Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

19:1 vyhy bymym hhm vmlk `yn bysr`l vyhy `ys lvy gr byrkty hr- `prym vyqx-lv `sh pylgs mbyt lxm yhvdh.

19:2 vtznh jlyv pylgsv vtlk m`tv `l-byt `byh `l-byt lxm yhvdh vthy- sm ymym `rbjh xdsym.

19:3 vyqm `ysh vylk `xryh ldbr jl-lbh lhsybv vnjrv jmv v&md xmrym vtby`hv byt `byh vyr`hv `by hnjrh vysmx lqr`tv.

19:4 vyxzq-bv xtnv `by hnjrh vysb `tv slst ymym vy`klv vystv vylynv sm.

19:5 vyhy byvm hrbyjy vyskymv bbqr vyqm llkt vy`mr `by hnjrh `l- xtnv $jd lbk pt-lxm v`xr tlkv.

19:6 vysbv vy`klv snyhm yxdv vystv vy`mr `by hnjrh `l-h`ys hv`l-n` vlyn vy+b lbk.

19:7 vyqm h`ys llkt vyp&r-bv xtnv vysb vyln sm.

19:8 vyskm bbqr byvm hxmysy llkt vy`mr `by hnjrh $jd-n` lbbk vhtmhmhv jd-n+vt hyvm vy`klv snyhm.

19:9 vyqm h`ys llkt hv` vpylgsv vnjrv vy`mr lv xtnv `by hnjrh hnh n` rph hyvm ljrb lynv-n` hnh xnvt hyvm lyn ph vyy+b lbbk vhskmtm mxr ldrkkm vhlkt l`hlk.

19:10 vl`-`bh h`ys llvn vyqm vylk vyb` jd-nkx ybv$ hy` yrvslm vjmv &md xmvrym xbvsym vpylgsv jmv.

19:11 hm jm-ybv$ vhyvm rd m`d vy`mr hnjr `l-`dnyv lkh-n` vn$vrh `l- jyr-hybv$y hz`t vnlyn bh.

19:12 vy`mr `lyv `dnyv l` n$vr `l-jyr nkry `sr l`-mbny ysr`l hnh vjbrnv jd-gbjh.

19:13 vy`mr lnjrv lk vnqrbh b`xd hmqmvt vlnv bgbjh `v brmh.

19:14 vyjbrv vylkv vtb` lhm hsms `&l hgbjh `sr lbnymn.

19:15 vy$rv sm lbv` llvn bgbjh vyb` vysb brxvb hjyr v`yn `ys m`$p- `vtm hbyth llvn.

19:16 vhnh `ys zqn b` mn-mjshv mn-hsdh bjrb vh`ys mhr `prym vhv`- gr bgbjh v`nsy hmqvm bny ymyny.

19:17 vys` jynyv vyr` `t-h`ys h`rx brxb hjyr vy`mr h`ys hzqn `nh tlk vm`yn tbv`.

19:18 vy`mr `lyv jbrym `nxnv mbyt-lxm yhvdh jd-yrkty hr-`prym msm `nky v`lk jd-byt lxm yhvdh v`t-byt yhvh `ny hlk v`yn `ys m`$p `vty hbyth.

19:19 vgm-tbn gm-m$pv` ys lxmvrynv vgm lxm vyyn ys-ly vl`mtk vlnjr jm-jbdyk `yn mx$vr kl-dbr.

19:20 vy`mr h`ys hzqn slvm lk rq kl-mx$vrk jly rq brxvb `l-tln.

19:21 vyby`hv lbytv vybvl lxmvrym vyrx&v rglyhm vy`klv vystv.

19:22 hmh my+ybym `t-lbm vhnh `nsy hjyr `nsy bny-blyjl n$bv `t- hbyt mtdpqym jl-hdlt vy`mrv `l-h`ys bjl hbyt hzqn l`mr hv&` `t- h`ys `sr-b` `l-bytk vndjnv.

19:23 vy&` `lyhm h`ys bjl hbyt vy`mr `lhm `l-`xy `l-trjv n` `xry `sr-b` h`ys hzh `l-byty `l-tjsv `t-hnblh hz`t.

19:24 hnh bty hbtvlh vpylgshv `v&y`h-n` `vtm vjnv `vtm vjsv lhm h+vb bjynykm vl`ys hzh l` tjsv dbr hnblh hz`t.

19:25 vl`-`bv h`nsym lsmj lv vyxzq h`ys bpylgsv vy&` `lyhm hxv& vydjv `vth vytjllv-bh kl-hlylh jd-hbqr vyslxvh bjlvt hsxr.

19:26 vtb` h`sh lpnvt hbqr vtpl ptx byt-h`ys `sr-`dvnyh sm jd- h`vr.

19:27 vyqm `dnyh bbqr vyptx dltvt hbyt vy&` llkt ldrkv vhnh h`sh pylgsv nplt ptx hbyt vydyh jl-h$p.

19:28 vy`mr `lyh qvmy vnlkh v`yn jnh vyqxh jl-hxmvr vyqm h`ys vylk lmqmv.

19:29 vyb` `l-bytv vyqx `t-hm`klt vyxzq bpylgsv vyntxh lj&myh lsnym jsr ntxym vyslxh bkl gbvl ysr`l.

19:30 vhyh kl-hr`h v`mr l`-nhyth vl`-nr`th kz`t lmyvm jlvt bny- ysr`l m`r& m&rym jd hyvm hzh symv-lkm jlyh j&v vdbrv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase