Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

8:1 vy`mrv `lyv `ys `prym mh-hdbr hzh jsyt lnv lblty qr`vt lnv ky hlkt lhlxm bmdyn vyrybvn `tv bxzqh.

8:2 vy`mr `lyhm mh-jsyty jth kkm hlv` +vb jllvt `prym mb&yr `byjzr.

8:3 bydkm ntn `lhym `t-sry mdyn `t-jrb v`t-z`b vmh-yklty jsvt kkm `z rpth rvxm mjlyv bdbrv hdbr hzh.

8:4 vyb` gdjvn hyrdnh jbr hv` vsls-m`vt h`ys `sr `tv jypym vrdpym.

8:5 vy`mr l`nsy $kvt tnv-n` kkrvt lxm ljm `sr brgly ky-jypym hm v`nky rdp `xry zbx v&lmnj mlky mdyn.

8:6 vy`mr sry $kvt hkp zbx v&lmnj jth bydk ky-ntn l&b`k lxm.

8:7 vy`mr gdjvn lkn btt yhvh `t-zbx v`t-&lmnj bydy vdsty `t-bsrkm `t-qv&y hmdbr v`t-hbrqnym.

8:8 vyjl msm pnv`l vydbr `lyhm kz`t vyjnv `vtv `nsy pnv`l k`sr jnv `nsy $kvt.

8:9 vy`mr gm-l`nsy pnv`l l`mr bsvby bslvm `t& `t-hmgdl hzh.

8:10 vzbx v&lmnj bqrqr vmxnyhm jmm kxmst jsr `lp kl hnvtrym mkl mxnh bny-qdm vhnplym m`h vjsrym `lp `ys slp xrb.

8:11 vyjl gdjvn drk hskvny b`hlym mqdm lnbx vygbhh vyk `t-hmxnh vhmxnh hyh b+x.

8:12 vynv$v zbx v&lmnj vyrdp `xryhm vylkd `t-sny mlky mdyn `t-zbx v`t-&lmnj vkl-hmxnh hxryd.

8:13 vysb gdjvn bn-yv`s mn-hmlxmh mlmjlh hxr$.

8:14 vylkd-njr m`nsy $kvt vys`lhv vyktb `lyv `t-sry $kvt v`t- zqnyh sbjym vsbjh `ys.

8:15 vyb` `l-`nsy $kvt vy`mr hnh zbx v&lmnj `sr xrptm `vty l`mr hkp zbx v&lmnj jth bydk ky ntn l`nsyk hyjpym lxm.

8:16 vyqx `t-zqny hjyr v`t-qv&y hmdbr v`t-hbrqnym vydj bhm `t `nsy $kvt.

8:17 v`t-mgdl pnv`l nt& vyhrg `t-`nsy hjyr.

8:18 vy`mr `l-zbx v`l-&lmnj `yph h`nsym `sr hrgtm btbvr vy`mrv kmvk kmvhm `xd kt`r bny hmlk.

8:19 vy`mr `xy bny-`my hm xy-yhvh lv hxytm `vtm l` hrgty `tkm.

8:20 vy`mr lytr bkvrv qvm hrg `vtm vl`-slp hnjr xrbv ky yr` ky jvdnv njr.

8:21 vy`mr zbx v&lmnj qvm `th vpgj-bnv ky k`ys gbvrtv vyqm gdjvn vyhrg `t-zbx v`t-&lmnj vyqx `t-hshrnym `sr b&v`ry gmlyhm.

8:22 vy`mrv `ys-ysr`l `l-gdjvn msl-bnv gm-`th gm-bnk gm bn-bnk ky hvsjtnv myd mdyn.

8:23 vy`mr `lhm gdjvn l`-`msl `ny bkm vl`-ymsl bny bkm yhvh ymsl bkm.

8:24 vy`mr `lhm gdjvn `s`lh mkm s`lh vtnv-ly `ys nzm sllv ky-nzmy zhb lhm ky ysmj`lym hm.

8:25 vy`mrv ntvn ntn vyprsv `t-hsmlh vyslykv smh `ys nzm sllv.

8:26 vyhy msql nzmy hzhb `sr s`l `lp vsbj-m`vt zhb lbd mn-hshrnym vhn+pvt vbgdy h`rgmn sjl mlky mdyn vlbd mn-hjnqvt `sr b&v`ry gmlyhm.

8:27 vyjs `vtv gdjvn l`pvd vy&g `vtv bjyrv bjprh vyznv kl-ysr`l `xryv sm vyhy lgdjvn vlbytv lmvqs.

8:28 vyknj mdyn lpny bny ysr`l vl` y$pv ls`t r`sm vtsq+ h`r& `rbjym snh bymy gdjvn.

8:29 vylk yrbjl bn-yv`s vysb bbytv.

8:30 vlgdjvn hyv sbjym bnym y&`y yrkv ky-nsym rbvt hyv lv.

8:31 vpylgsv `sr bskm yldh-lv gm-hy` bn vysm `t-smv `bymlk.

8:32 vymt gdjvn bn-yv`s bsybh +vbh vyqbr bqbr yv`s `byv bjprh `by hjzry.

8:33 vyhy k`sr mt gdjvn vysvbv bny ysr`l vyznv `xry hbjlym vysymv lhm bjl bryt l`lhym.

8:34 vl` zkrv bny ysr`l `t-yhvh `lhyhm hm&yl `vtm myd kl-`ybyhm m$byb.

8:35 vl`-jsv x$d jm-byt yrbjl gdjvn kkl-h+vbh `sr jsh jm-ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase