Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

22:1 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

22:2 dbr `l-`hrn v`l-bnyv vynzrv mqdsy bny-ysr`l vl` yxllv `t-sm qdsy `sr hm mqdsym ly `ny yhvh.

22:3 `mr `lhm ldrtykm kl-`ys `sr-yqrb mkl-zrjkm `l-hqdsym `sr yqdysv bny-ysr`l lyhvh v+m`tv jlyv vnkrth hnps hhv` mlpny `ny yhvh.

22:4 `ys `ys mzrj `hrn vhv` &rvj `v zb bqdsym l` y`kl jd `sr y+hr vhngj bkl-+m`-nps `v `ys `sr-t&` mmnv skbt-zrj.

22:5 `v-`ys `sr ygj bkl-sr& `sr y+m`-lv `v b`dm `sr y+m`-lv lkl +m`tv.

22:6 nps `sr tgj-bv v+m`h jd-hjrb vl` y`kl mn-hqdsym ky `m-rx& bsrv bmym.

22:7 vb` hsms v+hr v`xr y`kl mn-hqdsym ky lxmv hv`.

22:8 nblh v+rph l` y`kl l+m`h-bh `ny yhvh.

22:9 vsmrv `t-msmrty vl`-ys`v jlyv x+` vmtv bv ky yxllhv `ny yhvh mqdsm.

22:10 vkl-zr l`-y`kl qds tvsb khn vskyr l`-y`kl qds.

22:11 vkhn ky-yqnh nps qnyn k$pv hv` y`kl bv vylyd bytv hm y`klv blxmv.

22:12 vbt-khn ky thyh l`ys zr hv` btrvmt hqdsym l` t`kl.

22:13 vbt-khn ky thyh `lmnh vgrvsh vzrj `yn lh vsbh `l-byt `byh knjvryh mlxm `byh t`kl vkl-zr l`-y`kl bv.

22:14 v`ys ky-y`kl qds bsggh vy$p xmsytv jlyv vntn lkhn `t-hqds.

22:15 vl` yxllv `t-qdsy bny ysr`l `t `sr-yrymv lyhvh.

22:16 vhsy`v `vtm jvn `smh b`klm `t-qdsyhm ky `ny yhvh mqdsm.

22:17 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

22:18 dbr `l-`hrn v`l-bnyv v`l kl-bny ysr`l v`mrt `lhm `ys `ys mbyt ysr`l vmn-hgr bysr`l `sr yqryb qrbnv lkl-ndryhm vlkl- ndbvtm `sr-yqrybv lyhvh ljlh.

22:19 lr&nkm tmym zkr bbqr bksbym vbjzym.

22:20 kl `sr-bv mvm l` tqrybv ky-l` lr&vn yhyh lkm.

22:21 v`ys ky-yqryb zbx-slmym lyhvh lpl`-ndr `v lndbh bbqr `v b&`n tmym yhyh lr&vn kl-mvm l` yhyh-bv.

22:22 jvrt `v sbvr `v-xrv& `v-yblt `v grb `v ylpt l`-tqrybv `lh lyhvh v`sh l`-ttnv mhm jl-hmzbx lyhvh.

22:23 vsvr vsh srvj vqlv+ ndbh tjsh `tv vlndr l` yr&h.

22:24 vmjvk vktvt vntvq vkrvt l` tqrybv lyhvh vb`r&km l` tjsv.

22:25 vmyd bn-nkr l` tqrybv `t-lxm `lhykm mkl-`lh ky msxtm bhm mvm bm l` yr&v lkm.

22:26 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

22:27 svr `v-ksb `v-jz ky yvld vhyh sbjt ymym txt `mv vmyvm hsmyny vhl`h yr&h lqrbn `sh lyhvh.

22:28 vsvr `v-sh `tv v`t-bnv l` tsx+v byvm `xd.

22:29 vky-tzbxv zbx-tvdh lyhvh lr&nkm tzbxv.

22:30 byvm hhv` y`kl l`-tvtyrv mmnv jd-bqr `ny yhvh.

22:31 vsmrtm m&vty vjsytm `tm `ny yhvh.

22:32 vl` txllv `t-sm qdsy vnqdsty btvk bny ysr`l `ny yhvh mqdskm.

22:33 hmv&y` `tkm m`r& m&rym lhyvt lkm l`lhym `ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase