Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joshua 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

23:1 vyhy mymym rbym `xry `sr-hnyx yhvh lysr`l mkl-`ybyhm m$byb vyhvsj zqn b` bymym.

23:2 vyqr` yhvsj lkl-ysr`l lzqnyv vlr`syv vlsp+yv vls+ryv vy`mr `lhm `ny zqnty b`ty bymym.

23:3 v`tm r`ytm `t kl-`sr jsh yhvh `lhykm lkl-hgvym h`lh mpnykm ky yhvh `lhykm hv` hnlxm lkm.

23:4 r`v hplty lkm `t-hgvym hns`rym h`lh bnxlh lsb+ykm mn-hyrdn vkl-hgvym `sr hkrty vhym hgdvl mbv` hsms.

23:5 vyhvh `lhykm hv` yhdpm mpnykm vhvrys `tm mlpnykm vyrstm `t- `r&m k`sr dbr yhvh `lhykm lkm.

23:6 vxzqtm m`d lsmr vljsvt `t kl-hktvb b$pr tvrt msh lblty $vr- mmnv ymyn vsm`vl.

23:7 lblty-bv` bgvym h`lh hns`rym h`lh `tkm vbsm `lhyhm l`-tzkyrv vl` tsbyjv vl` tjbdvm vl` tstxvv lhm.

23:8 ky `m-byhvh `lhykm tdbqv k`sr jsytm jd hyvm hzh.

23:9 vyvrs yhvh mpnykm gvym gdlym vj&vmym v`tm l`-jmd `ys bpnykm jd hyvm hzh.

23:10 `ys-`xd mkm yrdp-`lp ky yhvh `lhykm hv` hnlxm lkm k`sr dbr lkm.

23:11 vnsmrtm m`d lnpstykm l`hbh `t-yhvh `lhykm.

23:12 ky `m-svb tsvbv vdbqtm bytr hgvym h`lh hns`rym h`lh `tkm vhtxtntm bhm vb`tm bhm vhm bkm.

23:13 ydvj tdjv ky l` yv$yp yhvh `lhykm lhvrys `t-hgvym h`lh mlpnykm vhyv lkm lpx vlmvqs vls++ b&dykm vl&nnym bjynykm jd- `bdkm mjl h`dmh h+vbh hz`t `sr ntn lkm yhvh `lhykm.

23:14 vhnh `nky hvlk hyvm bdrk kl-h`r& vydjtm bkl-lbbkm vbkl-npskm ky l`-npl dbr `xd mkl hdbrym h+vbym `sr dbr yhvh `lhykm jlykm hkl b`v lkm l`-npl mmnv dbr `xd.

23:15 vhyh k`sr-b` jlykm kl-hdbr h+vb `sr dbr yhvh `lhykm `lykm kn yby` yhvh jlykm `t kl-hdbr hrj jd-hsmydv `vtkm mjl h`dmh h+vbh hz`t `sr ntn lkm yhvh `lhykm.

23:16 bjbrkm `t-bryt yhvh `lhykm `sr &vh `tkm vhlktm vjbdtm `lhym `xrym vhstxvytm lhm vxrh `p-yhvh bkm v`bdtm mhrh mjl h`r& h+vbh `sr ntn lkm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase