Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

19:1 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

19:2 dbr `l-kl-jdt bny-ysr`l v`mrt `lhm qdsym thyv ky qdvs `ny yhvh `lhykm.

19:3 `ys `mv v`byv tyr`v v`t-sbtty tsmrv `ny yhvh `lhykm.

19:4 `l-tpnv `l-h`lylm v`lhy m$kh l` tjsv lkm `ny yhvh `lhykm.

19:5 vky tzbxv zbx slmym lyhvh lr&nkm tzbxhv.

19:6 byvm zbxkm y`kl vmmxrt vhnvtr jd-yvm hslysy b`s ysrp.

19:7 v`m h`kl y`kl byvm hslysy pgvl hv` l` yr&h.

19:8 v`klyv jvnv ys` ky-`t-qds yhvh xll vnkrth hnps hhv` mjmyh.

19:9 vbq&rkm `t-q&yr `r&km l` tklh p`t sdk lq&r vlq+ q&yrk l` tlq+.

19:10 vkrmk l` tjvll vpr+ krmk l` tlq+ ljny vlgr tjzb `tm `ny yhvh `lhykm.

19:11 l` tgnbv vl`-tkxsv vl`-tsqrv `ys bjmytv.

19:12 vl`-tsbjv bsmy lsqr vxllt `t-sm `lhyk `ny yhvh.

19:13 l`-tjsq `t-rjk vl` tgzl l`-tlyn pjlt skyr `tk jd-bqr.

19:14 l`-tqll xrs vlpny jvr l` ttn mksl vyr`t m`lhyk `ny yhvh.

19:15 l`-tjsv jvl bmsp+ l`-ts` pny-dl vl` thdr pny gdvl b&dq tsp+ jmytk.

19:16 l`-tlk rkyl bjmyk l` tjmd jl-dm rjk `ny yhvh.

19:17 l`-tsn` `t-`xyk blbbk hvkx tvkyx `t-jmytk vl`-ts` jlyv x+`.

19:18 l`-tqm vl`-t+r `t-bny jmk v`hbt lrjk kmvk `ny yhvh.

19:19 `t-xqty tsmrv bhmtk l`-trbyj kl`ym sdk l`-tzrj kl`ym vbgd kl`ym sj+nz l` yjlh jlyk.

19:20 v`ys ky-yskb `t-`sh skbt-zrj vhv` spxh nxrpt l`ys vhpdh l` npdth `v xpsh l` ntn-lh bqrt thyh l` yvmtv ky-l` xpsh.

19:21 vhby` `t-`smv lyhvh `l-ptx `hl mvjd `yl `sm.

19:22 vkpr jlyv hkhn b`yl h`sm lpny yhvh jl-x+`tv `sr x+` vn$lx lv mx+`tv `sr x+`.

19:23 vky-tb`v `l-h`r& vn+jtm kl-j& m`kl vjrltm jrltv `t-pryv sls snym yhyh lkm jrlym l` y`kl.

19:24 vbsnh hrbyjt yhyh kl-pryv qds hlvlym lyhvh.

19:25 vbsnh hxmyst t`klv `t-pryv lhv$yp lkm tbv`tv `ny yhvh `lhykm.

19:26 l` t`klv jl-hdm l` tnxsv vl` tjvnnv.

19:27 l` tqpv p`t r`skm vl` tsxyt `t p`t zqnk.

19:28 vsr+ lnps l` ttnv bbsrkm vktbt qjqj l` ttnv bkm `ny yhvh.

19:29 `l-txll `t-btk lhznvth vl`-tznh h`r& vml`h h`r& zmh.

19:30 `t-sbtty tsmrv vmqdsy tyr`v `ny yhvh.

19:31 `l-tpnv `l-h`bt v`l-hydjnym `l-tbqsv l+m`h bhm `ny yhvh `lhykm.

19:32 mpny sybh tqvm vhdrt pny zqn vyr`t m`lhyk `ny yhvh.

19:33 vky-ygvr `tk gr b`r&km l` tvnv `tv.

19:34 k`zrx mkm yhyh lkm hgr hgr `tkm v`hbt lv kmvk ky-grym hyytm b`r& m&rym `ny yhvh `lhykm.

19:35 l`-tjsv jvl bmsp+ bmdh bmsql vbmsvrh.

19:36 m`zny &dq `bny-&dq `ypt &dq vhyn &dq yhyh lkm `ny yhvh `lhykm `sr-hv&`ty `tkm m`r& m&rym.

19:37 vsmrtm `t-kl-xqty v`t-kl-msp+y vjsytm `tm `ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase