Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joshua 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

24:1 vy`$p yhvsj `t-kl-sb+y ysr`l skmh vyqr` lzqny ysr`l vlr`syv vlsp+yv vls+ryv vyty&bv lpny h`lhym.

24:2 vy`mr yhvsj `l-kl-hjm kh-`mr yhvh `lhy ysr`l bjbr hnhr ysbv `bvtykm mjvlm trx `by `brhm v`by nxvr vyjbdv `lhym `xrym.

24:3 v`qx `t-`bykm `t-`brhm mjbr hnhr v`vlk `vtv bkl-`r& knjn v`rb `t-zrjv v`tn-lv `t-y&xq.

24:4 v`tn ly&xq `t-yjqb v`t-jsv v`tn ljsv `t-hr sjyr lrst `vtv vyjqb vbnyv yrdv m&rym.

24:5 v`slx `t-msh v`t-`hrn v`gp `t-m&rym k`sr jsyty bqrbv v`xr hv&`ty `tkm.

24:6 v`v&y` `t-`bvtykm mm&rym vtb`v hymh vyrdpv m&rym `xry `bvtykm brkb vbprsym ym-$vp.

24:7 vy&jqv `l-yhvh vysm m`pl bynykm vbyn hm&rym vyb` jlyv `t-hym vyk$hv vtr`ynh jynykm `t `sr-jsyty bm&rym vtsbv bmdbr ymym rbym.

24:8 v`b`h `tkm `l-`r& h`mry hyvsb bjbr hyrdn vylxmv `tkm v`tn `vtm bydkm vtyrsv `t-`r&m v`smydm mpnykm.

24:9 vyqm blq bn-&pvr mlk mv`b vylxm bysr`l vyslx vyqr` lbljm bn- bjvr lqll `tkm.

24:10 vl` `byty lsmj lbljm vybrk brvk `tkm v`&l `tkm mydv.

24:11 vtjbrv `t-hyrdn vtb`v `l-yryxv vylxmv bkm bjly-yryxv h`mry vhprzy vhknjny vhxty vhgrgsy hxvy vhybv$y v`tn `vtm bydkm.

24:12 v`slx lpnykm `t-h&rjh vtgrs `vtm mpnykm sny mlky h`mry l` bxrbk vl` bqstk.

24:13 v`tn lkm `r& `sr l`-ygjt bh vjrym `sr l`-bnytm vtsbv bhm krmym vzytym `sr l`-n+jtm `tm `klym.

24:14 vjth yr`v `t-yhvh vjbdv `tv btmym vb`mt vh$yrv `t-`lhym `sr jbdv `bvtykm bjbr hnhr vbm&rym vjbdv `t-yhvh.

24:15 v`m rj bjynykm ljbd `t-yhvh bxrv lkm hyvm `t-my tjbdvn `m `t- `lhym `sr-jbdv `bvtykm `sr bjbr hnhr v`m `t-`lhy h`mry `sr `tm ysbym b`r&m v`nky vbyty njbd `t-yhvh.

24:16 vyjn hjm vy`mr xlylh lnv mjzb `t-yhvh ljbd `lhym `xrym.

24:17 ky yhvh `lhynv hv` hmjlh `tnv v`t-`bvtynv m`r& m&rym mbyt jbdym v`sr jsh ljynynv `t-h`tvt hgdlvt h`lh vysmrnv bkl-hdrk `sr hlknv bh vbkl hjmym `sr jbrnv bqrbm.

24:18 vygrs yhvh `t-kl-hjmym v`t-h`mry ysb h`r& mpnynv gm-`nxnv njbd `t-yhvh ky-hv` `lhynv.

24:19 vy`mr yhvsj `l-hjm l` tvklv ljbd `t-yhvh ky-`lhym qdsym hv` `l-qnv` hv` l`-ys` lpsjkm vlx+`vtykm.

24:20 ky tjzbv `t-yhvh vjbdtm `lhy nkr vsb vhrj lkm vklh `tkm `xry `sr-hy+yb lkm.

24:21 vy`mr hjm `l-yhvsj l` ky `t-yhvh njbd.

24:22 vy`mr yhvsj `l-hjm jdym `tm bkm ky-`tm bxrtm lkm `t-yhvh ljbd `vtv vy`mrv jdym.

24:23 vjth h$yrv `t-`lhy hnkr `sr bqrbkm vh+v `t-lbbkm `l-yhvh `lhy ysr`l.

24:24 vy`mrv hjm `l-yhvsj `t-yhvh `lhynv njbd vbqvlv nsmj.

24:25 vykrt yhvsj bryt ljm byvm hhv` vysm lv xq vmsp+ bskm.

24:26 vyktb yhvsj `t-hdbrym h`lh b$pr tvrt `lhym vyqx `bn gdvlh vyqymh sm txt h`lh `sr bmqds yhvh.

24:27 vy`mr yhvsj `l-kl-hjm hnh h`bn hz`t thyh-bnv ljdh ky-hy` smjh `t kl-`mry yhvh `sr dbr jmnv vhyth bkm ljdh pn-tkxsvn b`lhykm.

24:28 vyslx yhvsj `t-hjm `ys lnxltv.

24:29 vyhy `xry hdbrym h`lh vymt yhvsj bn-nvn jbd yhvh bn-m`h vjsr snym.

24:30 vyqbrv `tv bgbvl nxltv btmnt-$rx `sr bhr-`prym m&pvn lhr- gjs.

24:31 vyjbd ysr`l `t-yhvh kl ymy yhvsj vkl ymy hzqnym `sr h`rykv ymym `xry yhvsj v`sr ydjv `t kl-mjsh yhvh `sr jsh lysr`l.

24:32 v`t-j&mvt yv$p `sr-hjlv bny-ysr`l mm&rym qbrv bskm bxlqt hsdh `sr qnh yjqb m`t bny-xmvr `by-skm bm`h qsy+h vyhyv lbny- yv$p lnxlh.

24:33 v`ljzr bn-`hrn mt vyqbrv `tv bgbjt pynx$ bnv `sr ntn-lv bhr `prym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase