Main Index: Hebrew Transliteration

 

Numbers 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

18:1 vy`mr yhvh `l-`hrn `th vbnyk vbyt-`byk `tk ts`v `t-jvn hmqds v`th vbnyk `tk ts`v `t-jvn khntkm.

18:2 vgm `t-`xyk m+h lvy sb+ `byk hqrb `tk vylvv jlyk vysrtvk v`th vbnyk `tk lpny `hl hjdt.

18:3 vsmrv msmrtk vmsmrt kl-h`hl `k `l-kly hqds v`l-hmzbx l` yqrbv vl`-ymtv gm-hm gm-`tm.

18:4 vnlvv jlyk vsmrv `t-msmrt `hl mvjd lkl jbdt h`hl vzr l`-yqrb `lykm.

18:5 vsmrtm `t msmrt hqds v`t msmrt hmzbx vl`-yhyh jvd q&p jl-bny ysr`l.

18:6 v`ny hnh lqxty `t-`xykm hlvym mtvk bny ysr`l lkm mtnh ntnym lyhvh ljbd `t-jbdt `hl mvjd.

18:7 v`th vbnyk `tk tsmrv `t-khntkm lkl-dbr hmzbx vlmbyt lprkt vjbdtm jbdt mtnh `tn `t-khntkm vhzr hqrb yvmt.

18:8 vydbr yhvh `l-`hrn v`ny hnh ntty lk `t-msmrt trvmty lkl-qdsy bny-ysr`l lk nttym lmsxh vlbnyk lxq-jvlm.

18:9 zh-yhyh lk mqds hqdsym mn-h`s kl-qrbnm lkl-mnxtm vlkl-x+`tm vlkl-`smm `sr ysybv ly qds qdsym lk hv` vlbnyk.

18:10 bqds hqdsym t`klnv kl-zkr y`kl `tv qds yhyh-lk.

18:11 vzh-lk trvmt mtnm lkl-tnvpt bny ysr`l lk nttym vlbnyk vlbntyk `tk lxq-jvlm kl-+hvr bbytk y`kl `tv.

18:12 kl xlb y&hr vkl-xlb tyrvs vdgn r`sytm `sr-ytnv lyhvh lk nttym.

18:13 bkvry kl-`sr b`r&m `sr-yby`v lyhvh lk yhyh kl-+hvr bbytk y`klnv.

18:14 kl-xrm bysr`l lk yhyh.

18:15 kl-p+r rxm lkl-bsr `sr-yqrybv lyhvh b`dm vbbhmh yhyh-lk `k pdh tpdh `t bkvr h`dm v`t bkvr-hbhmh h+m`h tpdh.

18:16 vpdvyv mbn-xds tpdh bjrkk k$p xmst sqlym bsql hqds jsrym grh hv`.

18:17 `k bkvr-svr `v-bkvr ksb `v-bkvr jz l` tpdh qds hm `t-dmm tzrq jl-hmzbx v`t-xlbm tq+yr `sh lryx nyxx lyhvh.

18:18 vbsrm yhyh-lk kxzh htnvph vksvq hymyn lk yhyh.

18:19 kl trvmt hqdsym `sr yrymv bny-ysr`l lyhvh ntty lk vlbnyk vlbntyk `tk lxq-jvlm bryt mlx jvlm hv` lpny yhvh lk vlzrjk `tk.

18:20 vy`mr yhvh `l-`hrn b`r&m l` tnxl vxlq l`-yhyh lk btvkm `ny xlqk vnxltk btvk bny ysr`l.

18:21 vlbny lvy hnh ntty kl-mjsr bysr`l lnxlh xlp jbdtm `sr-hm jbdym `t-jbdt `hl mvjd.

18:22 vl`-yqrbv jvd bny ysr`l `l-`hl mvjd ls`t x+` lmvt.

18:23 vjbd hlvy hv` `t-jbdt `hl mvjd vhm ys`v jvnm xqt jvlm ldrtykm vbtvk bny ysr`l l` ynxlv nxlh.

18:24 ky `t-mjsr bny-ysr`l `sr yrymv lyhvh trvmh ntty llvym lnxlh jl-kn `mrty lhm btvk bny ysr`l l` ynxlv nxlh.

18:25 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

18:26 v`l-hlvym tdbr v`mrt `lhm ky-tqxv m`t bny-ysr`l `t-hmjsr `sr ntty lkm m`tm bnxltkm vhrmtm mmnv trvmt yhvh mjsr mn-hmjsr.

18:27 vnxsb lkm trvmtkm kdgn mn-hgrn vkml`h mn-hyqb.

18:28 kn trymv gm-`tm trvmt yhvh mkl mjsrtykm `sr tqxv m`t bny ysr`l vnttm mmnv `t-trvmt yhvh l`hrn hkhn.

18:29 mkl mtntykm trymv `t kl-trvmt yhvh mkl-xlbv `t-mqdsv mmnv.

18:30 v`mrt `lhm bhrymkm `t-xlbv mmnv vnxsb llvym ktbv`t grn vktbv`t yqb.

18:31 v`kltm `tv bkl-mqvm `tm vbytkm ky-skr hv` lkm xlp jbdtkm b`hl mvjd.

18:32 vl`-ts`v jlyv x+` bhrymkm `t-xlbv mmnv v`t-qdsy bny-ysr`l l` txllv vl` tmvtv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase