Main Index: Hebrew Transliteration

 

Numbers 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

30:1 vy`mr msh `l-bny ysr`l kkl `sr-&vh yhvh `t-msh.

30:2 vydbr msh `l-r`sy hm+vt lbny ysr`l l`mr zh hdbr `sr &vh yhvh.

30:3 `ys ky-ydr ndr lyhvh `v-hsbj sbjh l`$r `$r jl-npsv l` yxl dbrv kkl-hy&` mpyv yjsh.

30:4 v`sh ky-tdr ndr lyhvh v`$rh `$r bbyt `byh bnjryh.

30:5 vsmj `byh `t-ndrh v`$rh `sr `$rh jl-npsh vhxrys lh `byh vqmv kl-ndryh vkl-`$r `sr-`$rh jl-npsh yqvm.

30:6 v`m-hny` `byh `th byvm smjv kl-ndryh v`$ryh `sr-`$rh jl-npsh l` yqvm vyhvh y$lx-lh ky-hny` `byh `th.

30:7 v`m-hyv thyh l`ys vndryh jlyh `v mb+` sptyh `sr `$rh jl-npsh.

30:8 vsmj `ysh byvm smjv vhxrys lh vqmv ndryh v`$rh `sr-`$rh jl- npsh yqmv.

30:9 v`m byvm smj `ysh yny` `vth vhpr `t-ndrh `sr jlyh v`t mb+` sptyh `sr `$rh jl-npsh vyhvh y$lx-lh.

30:10 vndr `lmnh vgrvsh kl `sr-`$rh jl-npsh yqvm jlyh.

30:11 v`m-byt `ysh ndrh `v-`$rh `$r jl-npsh bsbjh.

30:12 vsmj `ysh vhxrs lh l` hny` `th vqmv kl-ndryh vkl-`$r `sr- `$rh jl-npsh yqvm.

30:13 v`m-hpr ypr `tm `ysh byvm smjv kl-mv&` sptyh lndryh vl`$r npsh l` yqvm `ysh hprm vyhvh y$lx-lh.

30:14 kl-ndr vkl-sbjt `$r ljnt nps `ysh yqymnv v`ysh yprnv.

30:15 v`m-hxrs yxrys lh `ysh myvm `l-yvm vhqym `t-kl-ndryh `v `t- kl-`$ryh `sr jlyh hqym `tm ky-hxrs lh byvm smjv.

30:16 v`m-hpr ypr `tm `xry smjv vns` `t-jvnh.

30:17 `lh hxqym `sr &vh yhvh `t-msh byn `ys l`stv byn-`b lbtv bnjryh byt `byh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase