Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

5:1 vnps ky-tx+` vsmjh qvl `lh vhv` jd `v r`h `v ydj `m-lv` ygyd vns` jvnv.

5:2 `v nps `sr tgj bkl-dbr +m` `v bnblt xyh +m`h `v bnblt bhmh +m`h `v bnblt sr& +m` vnjlm mmnv vhv` +m` v`sm.

5:3 `v ky ygj b+m`t `dm lkl +m`tv `sr y+m` bh vnjlm mmnv vhv` ydj v`sm.

5:4 `v nps ky tsbj lb+` bsptym lhrj `v lhy+yb lkl `sr yb+` h`dm bsbjh vnjlm mmnv vhv`-ydj v`sm l`xt m`lh.

5:5 vhyh ky-y`sm l`xt m`lh vhtvdh `sr x+` jlyh.

5:6 vhby` `t-`smv lyhvh jl x+`tv `sr x+` nqbh mn-h&`n ksbh `v- sjyrt jzym lx+`t vkpr jlyv hkhn mx+`tv.

5:7 v`m-l` tgyj ydv dy sh vhby` `t-`smv `sr x+` sty trym `v-sny bny-yvnh lyhvh `xd lx+`t v`xd ljlh.

5:8 vhby` `tm `l-hkhn vhqryb `t-`sr lx+`t r`svnh vmlq `t-r`sv mmvl jrpv vl` ybdyl.

5:9 vhzh mdm hx+`t jl-qyr hmzbx vhns`r bdm ym&h `l-y$vd hmzbx x+`t hv`.

5:10 v`t-hsny yjsh jlh kmsp+ vkpr jlyv hkhn mx+`tv `sr-x+` vn$lx lv.

5:11 v`m-l` tsyg ydv lsty trym `v lsny bny-yvnh vhby` `t-qrbnv `sr x+` jsyrt h`ph $lt lx+`t l`-ysym jlyh smn vl`-ytn jlyh lbnh ky x+`t hv`.

5:12 vhby`h `l-hkhn vqm& hkhn mmnh mlv` qm&v `t-`zkrth vhq+yr hmzbxh jl `sy yhvh x+`t hv`.

5:13 vkpr jlyv hkhn jl-x+`tv `sr-x+` m`xt m`lh vn$lx lv vhyth lkhn kmnxh.

5:14 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

5:15 nps ky-tmjl mjl vx+`h bsggh mqdsy yhvh vhby` `t-`smv lyhvh `yl tmym mn-h&`n bjrkk k$p-sqlym bsql-hqds l`sm.

5:16 v`t `sr x+` mn-hqds yslm v`t-xmystv yv$p jlyv vntn `tv lkhn vhkhn ykpr jlyv b`yl h`sm vn$lx lv.

5:17 v`m-nps ky tx+` vjsth `xt mkl-m&vt yhvh `sr l` tjsynh vl`- ydj v`sm vns` jvnv.

5:18 vhby` `yl tmym mn-h&`n bjrkk l`sm `l-hkhn vkpr jlyv hkhn jl sggtv `sr-sgg vhv` l`-ydj vn$lx lv.

5:19 `sm hv` `sm `sm lyhvh.

5:20 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

5:21 nps ky tx+` vmjlh mjl byhvh vkxs bjmytv bpqdvn `v-btsvmt yd `v bgzl `v jsq `t-jmytv.

5:22 `v-m&` `bdh vkxs bh vnsbj jl-sqr jl-`xt mkl `sr-yjsh h`dm lx+` bhnh.

5:23 vhyh ky-yx+` v`sm vhsyb `t-hgzlh `sr gzl `v `t-hjsq `sr jsq `v `t-hpqdvn `sr hpqd `tv `v `t-h`bdh `sr m&`.

5:24 `v mkl `sr-ysbj jlyv lsqr vslm `tv br`sv vxmstyv y$p jlyv l`sr hv` lv ytnnv byvm `smtv.

5:25 v`t-`smv yby` lyhvh `yl tmym mn-h&`n bjrkk l`sm `l-hkhn.

5:26 vkpr jlyv hkhn lpny yhvh vn$lx lv jl-`xt mkl `sr-yjsh l`smh bh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase