Main Index: Hebrew Transliteration

 

Numbers 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

24:1 vyr` bljm ky +vb bjyny yhvh lbrk `t-ysr`l vl`-hlk kpjm-bpjm lqr`t nxsym vyst `l-hmdbr pnyv.

24:2 vys` bljm `t-jynyv vyr` `t-ysr`l skn lsb+yv vthy jlyv rvx `lhym.

24:3 vys` mslv vy`mr n`m bljm bnv bjr vn`m hgbr stm hjyn.

24:4 n`m smj `mry-`l `sr mxzh sdy yxzh npl vglvy jynym.

24:5 mh-+bv `hlyk yjqb mskntyk ysr`l.

24:6 knxlym n+yv kgnt jly nhr k`hlym n+j yhvh k`rzym jly-mym.

24:7 yzl-mym mdlyv vzrjv bmym rbym vyrm m`gg mlkv vtns` mlktv.

24:8 `l mv&y`v mm&rym ktvjpt r`m lv y`kl gvym &ryv vj&mtyhm ygrm vx&yv ymx&.

24:9 krj skb k`ry vklby` my yqymnv mbrkyk brvk v`rryk `rvr.

24:10 vyxr-`p blq `l-bljm vy$pq `t-kpyv vy`mr blq `l-bljm lqb `yby qr`tyk vhnh brkt brk zh sls pjmym.

24:11 vjth brx-lk `l-mqvmk `mrty kbd `kbdk vhnh mnjk yhvh mkbvd.

24:12 vy`mr bljm `l-blq hl` gm `l-ml`kyk `sr-slxt `ly dbrty l`mr.

24:13 `m-ytn-ly blq ml` bytv k$p vzhb l` `vkl ljbr `t-py yhvh ljsvt +vbh `v rjh mlby `sr-ydbr yhvh `tv `dbr.

24:14 vjth hnny hvlk ljmy lkh `yj&k `sr yjsh hjm hzh ljmk b`xryt hymym.

24:15 vys` mslv vy`mr n`m bljm bnv bjr vn`m hgbr stm hjyn.

24:16 n`m smj `mry-`l vydj djt jlyvn mxzh sdy yxzh npl vglvy jynym.

24:17 `r`nv vl` jth `svrnv vl` qrvb drk kvkb myjqb vqm sb+ mysr`l vmx& p`ty mv`b vqrqr kl-bny-st.

24:18 vhyh `dvm yrsh vhyh yrsh sjyr `ybyv vysr`l jsh xyl.

24:19 vyrd myjqb vh`byd sryd mjyr.

24:20 vyr` `t-jmlq vys` mslv vy`mr r`syt gvym jmlq v`xrytv jdy `bd.

24:21 vyr` `t-hqyny vys` mslv vy`mr `ytn mvsbk vsym b$lj qnk.

24:22 ky `m-yhyh lbjr qyn jd-mh `svr tsbk.

24:23 vys` mslv vy`mr `vy my yxyh msmv `l.

24:24 v&ym myd ktym vjnv `svr vjnv-jbr vgm-hv` jdy `bd.

24:25 vyqm bljm vylk vysb lmqmv vgm-blq hlk ldrkv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase