Main Index: Hebrew Transliteration

 

Numbers 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

33:1 `lh m$jy bny-ysr`l `sr y&`v m`r& m&rym l&b`tm byd-msh v`hrn.

33:2 vyktb msh `t-mv&`yhm lm$jyhm jl-py yhvh v`lh m$jyhm lmv&`yhm.

33:3 vy$jv mrjm$$ bxds hr`svn bxmsh jsr yvm lxds hr`svn mmxrt hp$x y&`v bny-ysr`l byd rmh ljyny kl-m&rym.

33:4 vm&rym mqbrym `t `sr hkh yhvh bhm kl-bkvr vb`lhyhm jsh yhvh sp+ym.

33:5 vy$jv bny-ysr`l mrjm$$ vyxnv b$kt.

33:6 vy$jv m$kt vyxnv b`tm `sr bq&h hmdbr.

33:7 vy$jv m`tm vysb jl-py hxyrt `sr jl-pny bjl &pvn vyxnv lpny mgdl.

33:8 vy$jv mpny hxyrt vyjbrv btvk-hym hmdbrh vylkv drk slst ymym bmdbr `tm vyxnv bmrh.

33:9 vy$jv mmrh vyb`v `ylmh vb`ylm stym jsrh jynt mym vsbjym tmrym vyxnv-sm.

33:10 vy$jv m`ylm vyxnv jl-ym-$vp.

33:11 vy$jv mym-$vp vyxnv bmdbr-$yn.

33:12 vy$jv mmdbr-$yn vyxnv bdpqh.

33:13 vy$jv mdpqh vyxnv b`lvs.

33:14 vy$jv m`lvs vyxnv brpydm vl`-hyh sm mym ljm lstvt.

33:15 vy$jv mrpydm vyxnv bmdbr $yny.

33:16 vy$jv mmdbr $yny vyxnv bqbrt ht`vh.

33:17 vy$jv mqbrt ht`vh vyxnv bx&rt.

33:18 vy$jv mx&rt vyxnv brtmh.

33:19 vy$jv mrtmh vyxnv brmn pr&.

33:20 vy$jv mrmn pr& vyxnv blbnh.

33:21 vy$jv mlbnh vyxnv br$h.

33:22 vy$jv mr$h vyxnv bqhlth.

33:23 vy$jv mqhlth vyxnv bhr-spr.

33:24 vy$jv mhr-spr vyxnv bxrdh.

33:25 vy$jv mxrdh vyxnv bmqhlt.

33:26 vy$jv mmqhlt vyxnv btxt.

33:27 vy$jv mtxt vyxnv btrx.

33:28 vy$jv mtrx vyxnv bmtqh.

33:29 vy$jv mmtqh vyxnv bxsmnh.

33:30 vy$jv mxsmnh vyxnv bm$rvt.

33:31 vy$jv mm$rvt vyxnv bbny yjqn.

33:32 vy$jv mbny yjqn vyxnv bxr hgdgd.

33:33 vy$jv mxr hgdgd vyxnv by+bth.

33:34 vy$jv my+bth vyxnv bjbrnh.

33:35 vy$jv mjbrnh vyxnv bj&yn gbr.

33:36 vy$jv mj&yn gbr vyxnv bmdbr-&n hv` qds.

33:37 vy$jv mqds vyxnv bhr hhr bq&h `r& `dvm.

33:38 vyjl `hrn hkhn `l-hr hhr jl-py yhvh vymt sm bsnt h`rbjym l&`t bny-ysr`l m`r& m&rym bxds hxmysy b`xd lxds.

33:39 v`hrn bn-sls vjsrym vm`t snh bmtv bhr hhr.

33:40 vysmj hknjny mlk jrd vhv`-ysb bngb b`r& knjn bb` bny ysr`l.

33:41 vy$jv mhr hhr vyxnv b&lmnh.

33:42 vy$jv m&lmnh vyxnv bpvnn.

33:43 vy$jv mpvnn vyxnv b`bt.

33:44 vy$jv m`bt vyxnv bjyy hjbrym bgbvl mv`b.

33:45 vy$jv mjyym vyxnv bdybn gd.

33:46 vy$jv mdybn gd vyxnv bjlmn dbltymh.

33:47 vy$jv mjlmn dbltymh vyxnv bhry hjbrym lpny nbv.

33:48 vy$jv mhry hjbrym vyxnv bjrbt mv`b jl yrdn yrxv.

33:49 vyxnv jl-hyrdn mbyt hysmt jd `bl hs+ym bjrbt mv`b.

33:50 vydbr yhvh `l-msh bjrbt mv`b jl-yrdn yrxv l`mr.

33:51 dbr `l-bny ysr`l v`mrt `lhm ky `tm jbrym `t-hyrdn `l-`r& knjn.

33:52 vhvrstm `t-kl-ysby h`r& mpnykm v`bdtm `t kl-mskytm v`t kl- &lmy m$ktm t`bdv v`t kl-bmvtm tsmydv.

33:53 vhvrstm `t-h`r& vysbtm-bh ky lkm ntty `t-h`r& lrst `th.

33:54 vhtnxltm `t-h`r& bgvrl lmspxtykm lrb trbv `t-nxltv vlmj+ tmjy+ `t-nxltv `l `sr-y&` lv smh hgvrl lv yhyh lm+vt `btykm ttnxlv.

33:55 v`m-l` tvrysv `t-ysby h`r& mpnykm vhyh `sr tvtyrv mhm lskym bjynykm vl&nynm b&dykm v&rrv `tkm jl-h`r& `sr `tm ysbym bh.

33:56 vhyh k`sr dmyty ljsvt lhm `jsh lkm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase