Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ruth 2

[1] [2] [3] [4]

2:1 vlnjmy mydj l`ysh `ys gbvr xyl mmspxt `lymlk vsmv bjz.

2:2 vt`mr rvt hmv`byh `l-njmy `lkh-n` hsdh v`lq+h bsblym `xr `sr `m&`-xn bjynyv vt`mr lh lky bty.

2:3 vtlk vtbv` vtlq+ bsdh `xry hq&rym vyqr mqrh xlqt hsdh lbjz `sr mmspxt `lymlk.

2:4 vhnh-bjz b` mbyt lxm vy`mr lqv&rym yhvh jmkm vy`mrv lv ybrkk yhvh.

2:5 vy`mr bjz lnjrv hn&b jl-hqv&rym lmy hnjrh hz`t.

2:6 vyjn hnjr hn&b jl-hqv&rym vy`mr njrh mv`byh hy` hsbh jm-njmy msdh mv`b.

2:7 vt`mr `lq+h-n` v`$pty bjmrym `xry hqv&rym vtbv` vtjmvd m`z hbqr vjd-jth zh sbth hbyt mj+.

2:8 vy`mr bjz `l-rvt hlv` smjt bty `l-tlky llq+ bsdh `xr vgm l` tjbvry mzh vkh tdbqyn jm-njrty.

2:9 jynyk bsdh `sr-yq&rvn vhlkt `xryhn hlv` &vyty `t-hnjrym lblty ngjk v&mt vhlkt `l-hklym vstyt m`sr ys`bvn hnjrym.

2:10 vtpl jl-pnyh vtstxv `r&h vt`mr `lyv mdvj m&`ty xn bjynyk lhkyrny v`nky nkryh.

2:11 vyjn bjz vy`mr lh hgd hgd ly kl `sr-jsyt `t-xmvtk `xry mvt `ysk vtjzby `byk v`mk v`r& mvldtk vtlky `l-jm `sr l`-ydjt tmvl slsvm.

2:12 yslm yhvh pjlk vthy mskrtk slmh mjm yhvh `lhy ysr`l `sr-b`t lx$vt txt-knpyv.

2:13 vt`mr `m&`-xn bjynyk `dny ky nxmtny vky dbrt jl-lb spxtk v`nky l` `hyh k`xt spxtyk.

2:14 vy`mr lh bjz ljt h`kl gsy hlm v`klt mn-hlxm v+blt ptk bxm& vtsb m&d hqv&rym vy&b+-lh qly vt`kl vtsbj vttr.

2:15 vtqm llq+ vy&v bjz `t-njryv l`mr gm byn hjmrym tlq+ vl` tklymvh.

2:16 vgm sl-tslv lh mn-h&btym vjzbtm vlq+h vl` tgjrv-bh.

2:17 vtlq+ bsdh jd-hjrb vtxb+ `t `sr-lq+h vyhy k`yph sjrym.

2:18 vts` vtbv` hjyr vtr` xmvth `t `sr-lq+h vtv&` vttn-lh `t `sr- hvtrh msbjh.

2:19 vt`mr lh xmvth `yph lq+t hyvm v`nh jsyt yhy mkyrk brvk vtgd lxmvth `t `sr-jsth jmv vt`mr sm h`ys `sr jsyty jmv hyvm bjz.

2:20 vt`mr njmy lklth brvk hv` lyhvh `sr l`-jzb x$dv `t-hxyym v`t- hmtym vt`mr lh njmy qrvb lnv h`ys mg`lnv hv`.

2:21 vt`mr rvt hmv`byh gm ky-`mr `ly jm-hnjrym `sr-ly tdbqyn jd `m-klv `t kl-hq&yr `sr-ly.

2:22 vt`mr njmy `l-rvt klth +vb bty ky t&`y jm-njrvtyv vl` ypgjv- bk bsdh `xr.

2:23 vtdbq bnjrvt bjz llq+ jd-klvt q&yr-hsjrym vq&yr hx+ym vtsb `t-xmvth.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase