Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

16:1 vylk smsvn jzth vyr`-sm `sh zvnh vyb` `lyh.

16:2 ljztym l`mr b` smsvn hnh vy$bv vy`rbv-lv kl-hlylh bsjr hjyr vytxrsv kl-hlylh l`mr jd-`vr hbqr vhrgnhv.

16:3 vyskb smsvn jd-x&y hlylh vyqm bx&y hlylh vy`xz bdltvt sjr- hjyr vbsty hmzvzvt vy$jm jm-hbryx vysm jl-ktpyv vyjlm `l-r`s hhr `sr jl-pny xbrvn.

16:4 vyhy `xry-kn vy`hb `sh bnxl srq vsmh dlylh.

16:5 vyjlv `lyh $rny plstym vy`mrv lh pty `vtv vr`y bmh kxv gdvl vbmh nvkl lv v`$rnhv ljntv v`nxnv ntn-lk `ys `lp vm`h k$p.

16:6 vt`mr dlylh `l-smsvn hgydh-n` ly bmh kxk gdvl vbmh t`$r ljnvtk.

16:7 vy`mr `lyh smsvn `m-y`$rny bsbjh ytrym lxym `sr l`-xrbv vxlyty vhyyty k`xd h`dm.

16:8 vyjlv-lh $rny plstym sbjh ytrym lxym `sr l`-xrbv vt`$rhv bhm.

16:9 vh`rb ysb lh bxdr vt`mr `lyv plstym jlyk smsvn vyntq `t- hytrym k`sr yntq ptyl-hnjrt bhryxv `s vl` nvdj kxv.

16:10 vt`mr dlylh `l-smsvn hnh htlt by vtdbr `ly kzbym jth hgydh- n` ly bmh t`$r.

16:11 vy`mr `lyh `m-`$vr y`$rvny bjbtym xdsym `sr l`-njsh bhm ml`kh vxlyty vhyyty k`xd h`dm.

16:12 vtqx dlylh jbtym xdsym vt`$rhv bhm vt`mr `lyv plstym jlyk smsvn vh`rb ysb bxdr vyntqm mjl zrjtyv kxv+.

16:13 vt`mr dlylh `l-smsvn jd-hnh htlt by vtdbr `ly kzbym hgydh ly bmh t`$r vy`mr `lyh `m-t`rgy `t-sbj mxlpvt r`sy jm-hm$kt.

16:14 vttqj bytd vt`mr `lyv plstym jlyk smsvn vyyq& msntv vy$j `t- hytd h`rg v`t-hm$kt.

16:15 vt`mr `lyv `yk t`mr `hbtyk vlbk `yn `ty zh sls pjmym htlt by vl`-hgdt ly bmh kxk gdvl.

16:16 vyhy ky-h&yqh lv bdbryh kl-hymym vt`l&hv vtq&r npsv lmvt.

16:17 vygd-lh `t-kl-lbv vy`mr lh mvrh l`-jlh jl-r`sy ky-nzyr `lhym `ny mb+n `my `m-glxty v$r mmny kxy vxlyty vhyyty kkl-h`dm.

16:18 vtr` dlylh ky-hgyd lh `t-kl-lbv vtslx vtqr` l$rny plstym l`mr jlv hpjm ky-hgyd lh `t-kl-lbv vjlv `lyh $rny plstym vyjlv hk$p bydm.

16:19 vtysnhv jl-brkyh vtqr` l`ys vtglx `t-sbj mxlpvt r`sv vtxl ljnvtv vy$r kxv mjlyv.

16:20 vt`mr plstym jlyk smsvn vyq& msntv vy`mr `&` kpjm bpjm v`njr vhv` l` ydj ky yhvh $r mjlyv.

16:21 vy`xzvhv plstym vynqrv `t-jynyv vyvrydv `vtv jzth vy`$rvhv bnxstym vyhy +vxn bbyt h`$yrym.

16:22 vyxl sjr-r`sv l&mx k`sr glx.

16:23 v$rny plstym n`$pv lzbx zbx-gdvl ldgvn `lhyhm vlsmxh vy`mrv ntn `lhynv bydnv `t smsvn `vybynv.

16:24 vyr`v `tv hjm vyhllv `t-`lhyhm ky `mrv ntn `lhynv bydnv `t- `vybnv v`t mxryb `r&nv v`sr hrbh `t-xllynv.

16:25 vyhy ky +vb lbm vy`mrv qr`v lsmsvn vysxq-lnv vyqr`v lsmsvn mbyt h`$yrym vy&xq lpnyhm vyjmydv `vtv byn hjmvdym.

16:26 vy`mr smsvn `l-hnjr hmxzyq bydv hnyxh `vty vhymsny `t-hjmdym `sr hbyt nkvn jlyhm v`sjn jlyhm.

16:27 vhbyt ml` h`nsym vhnsym vsmh kl $rny plstym vjl-hgg kslst `lpym `ys v`sh hr`ym bsxvq smsvn.

16:28 vyqr` smsvn `l-yhvh vy`mr `dny yhvh zkrny n` vxzqny n` `k hpjm hzh h`lhym v`nqmh nqm-`xt msty jyny mplstym.

16:29 vylpt smsvn `t-sny jmvdy htvk `sr hbyt nkvn jlyhm vy$mk jlyhm `xd bymynv v`xd bsm`lv.

16:30 vy`mr smsvn tmvt npsy jm-plstym vy+ bkx vypl hbyt jl-h$rnym vjl-kl-hjm `sr-bv vyhyv hmtym `sr hmyt bmvtv rbym m`sr hmyt bxyyv.

16:31 vyrdv `xyv vkl-byt `byhv vys`v `tv vyjlv vyqbrv `vtv byn &rjh vbyn `st`l bqbr mnvx `byv vhv` sp+ `t-ysr`l jsrym snh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase