Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

6:1 vyhy `rvn-yhvh bsdh plstym sbjh xdsym.

6:2 vyqr`v plstym lkhnym vlq$mym l`mr mh-njsh l`rvn yhvh hvdjnv bmh nslxnv lmqvmv.

6:3 vy`mrv `m-mslxym `t-`rvn `lhy ysr`l `l-tslxv `tv ryqm ky-hsb tsybv lv `sm `z trp`v vnvdj lkm lmh l`-t$vr ydv mkm.

6:4 vy`mrv mh h`sm `sr nsyb lv vy`mrv m$pr $rny plstym xmsh jply zhb vxmsh jkbry zhb ky-mgph `xt lklm vl$rnykm.

6:5 vjsytm &lmy jplykm v&lmy jkbrykm hmsxytm `t-h`r& vnttm l`lhy ysr`l kbvd `vly yql `t-ydv mjlykm vmjl `lhykm vmjl `r&km.

6:6 vlmh tkbdv `t-lbbkm k`sr kbdv m&rym vprjh `t-lbm hlv` k`sr htjll bhm vyslxvm vylkv.

6:7 vjth qxv vjsv jglh xdsh `xt vsty prvt jlvt `sr l`-jlh jlyhm jl v`$rtm `t-hprvt bjglh vhsybtm bnyhm m`xryhm hbyth.

6:8 vlqxtm `t-`rvn yhvh vnttm `tv `l-hjglh v`t kly hzhb `sr hsbtm lv `sm tsymv b`rgz m&dv vslxtm `tv vhlk.

6:9 vr`ytm `m-drk gbvlv yjlh byt sms hv` jsh lnv `t-hrjh hgdvlh hz`t v`m-l` vydjnv ky l` ydv ngjh bnv mqrh hv` hyh lnv.

6:10 vyjsv h`nsym kn vyqxv sty prvt jlvt vy`$rvm bjglh v`t-bnyhm klv bbyt.

6:11 vysmv `t-`rvn yhvh `l-hjglh v`t h`rgz v`t jkbry hzhb v`t &lmy +xryhm.

6:12 vysrnh hprvt bdrk jl-drk byt sms bm$lh `xt hlkv hlk vgjv vl`- $rv ymyn vsm`vl v$rny plstym hlkym `xryhm jd-gbvl byt sms.

6:13 vbyt sms q&rym q&yr-x+ym bjmq vys`v `t-jynyhm vyr`v `t-h`rvn vysmxv lr`vt.

6:14 vhjglh b`h `l-sdh yhvsj byt-hsmsy vtjmd sm vsm `bn gdvlh vybqjv `t-j&y hjglh v`t-hprvt hjlv jlh lyhvh.

6:15 vhlvym hvrydv `t-`rvn yhvh v`t-h`rgz `sr-`tv `sr-bv kly-zhb vysmv `l-h`bn hgdvlh v`nsy byt-sms hjlv jlvt vyzbxv zbxym byvm hhv` lyhvh.

6:16 vxmsh $rny-plstym r`v vysbv jqrvn byvm hhv`.

6:17 v`lh +xry hzhb `sr hsybv plstym `sm lyhvh l`sdvd `xd ljzh `xd l`sqlvn `xd lgt `xd ljqrvn `xd.

6:18 vjkbry hzhb m$pr kl-jry plstym lxmst h$rnym mjyr mb&r vjd kpr hprzy vjd `bl hgdvlh `sr hnyxv jlyh `t `rvn yhvh jd hyvm hzh bsdh yhvsj byt-hsmsy.

6:19 vyk b`nsy byt-sms ky r`v b`rvn yhvh vyk bjm sbjym `ys xmsym `lp `ys vyt`blv hjm ky-hkh yhvh bjm mkh gdvlh.

6:20 vy`mrv `nsy byt-sms my yvkl ljmd lpny yhvh h`lhym hqdvs hzh v`l-my yjlh mjlynv.

6:21 vyslxv ml`kym `l-yvsby qryt-yjrym l`mr hsbv plstym `t-`rvn yhvh rdv hjlv `tv `lykm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase