& ky-kbd hrjb m`d vtlh `r& m&rym v`r& knjn mpny hrjb.

47:14 vylq+ yv$p `t-kl-hk$p hnm&` b`r&-m&rym vb`r& knjn bsbr `sr- hm sbrym vyb` yv$p `t-hk$p byth prjh.

47:15 vytm hk$p m`r& m&rym vm`r& knjn vyb`v kl-m&rym `l-yv$p l`mr hbh-lnv lxm vlmh nmvt ngdk ky `p$ k$p.

47:16 vy`mr yv$p hbv mqnykm v`tnh lkm bmqnykm `m-`p$ k$p.

47:17 vyby`v `t-mqnyhm `l-yv$p vytn lhm yv$p lxm b$v$ym vbmqnh h&`n vbmqnh hbqr vbxmrym vynhlm blxm bkl-mqnhm bsnh hhv`.

47:18 vttm hsnh hhv` vyb`v `lyv bsnh hsnyt vy`mrv lv l`-nkxd m`dny ky `m-tm hk$p vmqnh hbhmh `l-`dny l` ns`r lpny `dny blty `m- gvytnv v`dmtnv.

47:19 lmh nmvt ljynyk gm-`nxnv gm `dmtnv qnh-`tnv v`t-`dmtnv blxm vnhyh `nxnv v`dmtnv jbdym lprjh vtn-zrj vnxyh vl` nmvt vh`dmh l` tsm.

47:20 vyqn yv$p `t-kl-`dmt m&rym lprjh ky-mkrv m&rym `ys sdhv ky- xzq jlhm hrjb vthy h`r& lprjh.

47:21 v`t-hjm hjbyr `tv ljrym mq&h gbvl-m&rym vjd-q&hv.

47:22 rq `dmt hkhnym l` qnh ky xq lkhnym m`t prjh v`klv `t-xqm `sr ntn lhm prjh jl-kn l` mkrv `t-`dmtm.

47:23 vy`mr yv$p `l-hjm hn qnyty `tkm hyvm v`t-`dmtkm lprjh h`-lkm zrj vzrjtm `t-h`dmh.

47:24 vhyh btbv`t vnttm xmysyt lprjh v`rbj hydt yhyh lkm lzrj hsdh vl`klkm vl`sr bbtykm vl`kl l+pkm.

47:25 vy`mrv hxytnv nm&`-xn bjyny `dny vhyynv jbdym lprjh.

47:26 vysm `th yv$p lxq jd-hyvm hzh jl-`dmt m&rym lprjh lxms rq `dmt hkhnym lbdm l` hyth lprjh.

47:27 vysb ysr`l b`r& m&rym b`r& gsn vy`xzv bh vyprv vyrbv m`d.

47:28 vyxy yjqb b`r& m&rym sbj jsrh snh vyhy ymy-yjqb sny xyyv sbj snym v`rbjym vm`t snh.

47:29 vyqrbv ymy-ysr`l lmvt vyqr` lbnv lyv$p vy`mr lv `m-n` m&`ty xn bjynyk sym-n` ydk txt yrky vjsyt jmdy x$d v`mt `l-n` tqbrny bm&rym.

47:30 vskbty jm-`bty vns`tny mm&rym vqbrtny bqbrtm vy`mr `nky `jsh kdbrk.

47:31 vy`mr hsbjh ly vysbj lv vystxv ysr`l jl-r`s hm+h.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase