Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

26:1 l`-tjsv lkm `lylm vp$l vm&bh l`-tqymv lkm v`bn mskyt l` ttnv b`r&km lhstxvt jlyh ky `ny yhvh `lhykm.

26:2 `t-sbtty tsmrv vmqdsy tyr`v `ny yhvh.

26:3 `m-bxqty tlkv v`t-m&vty tsmrv vjsytm `tm.

26:4 vntty gsmykm bjtm vntnh h`r& ybvlh vj& hsdh ytn pryv.

26:5 vhsyg lkm dys `t-b&yr vb&yr ysyg `t-zrj v`kltm lxmkm lsbj vysbtm lb+x b`r&km.

26:6 vntty slvm b`r& vskbtm v`yn mxryd vhsbty xyh rjh mn-h`r& vxrb l`-tjbr b`r&km.

26:7 vrdptm `t-`ybykm vnplv lpnykm lxrb.

26:8 vrdpv mkm xmsh m`h vm`h mkm rbbh yrdpv vnplv `ybykm lpnykm lxrb.

26:9 vpnyty `lykm vhpryty `tkm vhrbyty `tkm vhqymty `t-bryty `tkm.

26:10 v`kltm ysn nvsn vysn mpny xds tv&y`v.

26:11 vntty mskny btvkkm vl`-tgjl npsy `tkm.

26:12 vhthlkty btvkkm vhyyty lkm l`lhym v`tm thyv-ly ljm.

26:13 `ny yhvh `lhykm `sr hv&`ty `tkm m`r& m&rym mhyt lhm jbdym v`sbr m+t jlkm v`vlk `tkm qvmmyvt.

26:14 v`m-l` tsmjv ly vl` tjsv `t kl-hm&vt h`lh.

26:15 v`m-bxqty tm`$v v`m `t-msp+y tgjl npskm lblty jsvt `t-kl- m&vty lhprkm `t-bryty.

26:16 `p-`ny `jsh-z`t lkm vhpqdty jlykm bhlh `t-hsxpt v`t-hqdxt mklvt jynym vmdybt nps vzrjtm lryq zrjkm v`klhv `ybykm.

26:17 vntty pny bkm vngptm lpny `ybykm vrdv bkm sn`ykm vn$tm v`yn- rdp `tkm.

26:18 v`m-jd-`lh l` tsmjv ly vy$pty ly$rh `tkm sbj jl-x+`tykm.

26:19 vsbrty `t-g`vn jzkm vntty `t-smykm kbrzl v`t-`r&km knxsh.

26:20 vtm lryq kxkm vl`-ttn `r&km `t-ybvlh vj& h`r& l` ytn pryv.

26:21 v`m-tlkv jmy qry vl` t`bv lsmj ly vy$pty jlykm mkh sbj kx+`tykm.

26:22 vhslxty bkm `t-xyt hsdh vsklh `tkm vhkryth `t-bhmtkm vhmjy+h `tkm vnsmv drkykm.

26:23 v`m-b`lh l` tv$rv ly vhlktm jmy qry.

26:24 vhlkty `p-`ny jmkm bqry vhkyty `tkm gm-`ny sbj jl-x+`tykm.

26:25 vhb`ty jlykm xrb nqmt nqm-bryt vn`$ptm `l-jrykm vslxty dbr btvkkm vnttm byd-`vyb.

26:26 bsbry lkm m+h-lxm v`pv jsr nsym lxmkm btnvr `xd vhsybv lxmkm bmsql v`kltm vl` tsbjv.

26:27 v`m-bz`t l` tsmjv ly vhlktm jmy bqry.

26:28 vhlkty jmkm bxmt-qry vy$rty `tkm `p-`ny sbj jl-x+`tykm.

26:29 v`kltm bsr bnykm vbsr bntykm t`klv.

26:30 vhsmdty `t-bmtykm vhkrty `t-xmnykm vntty `t-pgrykm jl-pgry glvlykm vgjlh npsy `tkm.

26:31 vntty `t-jrykm xrbh vhsmvty `t-mqdsykm vl` `ryx bryx nyxxkm.

26:32 vhsmty `ny `t-h`r& vsmmv jlyh `ybykm hysbym bh.

26:33 v`tkm `zrh bgvym vhryqty `xrykm xrb vhyth `r&km smmh vjrykm yhyv xrbh.

26:34 `z tr&h h`r& `t-sbttyh kl ymy hsmh v`tm b`r& `ybykm `z tsbt h`r& vhr&t `t-sbttyh.

26:35 kl-ymy hsmh tsbt `t `sr l`-sbth bsbttykm bsbtkm jlyh.

26:36 vhns`rym bkm vhb`ty mrk blbbm b`r&t `ybyhm vrdp `tm qvl jlh ndp vn$v mn$t-xrb vnplv v`yn rdp.

26:37 vkslv `ys-b`xyv kmpny-xrb vrdp `yn vl`-thyh lkm tqvmh lpny `ybykm.

26:38 v`bdtm bgvym v`klh `tkm `r& `ybykm.

26:39 vhns`rym bkm ymqv bjvnm b`r&t `ybykm v`p bjvnt `btm `tm ymqv.

26:40 vhtvdv `t-jvnm v`t-jvn `btm bmjlm `sr mjlv-by v`p `sr-hlkv jmy bqry.

26:41 `p-`ny `lk jmm bqry vhb`ty `tm b`r& `ybyhm `v-`z yknj lbbm hjrl v`z yr&v `t-jvnm.

26:42 vzkrty `t-bryty yjqvb v`p `t-bryty y&xq v`p `t-bryty `brhm `zkr vh`r& `zkr.

26:43 vh`r& tjzb mhm vtr& `t-sbttyh bhsmh mhm vhm yr&v `t-jvnm yjn vbyjn bmsp+y m`$v v`t-xqty gjlh npsm.

26:44 v`p-gm-z`t bhyvtm b`r& `ybyhm l`-m`$tym vl`-gjltym lkltm lhpr bryty `tm ky `ny yhvh `lhyhm.

26:45 vzkrty lhm bryt r`snym `sr hv&`ty-`tm m`r& m&rym ljyny hgvym lhyvt lhm l`lhym `ny yhvh.

26:46 `lh hxqym vhmsp+ym vhtvrt `sr ntn yhvh bynv vbyn bny ysr`l bhr $yny byd-msh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase