Main Index: Hebrew Transliteration

 

Numbers 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

13:1 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

13:2 slx-lk `nsym vytrv `t-`r& knjn `sr-`ny ntn lbny ysr`l `ys `xd `ys `xd lm+h `btyv tslxv kl nsy` bhm.

13:3 vyslx `tm msh mmdbr p`rn jl-py yhvh klm `nsym r`sy bny-ysr`l hmh.

13:4 v`lh smvtm lm+h r`vbn smvj bn-zkvr.

13:5 lm+h smjvn sp+ bn-xvry.

13:6 lm+h yhvdh klb bn-ypnh.

13:7 lm+h ysskr yg`l bn-yv$p.

13:8 lm+h `prym hvsj bn-nvn.

13:9 lm+h bnymn pl+y bn-rpv`.

13:10 lm+h zbvln gdy`l bn-$vdy.

13:11 lm+h yv$p lm+h mnsh gdy bn-$v$y.

13:12 lm+h dn jmy`l bn-gmly.

13:13 lm+h `sr $tvr bn-myk`l.

13:14 lm+h nptly nxby bn-vp$y.

13:15 lm+h gd g`v`l bn-mky.

13:16 `lh smvt h`nsym `sr-slx msh ltvr `t-h`r& vyqr` msh lhvsj bn- nvn yhvsj.

13:17 vyslx `tm msh ltvr `t-`r& knjn vy`mr `lhm jlv zh bngb vjlytm `t-hhr.

13:18 vr`ytm `t-h`r& mh-hv` v`t-hjm hysb jlyh hxzq hv` hrph hmj+ hv` `m-rb.

13:19 vmh h`r& `sr-hv` ysb bh h+vbh hv` `m-rjh vmh hjrym `sr-hv` yvsb bhnh hbmxnym `m bmb&rym.

13:20 vmh h`r& hsmnh hv` `m-rzh hys-bh j& `m-`yn vhtxzqtm vlqxtm mpry h`r& vhymym ymy bkvry jnbym.

13:21 vyjlv vytrv `t-h`r& mmdbr-&n jd-rxb lb` xmt.

13:22 vyjlv bngb vyb` jd-xbrvn vsm `xymn ssy vtlmy ylydy hjnq vxbrvn sbj snym nbnth lpny &jn m&rym.

13:23 vyb`v jd-nxl `skl vykrtv msm zmvrh v`skvl jnbym `xd vys`hv bmv+ bsnym vmn-hrmnym vmn-ht`nym.

13:24 lmqvm hhv` qr` nxl `skvl jl `dvt h`skvl `sr-krtv msm bny ysr`l.

13:25 vysbv mtvr h`r& mq& `rbjym yvm.

13:26 vylkv vyb`v `l-msh v`l-`hrn v`l-kl-jdt bny-ysr`l `l-mdbr p`rn qdsh vysybv `tm dbr v`t-kl-hjdh vyr`vm `t-pry h`r&.

13:27 vy$prv-lv vy`mrv b`nv `l-h`r& `sr slxtnv vgm zbt xlb vdbs hv` vzh-pryh.

13:28 `p$ ky-jz hjm hysb b`r& vhjrym b&rvt gdlt m`d vgm-yldy hjnq r`ynv sm.

13:29 jmlq yvsb b`r& hngb vhxty vhybv$y vh`mry yvsb bhr vhknjny yvsb jl-hym vjl yd hyrdn.

13:30 vyh$ klb `t-hjm `l-msh vy`mr jlh njlh vyrsnv `th ky-ykvl nvkl lh.

13:31 vh`nsym `sr-jlv jmv `mrv l` nvkl ljlvt `l-hjm ky-xzq hv` mmnv.

13:32 vy&y`v dbt h`r& `sr trv `th `l-bny ysr`l l`mr h`r& `sr jbrnv bh ltvr `th `r& `klt yvsbyh hv` vkl-hjm `sr-r`ynv btvkh `nsy mdvt.

13:33 vsm r`ynv `t-hnpylym bny jnq mn-hnplym vnhy bjynynv kxgbym vkn hyynv bjynyhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase