Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

1:1 vyhy `xry mvt yhvsj vys`lv bny ysr`l byhvh l`mr my yjlh-lnv `l-hknjny btxlh lhlxm bv.

1:2 vy`mr yhvh yhvdh yjlh hnh ntty `t-h`r& bydv.

1:3 vy`mr yhvdh lsmjvn `xyv jlh `ty bgvrly vnlxmh bknjny vhlkty gm-`ny `tk bgvrlk vylk `tv smjvn.

1:4 vyjl yhvdh vytn yhvh `t-hknjny vhprzy bydm vykvm bbzq jsrt `lpym `ys.

1:5 vym&`v `t-`dny bzq bbzq vylxmv bv vykv `t-hknjny v`t-hprzy.

1:6 vyn$ `dny bzq vyrdpv `xryv vy`xzv `tv vyq&&v `t-bhnvt ydyv vrglyv.

1:7 vy`mr `dny-bzq sbjym mlkym bhnvt ydyhm vrglyhm mq&&ym hyv mlq+ym txt slxny k`sr jsyty kn slm-ly `lhym vyby`hv yrvslm vymt sm.

1:8 vylxmv bny-yhvdh byrvslm vylkdv `vth vykvh lpy-xrb v`t-hjyr slxv b`s.

1:9 v`xr yrdv bny yhvdh lhlxm bknjny yvsb hhr vhngb vhsplh.

1:10 vylk yhvdh `l-hknjny hyvsb bxbrvn vsm-xbrvn lpnym qryt `rbj vykv `t-ssy v`t-`xymn v`t-tlmy.

1:11 vylk msm `l-yvsby dbyr vsm-dbyr lpnym qryt-$pr.

1:12 vy`mr klb `sr-ykh `t-qryt-$pr vlkdh vntty lv `t-jk$h bty l`sh.

1:13 vylkdh jtny`l bn-qnz `xy klb hq+n mmnv vytn-lv `t-jk$h btv l`sh.

1:14 vyhy bbv`h vt$ythv ls`vl m`t-`byh hsdh vt&nx mjl hxmvr vy`mr- lh klb mh-lk.

1:15 vt`mr lv hbh-ly brkh ky `r& hngb nttny vntth ly glt mym vytn- lh klb `t glt jlyt v`t glt txtyt.

1:16 vbny qyny xtn msh jlv mjyr htmrym `t-bny yhvdh mdbr yhvdh `sr bngb jrd vylk vysb `t-hjm.

1:17 vylk yhvdh `t-smjvn `xyv vykv `t-hknjny yvsb &pt vyxrymv `vth vyqr` `t-sm-hjyr xrmh.

1:18 vylkd yhvdh `t-jzh v`t-gbvlh v`t-`sqlvn v`t-gbvlh v`t-jqrvn v`t-gbvlh.

1:19 vyhy yhvh `t-yhvdh vyrs `t-hhr ky l` lhvrys `t-ysby hjmq ky- rkb brzl lhm.

1:20 vytnv lklb `t-xbrvn k`sr dbr msh vyvrs msm `t-slsh bny hjnq.

1:21 v`t-hybv$y ysb yrvslm l` hvrysv bny bnymn vysb hybv$y `t-bny bnymn byrvslm jd hyvm hzh.

1:22 vyjlv byt-yv$p gm-hm byt-`l vyhvh jmm.

1:23 vytyrv byt-yv$p bbyt-`l vsm-hjyr lpnym lvz.

1:24 vyr`v hsmrym `ys yv&` mn-hjyr vy`mrv lv hr`nv n` `t-mbv` hjyr vjsynv jmk x$d.

1:25 vyr`m `t-mbv` hjyr vykv `t-hjyr lpy-xrb v`t-h`ys v`t-kl- mspxtv slxv.

1:26 vylk h`ys `r& hxtym vybn jyr vyqr` smh lvz hv` smh jd hyvm hzh.

1:27 vl`-hvrys mnsh `t-byt-s`n v`t-bnvtyh v`t-tjnk v`t-bntyh v`t- ysb dvr v`t-bnvtyh v`t-yvsby ybljm v`t-bntyh v`t-yvsby mgdv v`t- bnvtyh vyv`l hknjny lsbt b`r& hz`t.

1:28 vyhy ky-xzq ysr`l vysm `t-hknjny lm$ vhvrys l` hvrysv.

1:29 v`prym l` hvrys `t-hknjny hyvsb bgzr vysb hknjny bqrbv bgzr.

1:30 zbvln l` hvrys `t-yvsby q+rvn v`t-yvsby nhll vysb hknjny bqrbv vyhyv lm$.

1:31 `sr l` hvrys `t-ysby jkv v`t-yvsby &ydvn v`t-`xlb v`t-`kzyb v`t-xlbh v`t-`pyq v`t-rxb.

1:32 vysb h`sry bqrb hknjny ysby h`r& ky l` hvrysv.

1:33 nptly l`-hvrys `t-ysby byt-sms v`t-ysby byt-jnt vysb bqrb hknjny ysby h`r& vysby byt-sms vbyt jnt hyv lhm lm$.

1:34 vylx&v h`mry `t-bny-dn hhrh ky-l` ntnv lrdt ljmq.

1:35 vyv`l h`mry lsbt bhr-xr$ b`ylvn vbsjlbym vtkbd yd byt-yv$p vyhyv lm$.

1:36 vgbvl h`mry mmjlh jqrbym mh$lj vmjlh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase