Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

6:1 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

6:2 &v `t-`hrn v`t-bnyv l`mr z`t tvrt hjlh hv` hjlh jl mvqdh jl- hmzbx kl-hlylh jd-hbqr v`s hmzbx tvqd bv.

6:3 vlbs hkhn mdv bd vmkn$y-bd ylbs jl-bsrv vhrym `t-hdsn `sr t`kl h`s `t-hjlh jl-hmzbx vsmv `&l hmzbx.

6:4 vps+ `t-bgdyv vlbs bgdym `xrym vhv&y` `t-hdsn `l-mxv& lmxnh `l-mqvm +hvr.

6:5 vh`s jl-hmzbx tvqd-bv l` tkbh vbjr jlyh hkhn j&ym bbqr bbqr vjrk jlyh hjlh vhq+yr jlyh xlby hslmym.

6:6 `s tmyd tvqd jl-hmzbx l` tkbh.

6:7 vz`t tvrt hmnxh hqrb `th bny-`hrn lpny yhvh `l-pny hmzbx.

6:8 vhrym mmnv bqm&v m$lt hmnxh vmsmnh v`t kl-hlbnh `sr jl-hmnxh vhq+yr hmzbx ryx nyxx `zkrth lyhvh.

6:9 vhnvtrt mmnh y`klv `hrn vbnyv m&vt t`kl bmqvm qds bx&r `hl- mvjd y`klvh.

6:10 l` t`ph xm& xlqm ntty `th m`sy qds qdsym hv` kx+`t vk`sm.

6:11 kl-zkr bbny `hrn y`klnh xq-jvlm ldrtykm m`sy yhvh kl `sr-ygj bhm yqds.

6:12 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

6:13 zh qrbn `hrn vbnyv `sr-yqrybv lyhvh byvm hmsx `tv jsyrt h`ph $lt mnxh tmyd mx&yth bbqr vmx&yth bjrb.

6:14 jl-mxbt bsmn tjsh mrbkt tby`nh tpyny mnxt ptym tqryb ryx- nyxx lyhvh.

6:15 vhkhn hmsyx txtyv mbnyv yjsh `th xq-jvlm lyhvh klyl tq+r.

6:16 vkl-mnxt khn klyl thyh l` t`kl.

6:17 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

6:18 dbr `l-`hrn v`l-bnyv l`mr z`t tvrt hx+`t bmqvm `sr tsx+ hjlh tsx+ hx+`t lpny yhvh qds qdsym hv`.

6:19 hkhn hmx+` `th y`klnh bmqvm qds t`kl bx&r `hl mvjd.

6:20 kl `sr-ygj bbsrh yqds v`sr yzh mdmh jl-hbgd `sr yzh jlyh tkb$ bmqvm qds.

6:21 vkly-xrs `sr tbsl-bv ysbr v`m-bkly nxst bslh vmrq vs+p bmym.

6:22 kl-zkr bkhnym y`kl `th qds qdsym hv`.

6:23 vkl-x+`t `sr yvb` mdmh `l-`hl mvjd lkpr bqds l` t`kl b`s tsrp.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase