Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

15:1 vydbr yhvh `l-msh v`l-`hrn l`mr.

15:2 dbrv `l-bny ysr`l v`mrtm `lhm `ys `ys ky yhyh zb mbsrv zvbv +m` hv`.

15:3 vz`t thyh +m`tv bzvbv rr bsrv `t-zvbv `v-hxtym bsrv mzvbv +m`tv hv`.

15:4 kl-hmskb `sr yskb jlyv hzb y+m` vkl-hkly `sr-ysb jlyv y+m`.

15:5 v`ys `sr ygj bmskbv ykb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd-hjrb.

15:6 vhysb jl-hkly `sr-ysb jlyv hzb ykb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd- hjrb.

15:7 vhngj bbsr hzb ykb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd-hjrb.

15:8 vky-yrq hzb b+hvr vkb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd-hjrb.

15:9 vkl-hmrkb `sr yrkb jlyv hzb y+m`.

15:10 vkl-hngj bkl `sr yhyh txtyv y+m` jd-hjrb vhnvs` `vtm ykb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd-hjrb.

15:11 vkl `sr ygj-bv hzb vydyv l`-s+p bmym vkb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd-hjrb.

15:12 vkly-xrs `sr-ygj-bv hzb ysbr vkl-kly-j& ys+p bmym.

15:13 vky-y+hr hzb mzvbv v$pr lv sbjt ymym l+hrtv vkb$ bgdyv vrx& bsrv bmym xyym v+hr.

15:14 vbyvm hsmyny yqx-lv sty trym `v sny bny yvnh vb` lpny yhvh `l-ptx `hl mvjd vntnm `l-hkhn.

15:15 vjsh `tm hkhn `xd x+`t vh`xd jlh vkpr jlyv hkhn lpny yhvh mzvbv.

15:16 v`ys ky-t&` mmnv skbt-zrj vrx& bmym `t-kl-bsrv v+m` jd-hjrb.

15:17 vkl-bgd vkl-jvr `sr-yhyh jlyv skbt-zrj vkb$ bmym v+m` jd- hjrb.

15:18 v`sh `sr yskb `ys `th skbt-zrj vrx&v bmym v+m`v jd-hjrb.

15:19 v`sh ky-thyh zbh dm yhyh zbh bbsrh sbjt ymym thyh bndth vkl- hngj bh y+m` jd-hjrb.

15:20 vkl `sr tskb jlyv bndth y+m` vkl `sr-tsb jlyv y+m`.

15:21 vkl-hngj bmskbh ykb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd-hjrb.

15:22 vkl-hngj bkl-kly `sr-tsb jlyv ykb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd- hjrb.

15:23 v`m jl-hmskb hv` `v jl-hkly `sr-hv` ysbt-jlyv bngjv-bv y+m` jd-hjrb.

15:24 v`m skb yskb `ys `th vthy ndth jlyv v+m` sbjt ymym vkl-hmskb `sr-yskb jlyv y+m`.

15:25 v`sh ky-yzvb zvb dmh ymym rbym bl` jt-ndth `v ky-tzvb jl- ndth kl-ymy zvb +m`th kymy ndth thyh +m`h hv`.

15:26 kl-hmskb `sr-tskb jlyv kl-ymy zvbh kmskb ndth yhyh-lh vkl- hkly `sr tsb jlyv +m` yhyh k+m`t ndth.

15:27 vkl-hnvgj bm y+m` vkb$ bgdyv vrx& bmym v+m` jd-hjrb.

15:28 v`m-+hrh mzvbh v$prh lh sbjt ymym v`xr t+hr.

15:29 vbyvm hsmyny tqx-lh sty trym `v sny bny yvnh vhby`h `vtm `l- hkhn `l-ptx `hl mvjd.

15:30 vjsh hkhn `t-h`xd x+`t v`t-h`xd jlh vkpr jlyh hkhn lpny yhvh mzvb +m`th.

15:31 vhzrtm `t-bny-ysr`l m+m`tm vl` ymtv b+m`tm b+m`m `t-mskny `sr btvkm.

15:32 z`t tvrt hzb v`sr t&` mmnv skbt-zrj l+m`h-bh.

15:33 vhdvh bndth vhzb `t-zvbv lzkr vlnqbh vl`ys `sr yskb jm-+m`h.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase