Main Index: Hebrew Transliteration

 

Numbers 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

6:1 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

6:2 dbr `l-bny ysr`l v`mrt `lhm `ys `v-`sh ky ypl` lndr ndr nzyr lhzyr lyhvh.

6:3 myyn vskr yzyr xm& yyn vxm& skr l` ysth vkl-msrt jnbym l` ysth vjnbym lxym vybsym l` y`kl.

6:4 kl ymy nzrv mkl `sr yjsh mgpn hyyn mxr&nym vjd-zg l` y`kl.

6:5 kl-ymy ndr nzrv tjr l`-yjbr jl-r`sv jd-ml`t hymm `sr-yzyr lyhvh qds yhyh gdl prj sjr r`sv.

6:6 kl-ymy hzyrv lyhvh jl-nps mt l` yb`.

6:7 l`byv vl`mv l`xyv vl`xtv l`-y+m` lhm bmtm ky nzr `lhyv jl- r`sv.

6:8 kl ymy nzrv qds hv` lyhvh.

6:9 vky-ymvt mt jlyv bptj pt`m v+m` r`s nzrv vglx r`sv byvm +hrtv byvm hsbyjy yglxnv.

6:10 vbyvm hsmyny yb` sty trym `v sny bny yvnh `l-hkhn `l-ptx `hl mvjd.

6:11 vjsh hkhn `xd lx+`t v`xd ljlh vkpr jlyv m`sr x+` jl-hnps vqds `t-r`sv byvm hhv`.

6:12 vhzyr lyhvh `t-ymy nzrv vhby` kbs bn-sntv l`sm vhymym hr`snym yplv ky +m` nzrv.

6:13 vz`t tvrt hnzyr byvm ml`t ymy nzrv yby` `tv `l-ptx `hl mvjd.

6:14 vhqryb `t-qrbnv lyhvh kbs bn-sntv tmym `xd ljlh vkbsh `xt bt- snth tmymh lx+`t v`yl-`xd tmym lslmym.

6:15 v$l m&vt $lt xlt blvlt bsmn vrqyqy m&vt msxym bsmn vmnxtm vn$kyhm.

6:16 vhqryb hkhn lpny yhvh vjsh `t-x+`tv v`t-jltv.

6:17 v`t-h`yl yjsh zbx slmym lyhvh jl $l hm&vt vjsh hkhn `t-mnxtv v`t-n$kv.

6:18 vglx hnzyr ptx `hl mvjd `t-r`s nzrv vlqx `t-sjr r`s nzrv vntn jl-h`s `sr-txt zbx hslmym.

6:19 vlqx hkhn `t-hzrj bslh mn-h`yl vxlt m&h `xt mn-h$l vrqyq m&h `xd vntn jl-kpy hnzyr `xr htglxv `t-nzrv.

6:20 vhnyp `vtm hkhn tnvph lpny yhvh qds hv` lkhn jl xzh htnvph vjl svq htrvmh v`xr ysth hnzyr yyn.

6:21 z`t tvrt hnzyr `sr ydr qrbnv lyhvh jl-nzrv mlbd `sr-tsyg ydv kpy ndrv `sr ydr kn yjsh jl tvrt nzrv.

6:22 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

6:23 dbr `l-`hrn v`l-bnyv l`mr kh tbrkv `t-bny ysr`l `mvr lhm.

6:24 ybrkk yhvh vysmrk.

6:25 y`r yhvh pnyv `lyk vyxnk.

6:26 ys` yhvh pnyv `lyk vysm lk slvm.

6:27 vsmv `t-smy jl-bny ysr`l v`ny `brkm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase