Main Index: Hebrew Transliteration

 

Numbers 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

20:1 vyb`v bny-ysr`l kl-hjdh mdbr-&n bxds hr`svn vysb hjm bqds vtmt sm mrym vtqbr sm.

20:2 vl`-hyh mym ljdh vyqhlv jl-msh vjl-`hrn.

20:3 vyrb hjm jm-msh vy`mrv l`mr vlv gvjnv bgvj `xynv lpny yhvh.

20:4 vlmh hb`tm `t-qhl yhvh `l-hmdbr hzh lmvt sm `nxnv vbjyrnv.

20:5 vlmh hjlytnv mm&rym lhby` `tnv `l-hmqvm hrj hzh l` mqvm zrj vt`nh vgpn vrmvn vmym `yn lstvt.

20:6 vyb` msh v`hrn mpny hqhl `l-ptx `hl mvjd vyplv jl-pnyhm vyr` kbvd-yhvh `lyhm.

20:7 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

20:8 qx `t-hm+h vhqhl `t-hjdh `th v`hrn `xyk vdbrtm `l-h$lj ljynyhm vntn mymyv vhv&`t lhm mym mn-h$lj vhsqyt `t-hjdh v`t- bjyrm.

20:9 vyqx msh `t-hm+h mlpny yhvh k`sr &vhv.

20:10 vyqhlv msh v`hrn `t-hqhl `l-pny h$lj vy`mr lhm smjv-n` hmrym hmn-h$lj hzh nv&y` lkm mym.

20:11 vyrm msh `t-ydv vyk `t-h$lj bm+hv pjmym vy&`v mym rbym vtst hjdh vbjyrm.

20:12 vy`mr yhvh `l-msh v`l-`hrn yjn l`-h`mntm by lhqdysny ljyny bny ysr`l lkn l` tby`v `t-hqhl hzh `l-h`r& `sr-ntty lhm.

20:13 hmh my mrybh `sr-rbv bny-ysr`l `t-yhvh vyqds bm.

20:14 vyslx msh ml`kym mqds `l-mlk `dvm kh `mr `xyk ysr`l `th ydjt `t kl-htl`h `sr m&`tnv.

20:15 vyrdv `btynv m&rymh vnsb bm&rym ymym rbym vyrjv lnv m&rym vl`btynv.

20:16 vn&jq `l-yhvh vysmj qlnv vyslx ml`k vy&`nv mm&rym vhnh `nxnv bqds jyr q&h gbvlk.

20:17 njbrh-n` b`r&k l` njbr bsdh vbkrm vl` nsth my b`r drk hmlk nlk l` n+h ymyn vsm`vl jd `sr-njbr gblk.

20:18 vy`mr `lyv `dvm l` tjbr by pn-bxrb `&` lqr`tk.

20:19 vy`mrv `lyv bny-ysr`l bm$lh njlh v`m-mymyk nsth `ny vmqny vntty mkrm rq `yn-dbr brgly `jbrh.

20:20 vy`mr l` tjbr vy&` `dvm lqr`tv bjm kbd vbyd xzqh.

20:21 vym`n `dvm ntn `t-ysr`l jbr bgblv vy+ ysr`l mjlyv.

20:22 vy$jv mqds vyb`v bny-ysr`l kl-hjdh hr hhr.

20:23 vy`mr yhvh `l-msh v`l-`hrn bhr hhr jl-gbvl `r&-`dvm l`mr.

20:24 y`$p `hrn `l-jmyv ky l` yb` `l-h`r& `sr ntty lbny ysr`l jl `sr-mrytm `t-py lmy mrybh.

20:25 qx `t-`hrn v`t-`ljzr bnv vhjl `tm hr hhr.

20:26 vhps+ `t-`hrn `t-bgdyv vhlbstm `t-`ljzr bnv v`hrn y`$p vmt sm.

20:27 vyjs msh k`sr &vh yhvh vyjlv `l-hr hhr ljyny kl-hjdh.

20:28 vyps+ msh `t-`hrn `t-bgdyv vylbs `tm `t-`ljzr bnv vymt `hrn sm br`s hhr vyrd msh v`ljzr mn-hhr.

20:29 vyr`v kl-hjdh ky gvj `hrn vybkv `t-`hrn slsym yvm kl byt ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase