Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

2:1 vnps ky-tqryb qrbn mnxh lyhvh $lt yhyh qrbnv vy&q jlyh smn vntn jlyh lbnh.

2:2 vhby`h `l-bny `hrn hkhnym vqm& msm ml` qm&v m$lth vmsmnh jl kl-lbnth vhq+yr hkhn `t-`zkrth hmzbxh `sh ryx nyxx lyhvh.

2:3 vhnvtrt mn-hmnxh l`hrn vlbnyv qds qdsym m`sy yhvh.

2:4 vky tqrb qrbn mnxh m`ph tnvr $lt xlvt m&t blvlt bsmn vrqyqy m&vt msxym bsmn.

2:5 v`m-mnxh jl-hmxbt qrbnk $lt blvlh bsmn m&h thyh.

2:6 ptvt `th ptym vy&qt jlyh smn mnxh hv`.

2:7 v`m-mnxt mrxst qrbnk $lt bsmn tjsh.

2:8 vhb`t `t-hmnxh `sr yjsh m`lh lyhvh vhqrybh `l-hkhn vhgysh `l- hmzbx.

2:9 vhrym hkhn mn-hmnxh `t-`zkrth vhq+yr hmzbxh `sh ryx nyxx lyhvh.

2:10 vhnvtrt mn-hmnxh l`hrn vlbnyv qds qdsym m`sy yhvh.

2:11 kl-hmnxh `sr tqrybv lyhvh l` tjsh xm& ky kl-s`r vkl-dbs l`- tq+yrv mmnv `sh lyhvh.

2:12 qrbn r`syt tqrybv `tm lyhvh v`l-hmzbx l`-yjlv lryx nyxx.

2:13 vkl-qrbn mnxtk bmlx tmlx vl` tsbyt mlx bryt `lhyk mjl mnxtk jl kl-qrbnk tqryb mlx.

2:14 v`m-tqryb mnxt bkvrym lyhvh `byb qlvy b`s grs krml tqryb `t mnxt bkvryk.

2:15 vntt jlyh smn vsmt jlyh lbnh mnxh hv`.

2:16 vhq+yr hkhn `t-`zkrth mgrsh vmsmnh jl kl-lbnth `sh lyhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase