Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

2:1 vttpll xnh vt`mr jl& lby byhvh rmh qrny byhvh rxb py jl-`vyby ky smxty bysvjtk.

2:2 `yn-qdvs kyhvh ky `yn bltk v`yn &vr k`lhynv.

2:3 `l-trbv tdbrv gbhh gbhh y&` jtq mpykm ky `l djvt yhvh vl` ntknv jllvt.

2:4 qst gbrym xtym vnkslym `zrv xyl.

2:5 sbjym blxm nskrv vrjbym xdlv jd-jqrh yldh sbjh vrbt bnym `mllh.

2:6 yhvh mmyt vmxyh mvryd s`vl vyjl.

2:7 yhvh mvrys vmjsyr mspyl `p-mrvmm.

2:8 mqym mjpr dl m`spt yrym `byvn lhvsyb jm-ndybym vk$` kbvd ynxlm ky lyhvh m&qy `r& vyst jlyhm tbl.

2:9 rgly x$ydv ysmr vrsjym bxsk ydmv ky-l` bkx ygbr-`ys.

2:10 yhvh yxtv mrybv jlv bsmym yrjm yhvh ydyn `p$y-`r& vytn-jz lmlkv vyrm qrn msyxv.

2:11 vylk `lqnh hrmth jl-bytv vhnjr hyh msrt `t-yhvh `t-pny jly hkhn.

2:12 vbny jly bny blyjl l` ydjv `t-yhvh.

2:13 vmsp+ hkhnym `t-hjm kl-`ys zbx zbx vb` njr hkhn kbsl hbsr vhmzlg sls-hsnym bydv.

2:14 vhkh bkyvr `v bdvd `v bqlxt `v bprvr kl `sr yjlh hmzlg yqx hkhn bv kkh yjsv lkl-ysr`l hb`ym sm bslh.

2:15 gm b+rm yq+rvn `t-hxlb vb` njr hkhn v`mr l`ys hzbx tnh bsr l&lvt lkhn vl`-yqx mmk bsr mbsl ky `m-xy.

2:16 vy`mr `lyv h`ys q+r yq+yrvn kyvm hxlb vqx-lk k`sr t`vh npsk v`mr lv ky jth ttn v`m-l` lqxty bxzqh.

2:17 vthy x+`t hnjrym gdvlh m`d `t-pny yhvh ky n`&v h`nsym `t mnxt yhvh.

2:18 vsmv`l msrt `t-pny yhvh njr xgvr `pvd bd.

2:19 vmjyl q+n tjsh-lv `mv vhjlth lv mymym ymymh bjlvth `t-`ysh lzbx `t-zbx hymym.

2:20 vbrk jly `t-`lqnh v`t-`stv v`mr ysm yhvh lk zrj mn-h`sh hz`t txt hs`lh `sr s`l lyhvh vhlkv lmqmv.

2:21 ky-pqd yhvh `t-xnh vthr vtld slsh-bnym vsty bnvt vygdl hnjr smv`l jm-yhvh.

2:22 vjly zqn m`d vsmj `t kl-`sr yjsvn bnyv lkl-ysr`l v`t `sr- yskbvn `t-hnsym h&b`vt ptx `hl mvjd.

2:23 vy`mr lhm lmh tjsvn kdbrym h`lh `sr `nky smj `t-dbrykm rjym m`t kl-hjm `lh.

2:24 `l bny ky lv`-+vbh hsmjh `sr `nky smj mjbrym jm-yhvh.

2:25 `m-yx+` `ys l`ys vpllv `lhym v`m lyhvh yx+`-`ys my ytpll-lv vl` ysmjv lqvl `byhm ky-xp& yhvh lhmytm.

2:26 vhnjr smv`l hlk vgdl v+vb gm jm-yhvh vgm jm-`nsym.

2:27 vyb` `ys-`lhym `l-jly vy`mr `lyv kh `mr yhvh hnglh nglyty `l- byt `byk bhyvtm bm&rym lbyt prjh.

2:28 vbxr `tv mkl-sb+y ysr`l ly lkhn ljlvt jl-mzbxy lhq+yr q+rt ls`t `pvd lpny v`tnh lbyt `byk `t-kl-`sy bny ysr`l.

2:29 lmh tbj+v bzbxy vbmnxty `sr &vyty mjvn vtkbd `t-bnyk mmny lhbry`km mr`syt kl-mnxt ysr`l ljmy.

2:30 lkn n`m-yhvh `lhy ysr`l `mvr `mrty bytk vbyt `byk ythlkv lpny jd-jvlm vjth n`m-yhvh xlylh ly ky-mkbdy `kbd vbzy yqlv.

2:31 hnh ymym b`ym vgdjty `t-zrjk v`t-zrj byt `byk mhyvt zqn bbytk.

2:32 vhb+t &r mjvn bkl `sr-yy+yb `t-ysr`l vl`-yhyh zqn bbytk kl- hymym.

2:33 v`ys l`-`kryt lk mjm mzbxy lklvt `t-jynyk vl`dyb `t-npsk vkl- mrbyt bytk ymvtv `nsym.

2:34 vzh-lk h`vt `sr yb` `l-sny bnyk `l-xpny vpynx$ byvm `xd ymvtv snyhm.

2:35 vhqymty ly khn n`mn k`sr blbby vbnpsy yjsh vbnyty lv byt n`mn vhthlk lpny-msyxy kl-hymym.

2:36 vhyh kl-hnvtr bbytk ybv` lhstxvt lv l`gvrt k$p vkkr-lxm v`mr $pxny n` `l-`xt hkhnvt l`kl pt-lxm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase