Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

11:1 vyptx hgljdy hyh gbvr xyl vhv` bn-`sh zvnh vyvld gljd `t- yptx.

11:2 vtld `st-gljd lv bnym vygdlv bny-h`sh vygrsv `t-yptx vy`mrv lv l`-tnxl bbyt-`bynv ky bn-`sh `xrt `th.

11:3 vybrx yptx mpny `xyv vysb b`r& +vb vytlq+v `l-yptx `nsym ryqym vy&`v jmv.

11:4 vyhy mymym vylxmv bny-jmvn jm-ysr`l.

11:5 vyhy k`sr-nlxmv bny-jmvn jm-ysr`l vylkv zqny gljd lqxt `t- yptx m`r& +vb.

11:6 vy`mrv lyptx lkh vhyyth lnv lq&yn vnlxmh bbny jmvn.

11:7 vy`mr yptx lzqny gljd hl` `tm sn`tm `vty vtgrsvny mbyt `by vmdvj b`tm `ly jth k`sr &r lkm.

11:8 vy`mrv zqny gljd `l-yptx lkn jth sbnv `lyk vhlkt jmnv vnlxmt bbny jmvn vhyyt lnv lr`s lkl ysby gljd.

11:9 vy`mr yptx `l-zqny gljd `m-msybym `tm `vty lhlxm bbny jmvn vntn yhvh `vtm lpny `nky `hyh lkm lr`s.

11:10 vy`mrv zqny-gljd `l-yptx yhvh yhyh smj bynvtynv `m-l` kdbrk kn njsh.

11:11 vylk yptx jm-zqny gljd vysymv hjm `vtv jlyhm lr`s vlq&yn vydbr yptx `t-kl-dbryv lpny yhvh bm&ph.

11:12 vyslx yptx ml`kym `l-mlk bny-jmvn l`mr mh-ly vlk ky-b`t `ly lhlxm b`r&y.

11:13 vy`mr mlk bny-jmvn `l-ml`ky yptx ky-lqx ysr`l `t-`r&y bjlvtv mm&rym m`rnvn vjd-hybq vjd-hyrdn vjth hsybh `thn bslvm.

11:14 vyv$p jvd yptx vyslx ml`kym `l-mlk bny jmvn.

11:15 vy`mr lv kh `mr yptx l`-lqx ysr`l `t-`r& mv`b v`t-`r& bny jmvn.

11:16 ky bjlvtm mm&rym vylk ysr`l bmdbr jd-ym-$vp vyb` qdsh.

11:17 vyslx ysr`l ml`kym `l-mlk `dvm l`mr `jbrh-n` b`r&k vl` smj mlk `dvm vgm `l-mlk mv`b slx vl` `bh vysb ysr`l bqds.

11:18 vylk bmdbr vy$b `t-`r& `dvm v`t-`r& mv`b vyb` mmzrx-sms l`r& mv`b vyxnvn bjbr `rnvn vl`-b`v bgbvl mv`b ky `rnvn gbvl mv`b.

11:19 vyslx ysr`l ml`kym `l-$yxvn mlk-h`mry mlk xsbvn vy`mr lv ysr`l njbrh-n` b`r&k jd-mqvmy.

11:20 vl`-h`myn $yxvn `t-ysr`l jbr bgblv vy`$p $yxvn `t-kl-jmv vyxnv byh&h vylxm jm-ysr`l.

11:21 vytn yhvh `lhy-ysr`l `t-$yxvn v`t-kl-jmv byd ysr`l vykvm vyyrs ysr`l `t kl-`r& h`mry yvsb h`r& hhy`.

11:22 vyyrsv `t kl-gbvl h`mry m`rnvn vjd-hybq vmn-hmdbr vjd-hyrdn.

11:23 vjth yhvh `lhy ysr`l hvrys `t-h`mry mpny jmv ysr`l v`th tyrsnv.

11:24 hl` `t `sr yvrysk kmvs `lhyk `vtv tyrs v`t kl-`sr hvrys yhvh `lhynv mpnynv `vtv nyrs.

11:25 vjth h+vb +vb `th mblq bn-&pvr mlk mv`b hrvb rb jm-ysr`l `m- nlxm nlxm bm.

11:26 bsbt ysr`l bxsbvn vbbnvtyh vbjrjvr vbbnvtyh vbkl-hjrym `sr jl-ydy `rnvn sls m`vt snh vmdvj l`-h<m bjt hhy`.

11:27 v`nky l`-x+`ty lk v`th jsh `ty rjh lhlxm by ysp+ yhvh hsp+ hyvm byn bny ysr`l vbyn bny jmvn.

11:28 vl` smj mlk bny jmvn `l-dbry yptx `sr slx `lyv.

11:29 vthy jl-yptx rvx yhvh vyjbr `t-hgljd v`t-mnsh vyjbr `t-m&ph gljd vmm&ph gljd jbr bny jmvn.

11:30 vydr yptx ndr lyhvh vy`mr `m-ntvn ttn `t-bny jmvn bydy.

11:31 vhyh hyv&` `sr y&` mdlty byty lqr`ty bsvby bslvm mbny jmvn vhyh lyhvh vhjlythv jvlh.

11:32 vyjbr yptx `l-bny jmvn lhlxm bm vytnm yhvh bydv.

11:33 vykm mjrvjr vjd-bv`k mnyt jsrym jyr vjd `bl krmym mkh gdvlh m`d vyknjv bny jmvn mpny bny ysr`l.

11:34 vyb` yptx hm&ph `l-bytv vhnh btv y&`t lqr`tv btpym vbmxlvt vrq hy` yxydh `yn-lv mmnv bn `v-bt.

11:35 vyhy kr`vtv `vth vyqrj `t-bgdyv vy`mr `hh bty hkrj hkrjtny v`t hyyt bjkry v`nky p&yty-py `l-yhvh vl` `vkl lsvb.

11:36 vt`mr `lyv `by p&yth `t-pyk `l-yhvh jsh ly k`sr y&` mpyk `xry `sr jsh lk yhvh nqmvt m`ybyk mbny jmvn.

11:37 vt`mr `l-`byh yjsh ly hdbr hzh hrph mmny snym xdsym v`lkh vyrdty jl-hhrym v`bkh jl-btvly `nky vrjyty.

11:38 vy`mr lky vyslx `vth sny xdsym vtlk hy` vrjvtyh vtbk jl- btvlyh jl-hhrym.

11:39 vyhy mq& snym xdsym vtsb `l-`byh vyjs lh `t-ndrv `sr ndr vhy` l`-ydjh `ys vthy-xq bysr`l.

11:40 mymym ymymh tlknh bnvt ysr`l ltnvt lbt-yptx hgljdy `rbjt ymym bsnh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase