Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ruth 3

[1] [2] [3] [4]

3:1 vt`mr lh njmy xmvth bty hl` `bqs-lk mnvx `sr yy+b-lk.

3:2 vjth hl` bjz mdjtnv `sr hyyt `t-njrvtyv hnh-hv` zrh `t-grn hsjrym hlylh.

3:3 vrx&t v$kt vsmt smltk jlyk vyrdty hgrn `l-tvdjy l`ys jd kltv l`kl vlstvt.

3:4 vyhy bskbv vydjt `t-hmqvm `sr yskb-sm vb`t vglyt mrgltyv vskbty vhv` ygyd lk `t `sr tjsyn.

3:5 vt`mr `lyh kl `sr-t`mry `jsh.

3:6 vtrd hgrn vtjs kkl `sr-&vth xmvth.

3:7 vy`kl bjz vyst vyy+b lbv vyb` lskb bq&h hjrmh vtb` bl+ vtgl mrgltyv vtskb.

3:8 vyhy bx&y hlylh vyxrd h`ys vylpt vhnh `sh skbt mrgltyv.

3:9 vy`mr my-`t vt`mr `nky rvt `mtk vprst knpk jl-`mtk ky g`l `th.

3:10 vy`mr brvkh `t lyhvh bty hy+bt x$dk h`xrvn mn-hr`svn lblty- lkt `xry hbxvrym `m-dl v`m-jsyr.

3:11 vjth bty `l-tyr`y kl `sr-t`mry `jsh-lk ky yvdj kl-sjr jmy ky `st xyl `t.

3:12 vjth ky `mnm ky `m g`l `nky vgm ys g`l qrvb mmny.

3:13 lyny hlylh vhyh bbqr `m-yg`lk +vb yg`l v`m-l` yxp& lg`lk vg`ltyk `nky xy-yhvh skby jd-hbqr.

3:14 vtskb mrgltv jd-hbqr vtqm b+rvm ykyr `ys `t-rjhv vy`mr `l- yvdj ky-b`h h`sh hgrn.

3:15 vy`mr hby hm+pxt `sr-jlyk v`xzy-bh vt`xz bh vymd ss-sjrym vyst jlyh vyb` hjyr.

3:16 vtbv` `l-xmvth vt`mr my-`t bty vtgd-lh `t kl-`sr jsh-lh h`ys.

3:17 vt`mr ss-hsjrym h`lh ntn ly ky `mr `l-tbv`y ryqm `l-xmvtk.

3:18 vt`mr sby bty jd `sr tdjyn `yk ypl dbr ky l` ysq+ h`ys ky-`m- klh hdbr hyvm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase